لحظه  بروز رسانی 
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★
خنگخنگ
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★

Ta bad az kokur👅👋✌ 98/2/5 '17:28

Ta bad az kokur👅👋
98/2/5
'17:28

مشاهده همه ی 2 نظر
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★
خنگخنگ
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★
مشاهده همه ی 9 نظر
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★
خنگخنگ
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★

#قـشنگــهـ بعـدازمدتهـا شـآیـدمـ اتفـاقـی اونجوری صـدآتـبعـدازمدتهـا
شـآیـدمـ اتفـاقـی
اونجوری صـدآتـ بزنهـ
قبلاصـدآتـ میـزد
🎈💔

قَـلبهـ شیشهـ ای
مشاهده همه ی 3 نظر
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★
خنگخنگ
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★

وقتےخوند جواب نداد ینـے بـرو وقتےآنلاین بودو سراغی ازت نگرفت

وقتےخوند جواب نداد ینـے بـرو
وقتےآنلاین بودو سراغی ازت نگرفت یعنے بـرو،
وقتے باید ازش بپرسے دوسم داری تا بگه آره یعنے بـرو،
وقتے بدون گفتن شب بخیر به تو خوابش میبره یعنے بـرو،


همیشه که آدما نمیگن برو گاهی وقتا با کارهاشون میفهمونن که نمیخوانت،

همیشه که آدما نمیرن بعضی وقتا یه کاری میکنن که تو بری..
🌘🎈🎈💔

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 11 نظر
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★
خنگخنگ
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★

نَـــــ🏃ـری دُنـ🌍ــیای مَـ👧ـن اَز هَـم بِپاشِـه نَزار تو

نَـــــ🏃ـری دُنـ🌍ــیای مَـ👧ـن اَز هَـم بِپاشِـه نَزار تو

نَـــــ🏃ـری دُنـ🌍ــیای مَـ👧ـن اَز هَـم بِپاشِـه

نَزار تو حَسرَت چِشـ👀ـمات بِمـونَم

خـودِت تَنهـ😿ـاییمو اَز مَـ👧ـن گِرِفتـی

نَـ🏃ـری دِلـ💔ـتَنگِت شَم آروم جـ💜ـونَم
.
.
.


⛔️

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 35 نظر
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★
خنگخنگ
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★

یه بار احساسم زخمی شد، بردمش بیمارستان ، پولِ

یه بار احساسم زخمی شد،
بردمش بیمارستان
، پولِ درمانشو نداشتم
، همون جا مُرد . . .
💔🌓🌈🐽🌾👅#👅#

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 6 نظر
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★
خنگخنگ
★ ಠ_ಠ ᖶ͕̯̊̏ᗩ̟̼̠̤̞ͪ̐ͤᖇ̮̣̣̝͒̄̉ᗩ̺̏ͪᘉ͍̆̈͑ͮᘿ̹̬ͥͤ̔ͬ̎ ಠ_ಠ ★

موهــآمـ رو به سفیــد شــُدَنــُو اوضــام کـِهـ یـِهـ

موهــآمـ رو به سفیــد شــُدَنــُو اوضــام کـِهـ یـِهـ

موهــآمـ رو به سفیــد شــُدَنــُو

اوضــام کـِهـ یـِهـ ریـز توو هـَمـَوُ

مَــنِی کِـهـ فـَقـَط مـیتـونـَم

خـُدارو بـا تَنـهاییم رِفـیـق کُنـَمـو

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 4 نظر