گاهی به خواستن نیست وقتی قرار نباشه اتفاق بیفته، حتی از دست سرنوشت هم کاری بر نمیاد، گاهی کوه به کوه که نه، آدم به آدم هم نمی رسه. کنار هم پیر شدن، با کنار ایستادن و پیر شدن یکی دیگه رو دیدن ،خیلی فرق داره ...‌
بی رحم ترین شکل زندگی اینه که، یه نفر رو توی خودت سر کوب کنی ..... narsis
بروز رسانی