ﺳﻔﯿﺮ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ "ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ" ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ:

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﯾﻢ.
ﻫﺮ ﺭﺷﻮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩﯾﻢ، ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﯿﺪﺍﺩ ...!
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ ...!
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪ، ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻋﻮﺍﻣﻠﺶ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ...!؟
ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ:
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ... .
ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﺰﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﮐﺮﺩ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺁﻥ ﺑﺰﺭگﻣﺮﺩ، ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺷﺪﻡ ﺗﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺩﯾﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺑﻠﻪ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﺎﻥ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻩ
ﻭ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻠﺤﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .

ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺭﺍﺋﯿﻦ/ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ چاپ 1347
بروز رسانی 
@mehdi_55s

قرن ۱۷ ادعا شد، لمس استخوان‌های یک قدیس در فلورانس باعث

قرن ۱۷ ادعا شد، لمس استخوان‌های یک قدیس در فلورانس باعث

قرن ۱۷ ادعا شد، لمس استخوان‌های یک قدیس در فلورانس باعث شفا می‌شود، زیست‌شناسی تصادفی کشف کرد که استخوان یک بز است، اما استخوانها همچنان شفا می‌داد!

بزرگترين دشمن سعادت و آزادى انسان ها دفاع کورکورانه از عقايد و باورهاى غلط است...
انسان ها نادان به دنيا مى آيند نه احمق
آنها توسط آموزش اشتباه ، احمق میشوند!

👤 برتراند راسل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

‌‌ از افلاطون پرسيدند: شگفت‌انگيزترين رفتار انسان چيست؟

‌‌ از افلاطون پرسيدند: شگفت‌انگيزترين رفتار انسان چيست؟

‌‌
از افلاطون پرسيدند: شگفت‌انگيزترين رفتار انسان چيست؟
پاسخ داد: از كودكى خسته می‌شود، براى بزرگ شدن عجله می‌كند و سپس دلتنگ دوران كودكى خود می‌شود.
ابتدا براى كسب مال‌وثروت از سلامتى خود مايه می‌گذارد، سپس براى باز پس‌ گرفتن سلامتى از دست رفته پول خود را خرج می‌كند.
طورى زندگى می‌كند كه انگار هرگز نخواهد مرد، و بعد طورى می‌ميرد كه انگار هرگز زندگى نكرده است.
آنقدر به آينده فكر می‌كند كه متوجه از دست رفتن امروز خود نيست، در حالى كه زندگى گذشته يا آينده نيست، زندگى همين حالاست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

از فرمایشات ناصرالدین شاه قاجار: "نوکرهای من و

از فرمایشات ناصرالدین شاه قاجار: "نوکرهای من و

از فرمایشات ناصرالدین شاه قاجار:

"نوکرهای من و مردم این مملکت باید
جز از ایران و عوالم خودشان از جایی
خبر نداشته باشند و بالمثل اگر اسم‌
پاریس یا بروکسل نزد آنها برده شود
ندانند این دو خوردنی است یا پوشیدنی"

- امین الدوله

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

در مراسم ختمی مردان زیادی جمع شده بودند، شخصی از صاحب

در مراسم ختمی مردان زیادی جمع شده بودند، شخصی از صاحب

در مراسم ختمی مردان زیادی جمع شده بودند، شخصی از صاحب عزا پرسید: چه شده؟
گفت: الاغم جفتک زده زنم را کشت،
گفت: این همه جمعیت برای تسلیت آمدن؟
گفت: نه،برای خریدن الاغ آمدن

عبید زاکانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

مرگ ۱۳ مادر روحانی! ۱۲ مادر روحانی که

مرگ ۱۳ مادر روحانی! ۱۲ مادر روحانی که

مرگ ۱۳ مادر روحانی!

۱۲ مادر روحانی که در حوالی میشیگان کنار هم برای شکست کرونا دعا کردند، همگی در طول مدت یک ماه بر اثر کرونا جان باختند.
بیماری نفر سیزدهم بهبود پیدا کرده بود، اما چند روز بعد بر اثر ضعف شدید حاصل از کرونا جان داد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

‏طی قانونی که سال۱۳۴۱ اجرایی شد تمامی جنگل‌ها اموال عمومی (ملی)

‏طی قانونی که سال۱۳۴۱ اجرایی شد تمامی جنگل‌ها اموال عمومی (ملی)

‏طی قانونی که سال۱۳۴۱ اجرایی شد تمامی جنگل‌ها اموال عمومی (ملی) شد.
حالا پس از پنجاه و هشت سال یک نفر روحانی با استناد به اسناد دست نویس باقی مانده از زمان قاجار از سازمان جنگل‌ها نزد دیوان عدالت اداری شکایت برد و در کمال تعحب مالک ۵۶۰۰هکتار از جنگل ساری شد.

‏طرف سند آورده از دوره قاجار که این جنگل‌ها رو بدید به من.
تا اینجا اشکال نداره چون بالاخره آدم شارلاتان زیاده.
مساله اینه که دادگاه هم به نفعش حکم داده.{-10-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

رمدسیویر یکی از داروهایی است که برای درمان کرونا در مراحل

رمدسیویر یکی از داروهایی است که برای درمان کرونا در مراحل

رمدسیویر یکی از داروهایی است که برای درمان کرونا در مراحل ابتدایی بیماری، تایید شده است.
متاسفانه کاسبان کرونا نوع تقلبی آن را در بازار سیاه می فروشند.
اما چگونه داروی اصلی را از قلابی تشخیص دهیم؟
۱-شکل ظاهری
۲-داروی اصلی محلول است و پودر نیست
۳-داروی اصلی تک دوز نیست
۴-دیکته نادرستUnusedدر نمونه تقلبی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

صحنه ای باورنکردنی در قبرستان کرج روز پنجشنبه

صحنه ای باورنکردنی در قبرستان کرج روز پنجشنبه

صحنه ای باورنکردنی در قبرستان کرج

روز پنجشنبه مادر گرامی سید عمادالدین سجادی که به مزارش رفته بودند متوجه حضور دو سگ در مزار او شدند. این دو سگ همان سگ هایی بودند که عماد هر روز به آنان رسیدگی می کرد و هر از گاهی آنان را برای شستشو به خانه می آورد. حتی برای این دو سگ اسم نیز گذاشته بود که یکی قهوه ای و دیگری کوچولو نام داشت.


مدیر آرامستان می گوید که متوجه حضور سگ ها در آرامستان شده بودیم و فکر می کردیم که دلیل خاصی ندارد تا اینکه متوجه شدیم این دو سگ و تعدادی از سگ های دیگر هر روز فقط بر سر مزار یک نفر می آیند و آن هم مزار عماد است تا به او سر بزنند.

سید عمادالدین حیرت سجادی یکی از اعضای فعال مجمع فعالان زیست محیطی کشور در کرج بود که طی سالیان دراز صادقانه به امداد و نجات حیوانات بی سرپناه پرداختند و تمام تلاش خود را در راستای حفاظت از محیط زیست و حمایت از حیوانات به کار بستند. او ۴ ماه پیش بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و‌ همه ما را تنها گذاشت الالخصوص این سگ های زبان بسته را.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

یک تصویر تلخ از آبادان همیشه زیبا کانال

یک تصویر تلخ از آبادان همیشه زیبا کانال

یک تصویر تلخ از آبادان همیشه زیبا

کانال تلگرامی عالیجناب نوشت؛
شاید تلخ‌ترین عکس این روزها بود که دیدم. یک طرفت رودخانه اروند باشد، یک طرفت رودخانه بهمن‌شیر باشد و برای آب خوردن، از تانکر پخش آب، آب بخری. آبادان همیشه زیبا، کاش آبادانی به شهرت باز گردد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید