ﺳﻔﯿﺮ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ "ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ" ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ:

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﯾﻢ.
ﻫﺮ ﺭﺷﻮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩﯾﻢ، ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﯿﺪﺍﺩ ...!
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ ...!
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪ، ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻋﻮﺍﻣﻠﺶ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ...!؟
ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ:
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ... .
ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﺰﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﮐﺮﺩ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺁﻥ ﺑﺰﺭگﻣﺮﺩ، ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺷﺪﻡ ﺗﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺩﯾﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺑﻠﻪ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﺎﻥ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻩ
ﻭ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻠﺤﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .

ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺭﺍﺋﯿﻦ/ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ چاپ 1347
بروز رسانی 
@mehdi_55s

به باور بنده،توجه به ایتام نظر به وجه الله و ته

به باور بنده،توجه به ایتام نظر به وجه الله و ته

به باور بنده،توجه به ایتام نظر به وجه الله و ته همه عاشقی هاست...

کارهای زیبا همیشه مورد توجه قرار می گیرند و ستودنی هستند.

یکی از کاربران توییتر با انتشار این عکس به نکته قابل تاملی اشاره کرده است:

آدم دلش پاره میشه..! یبار ازشون پرسیدم چرا همیشه از پنجره به بیرون نگاه میکنین! یکیشون گفت منتظر پدر مادرمون هستیم بیاد دنبالمون بریم خونه.... به باور بنده ، توجه به ایتام نظر به وجه الله و ته همه عاشقی هاست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

(عکس) درود بر انسانیت تو ای بانو

(عکس) درود بر انسانیت تو ای بانو

(عکس) درود بر انسانیت تو ای بانو

کارهای زیبا همیشه مورد توجه قرار می گیرند و ستودنی هستند.

یکی از کاربران توییتر با انتشار این تصویر از کار زیبای یک انسان واقعی خبر داده است:

هر چند وقت یکبار شبا میاد اینجا میشینه با این دختر کوچولوی دستفروش درس کار میکنه ؛
زیبا نیست؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

دو چیز حاصل عمرست، نام نیک و ثواب وَزین دو

دو چیز حاصل عمرست، نام نیک و ثواب وَزین دو

دو چیز حاصل عمرست، نام نیک و ثواب
وَزین دو درگذری، کُل من علیها فان

👤سعدی

مشاهده همه ی 1 نظر
@mehdi_55s

ای خداوند یکی یار جفاکارش ده دلبری عشوه ده سرکش

ای خداوند یکی یار جفاکارش ده دلبری عشوه ده سرکش

ای خداوند یکی یار جفاکارش ده
دلبری عشوه ده سرکش خون خوارش ده

تا بداند که شب ما به چه سان می‌گذرد
غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده

( مولانا )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

پیکان، ماشین نبود، مرام بود! پیکان برای ما ایرانی‌ها، فقط

پیکان، ماشین نبود، مرام بود! پیکان برای ما ایرانی‌ها، فقط

پیکان، ماشین نبود، مرام بود!
پیکان برای ما ایرانی‌ها، فقط یک
"وسیله نقلیه" نبود؛
همراه بی ادعای همه سفرهايمان بود.
نشانه فخرفروشی نبود، کار راه
انداز یک محله بود.

🔸اگر در هر کوچه، یکی دو نفر پیکان
داشتند، انگار همه اهل کوچه ماشین داشتند.
نیمه شب اگر بیماری بود، رساندنش به
بیمارستان وظیفه وجدانی صاحب پیکان بود.

🔹مسافرت میرفتیم کلی آدم میچپیدیم
توی پیکان دختری که عروس میشد، پیکان
را گل می بستند و "عروس کشون " میکردند.
اهل پول نبود، اما قلک پول خیلی ها بود،
صبح تا شب مسافر میکشید تا
صاحبش با بغل پر برود خانه.

🔸سالها گذشت تا اینکه ما بی وفا شدیم
اما او وفادار ماند، گاه توی دلش موتور
پژو گذاشتیم، گاه موتورش را توی پژو کاشتیم
اما پیکان نرنجید.

🔹گذشت و گذشت تا اینکه بعضی ها
شیک شدند و پیکان سوارها بی کلاس!
الان که همه از زندگی می نالند،
همه ماشین صفر دارند،
اما یادت باشد؛ اگر توی این زمانه نصف
شب بیمار شدی، اون دیگه "مشکل خودته"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

‍ اسامی ماه های سال در دوران هخامنشی

‍ اسامی ماه های سال در دوران هخامنشی

‍ اسامی ماه های سال در دوران هخامنشی

نام ماه‌های دوازده‌گانه تقویم دوره هخامنشی را برمبنای سنگ نوشته‌های هخامنشی و به خصوص سنگ‌نوشته بیستون می‌توان مورد بحث قرار داد. نام نه ماه از این ماهها مستقیماً در این کتیبه‌ها ذکر شده است و بازسازی نام سه ماهی که در روایت فارسی باستان نیست، از روی متن‌های ایلامی و بابلی امکان پذیر هست:

آدوکَنَیشه(فروردین )
ثُورَ واهَرَ(اردیبهشت )
ثایگرَچِش(خرداد)
گَرمَ‌پَده(تیر)
دَرَن‌ باجیش(مرداد)
کارباشیش(شهریور )
باگیَادِش(مهر)
ورکَزَنه(آبان )
آثریادیه(اذر)
اَنامَکَه(دی)
ثویووا(بهمن)
وییَخنَه(اسفند)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

پرفسور ادوارد براون ایران شناس مشهور، در کرمان در اثر معاشرت

پرفسور ادوارد براون ایران شناس مشهور، در کرمان در اثر معاشرت

پرفسور ادوارد براون ایران شناس مشهور، در کرمان در اثر معاشرت با معتادان وحس کنجکاوی، تریاکی شد

او بعد از 1 سال توانست با روش ابن‌سینا و با نامنظم کردن ساعات کشیدن، تریاک را ترک کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

زمین گرد است یا زمان ⁉️ در ٤

زمین گرد است یا زمان ⁉️

در ٤ سالگى … موفقیت یعنی: کثیف نکردن شلوار
در ٦ سالگى … موفقیت یعنی: پیدا کردن راه خانه از مدرسه
در ١٢ سالگى … موفقیت یعنی: داشتنِ دوست
در ١٨ سالگى … موفقیت یعنی: گرفتن گواهى نامه رانندگى
در ٣٥ سالگى … موفقیت یعنی: پول داشتن
در ٤٥ سالگى … موفقیت یعنی: پول داشتن
در ٥٥ سالگى … موفقیت یعنی: پول داشتن
در ٦٥ سالگى … موفقیت یعنی: تمدید گواهى نامه رانندگى
در ٧٠ سالگى … موفقیت یعنی: داشتنِ دوست
در ٧٥ سالگى … موفقیت یعنی: پیدا کردن راه خانه
در ٨٠ سالگى … موفقیت یعنی: کثیف نکردن شلوار

❌ حالا به نظرتون زمین گرده ! یا زمان ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش

نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش

نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت :
ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟

نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.

جامی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

امیر کبیر چه زیبا گفت: دوران افول و

امیر کبیر چه زیبا گفت: دوران افول و

امیر کبیر چه زیبا گفت:

دوران افول و عقب ماندگی ملت ها
زمانی شروع شد که ؛
جای اندیشیدن را "تقلید"
جای تلاش و کوشش را "دعا"
جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را "قناعت"
جای اراده برای رفتن و رسیدن را "قسمت"
و جای تصمیم عقلانی را "استخاره" گرفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید