ﺳﻔﯿﺮ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ "ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ" ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ:

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﯾﻢ.
ﻫﺮ ﺭﺷﻮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩﯾﻢ، ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﯿﺪﺍﺩ ...!
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ ...!
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪ، ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻋﻮﺍﻣﻠﺶ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ...!؟
ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ:
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ... .
ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﺰﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﮐﺮﺩ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ﺁﻥ ﺑﺰﺭگﻣﺮﺩ، ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺷﺪﻡ ﺗﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺩﯾﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺑﻠﻪ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﺎﻥ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻩ
ﻭ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻠﺤﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .

ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺭﺍﺋﯿﻦ/ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ چاپ 1347
بروز رسانی 
@mehdi_55s

یک مرد پزشک مسلمان لبنانی پس از ۱۳ سال زندگی در

یک مرد پزشک مسلمان لبنانی پس از ۱۳ سال زندگی در

یک مرد پزشک مسلمان لبنانی پس از ۱۳ سال زندگی در آلمان آزمون‌های شهروندی را با موفقیت پشت سر می‌گذارد و زمانی که کار تموم میشه و می‌خوان بهش تبریک بگن با زن‌ها دست نمیده.
شهروندی‌اش رد میشه.
{-15-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه خیریه خادمین کتیج
مهربونمهربون
موسسه خیریه خادمین کتیج

با سلام گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر

با سلام
گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد *وقتی دسای را به یاری میگیری بدان که دست دیگرت در دست خداست *
بارانی هستم مدیرعامل موسسه خیریه خادمین کتیج از استان سیستان و بلوچستان ، فعالیت این خیریه در راستای رفع نیازهای کودکان محروم و... در یکی از محرومترین مناطق کشور هست که سالها رنج ومحرومیت را تحمل کرده اند .
اینجا فقر به معنی واقعی بیداد میکند ، خانواده های را سراغ دارم که علاوه بر کپر نشینی حتی یک سرویس بهداشتی هم ندارند . بسیاری در یک اتاق کوچک با چند فرزند زندگی مبکنند .
اعتیاد ، به دلیل بیکاری به وفور دیده میشود ، کمبود مدرسه و کلاس درس زیاد داریم
روستا هایی هستند که نه آبی سالم دارند و نه راه دسترسی مناسب .
و هزاران نبود و کمبود دیگر. حال کیست که به داد محرومین برسد!!!
راستی ، اینجا ایران است پاره تن من و شما از همین رو ما همکاری و کمک شما را خواستاریم .
در صورت امکان مایل به گفتگویی با شما هستم.
تلفن : 09159974036
وبسایت : www.khademincharity.com
اینستاگرام و تلگرام : khdemin_kotijcharity

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

عجب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند

عجب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند

عجب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند.
اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به هم نوعان خود کنند، شیطان در تنهاییِ خود خواهد مُرد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه نیکوکاری مهر هوشمند
موسسه نیکوکاری مهر هوشمند

مادر ترزا گمان نکنید که باید برای انسانها کارهای بزرگ

 لینک

مادر ترزا
گمان نکنید که باید برای انسانها کارهای بزرگ انجام دهید در پی کارهای بزرگ نباشید، کارهای کوچک را با عشق بزرگ انجام دهید.
موسسه مهر هوشمند با برند آگاپه با تولید و توسعه نرم افزاری به همین نام در جهت گسترش عشق و مهربانی بیشتر قدم بر میدارد برای آشنایی بیشتر با این پلتفرم به آدرس های زیر مراجعه فرمایید:
http://agapengo.com
http://instagram.com/agapengo

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

اگر کرونای فعلی رو بارها کشنده‌تر کنیم تازه به کشندگی طاعون

اگر کرونای فعلی رو بارها کشنده‌تر کنیم تازه به کشندگی طاعون

اگر کرونای فعلی رو بارها کشنده‌تر کنیم تازه به کشندگی طاعون در قرن‌ها پیش میرسیم... در بین اتفاقاتی که در برابر طاعون افتاده، شاید دراماتیک‌ترینشون مقابله‌ی روستایی «اییم» انگلستان در برابر این بیماری کشنده بوده...

حدود ۴۰۰ سال قبل وقتی این روستا متوجه میشن طاعون به روستاشون رسیده و ممکنه از طریق اونها به کل انگلستان سرایت کنه، تصمیمی جسورانه گرفتند، اهالی روستای ۸۰۰ نفره دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند با وجود اینکه احتمال می‌دادند همه‌ی آنها از طاعون خواهند مرد، روستاشون رو قرنطینه کنند و هیچ‌کدومشون از روستا خارج نشن، آنها با نشانه‌گذاری سنگ‌هایی، مرز روستا رو مشخص کردند، در مدت قرنطینه، روستاهای اطراف مواد غذایی مورد نیازشون رو در مرزهای مشخص قرار می‌دادند... قرنطینه این روستا ۱۴ ماه طول کشید و در تمام این مدت هیچ‌یک از اهالی این روستا از مرزهای مشخص خارج نشدند و حدود ۳۰۰ نفر از آنها از طاعون جان باختند ولی آنها با این از خودگذشتگی جان میلیون‌ها انسان دیگر رو نجات دادند ...

حالا اینجا عده‌ای نه برای دیگران که برای حفظ جان خودشون هم حاضر نیستن حتی ماسک بزنن!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
@mehdi_55s

حُسنی مبارک در بیمارستانی در آلمان بستری بود! دکتر پرسید

حُسنی مبارک در بیمارستانی در آلمان بستری بود! دکتر پرسید

حُسنی مبارک در بیمارستانی در آلمان بستری بود!
دکتر پرسید این کیست!؟ پرستار گفت این آقا سی سال حاکم مصر بوده است!

دکتر گفت: حتما زمامدار بی لیاقتی بوده است!

پرستار جواب داد: مگر شما ایشان را می شناسی!؟

دکتر گفت نه! ولی کسی که در سی سال نتوانسته در کشورش بیمارستانی بسازد که خودش و مردمش را معالجه کند، حتما زمامدار بی لیاقتی بوده است!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

این داستان پندآموز حکایتی واقعی از زمان اشغال ایران توسط نیروهای

این داستان پندآموز حکایتی واقعی از زمان اشغال ایران توسط نیروهای

این داستان پندآموز حکایتی واقعی از زمان اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی و برگرفته از ترجمه داستان «رسانه های بین المللی» است!

سالها قبل در زمان اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی، ژنرال «سانی مود» که در یکی از مناطق کشور حرکت می‌کرد در میان راه نگاهش به چوپانی افتاد و ایستاد، به مترجمی که همراه خود داشت گفت برو به این چوپان بگو که ژنرال سانی می‌گوید که اگر این سگ گله‌ات را سر ببُری یک پوند انگلیس به تو می‌دهم!

چوپان که با یک لیره‌ی استرلینگ انگلیسی می‌توانست نصف گله گوسفند بخرد! بی درنگ سگ را گرفت و آن‌ را سر برید! آنگاه ژنرال دوباره به چوپان گفت که اگر این سگ را سلاخی کنی، یک پوند دیگر هم به تو می‌دهم. و چوپان هم پوند دوم را گرفت و سگ را سلاخی کرد.

سپس ژنرال برای بار سوم توسط مترجم خود به چوپان گفت که این پوند سومی را هم بگیر و این سگ را تکه‌تکه کن! و چوپان پوند سوم را گرفت و سگ گله را تکه‌تکه کرد، وقتی ژنرال انگلیسی به راه افتاد، چوپان به دنبال او دوید و گفت اگر پوند چهارم را هم به من بدهی، من این سگ را طبخ می کنم!!

ژنرال سانی مود گفت نه! من خواستم که آداب و رفتارهای مردم این مرز و بوم را ببینم و به سربازانم نشان دهم، تو بخاطر سه پوند حاضر شدی که این سگ گله‌ات را که رفیق تو و حامی تو و گله‌ی گوسفندان توست سر ببری، و سلاخی کنی، و آن را تکه‌تکه کنی، و اگر پوند چهارمی را به تو می‌دادم، آنرا می پختی! و معلوم نیست با پوند پنجم به بعد چه کارها که نخواهی کرد!

آنگاه ژنرال سانی رو به سوی نظامیان همراهش کرد و گفت: «تا وقتی که از این نمونه مردم در این کشور وجود داشته باشند، شما نگران هیچ چیز نباشید».

پول حتی علایق و احساسات انسان‌ها را عوض می‌کند. قرن‌ها پیش هم اسکندر مقدونی در نبرد با آریو برزن فرمانده دلیر ایرانی با خیانت یک چوپان، توانست بر ایران مسلط شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

صدام حسین: سه چیز را خدا نباید می آفرید:

صدام حسین: سه چیز را خدا نباید می آفرید:

صدام حسین:
سه چیز را خدا نباید می آفرید:
ایرانیان، یهودیان و مگس!

پ. ن :
به ما میگن نژاد پرست وقتی از اصالت و ریشه خودمون دفاع میکنیم جالبه بدونید که هنوز نئو بعثی ها و پان عرب ها با همین مرامنامه در حال فعالیت علیه ملت بزرگ ایران هستند متاسفانه از ماست که بر ماست عده زیادی از هموطنان تا نامی از هویت ایرانی و نژاد آریایی میاد سریع جبهه میگیرند و شروع میکنند بی احترامی کردن و مارو نژاد پرست خطاب کردن در حالی که همین افراد وقتی ملی گرایان جوامع دیگر را می‌بینند شگفت زده شده و شروع به چاپلوسی میکنند این افراد با یک طرز فکر احمقانه و صد البته کثیف در تاریخ خودمان دنبال مو شکافی کردن هستند تا بلکه یک مورد ننگین پیدا کنند به عنوان مثال شاهنامه فردوسی را اثری فاشیستی خطاب میکنند اما کتاب اُدیسه اثر هومر را که قابل قیاس با شاهنامه نمیباشد را اثری فوق العاده جذاب و دلپسند جلوه میدهند و با آب و تاب فروانی شروع به تمجید از آن میکنند.
یا پادشاهان ایرانی از جمله کوروش بزرگ و داریوش بزرگ شاپور ساسانی و... را وحشی جلوه میدهند و از این بزرگواران به عنوان یک غارت گر یاد میکنند در حالی که به اسکندر میگویند اسکندر کبیر یا اسکندر ذوالقرنین❗️
از این دست ماجرا ها زیاد است اما خواهشی که دارم اینکه خود زنی ملی نکنیم و خودمون رو خوار جلوه ندیم جوی پیش نیاریم که اگر کسی تا از دست آورد های نیاکانمان گفت با تمسخر و توهین مواجهه بشه!! ملی گرایان را دلسرد و سر خورده نکنیم.

آرامگاه داریوش دوم هخامنشی؛ نقش رستم، مرودشت، ایران.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

زملوایس پزشک آلمانی اولین کسی بود که فهمید

زملوایس پزشک آلمانی اولین کسی بود که فهمید

زملوایس پزشک آلمانی اولین کسی بود
که فهمید اگر ما دست هامونو بشوریم
کمتر به بیماری مبتلا میشیم

ولی هیچ پزشکی حرفشو قبول نکرد و
حتی اوضاع انقدر بد پیش رفت که
زملوایس رو به تیمارستان فرستادن،
اونجا هم نگهبانا کتکش زدن و مُرد.

به مقاومت جامعه در برابر دانش
جدید اثر زملوایس میگن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@mehdi_55s

نگران حذف عکس دختران از روی جلد کتاب ریاضی بودین؟‌

نگران حذف عکس دختران از روی جلد کتاب ریاضی بودین؟‌

نگران حذف عکس دختران از روی جلد کتاب ریاضی بودین؟‌

بیاین ببینید چه چیزهایی به خورد دوازدهم‌ها میدن
{-1-}{-14-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید