لحظه  بروز رسانی 
ʘ͜͡ʘ علی ☚ کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود ! ʘ͜͡ʘ
ʘ͜͡ʘ علی ☚ کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود ! ʘ͜͡ʘ

یکی هست در محله ی ما !!! که

یکی هست در محله ی ما !!!

که همه او را برای یک شب دوست دارند حتی برایش نذری هم نمی برند
او با کسی کاری ندارد
خودش را می فروشد و نان شبش را می خرد
حاج آقا می گوید باید از محله برود
چون جوانان مسجدی را از راه به در کرده
ولی چرا مسجدی ها با یک فاحشه از راه به در شدند
ولی فاحشه با این همه مسجدی
به راه راست هدایت نشد ؟؟!! شاید فاحشه به کارش ایمان دارد ولی مسجدی ها نه !!!!

صادق_هدایت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ʘ͜͡ʘ علی ☚ کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود ! ʘ͜͡ʘ
ʘ͜͡ʘ علی ☚ کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود ! ʘ͜͡ʘ

ای که رفتی به زیارت، خبری بود؟ ازآه یتیمان

ای که رفتی به زیارت، خبری بود؟
ازآه یتیمان گرسنه، اثری بود ؟
ای شیخ بگو، شمش طلا را چه کسی برد ؟
از سفره مردان وطن، نان چه کسی خورد؟
ای شیخ بگو، مشکل ما، پوشش زن بود؟
یا آنکه شبی با دل خوش، سیر شدن بود؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ʘ͜͡ʘ علی ☚ کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود ! ʘ͜͡ʘ
ʘ͜͡ʘ علی ☚ کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود ! ʘ͜͡ʘ

پسرک ارضا نشد با او ♥ بیرون کشید

پسرک
ارضا نشد با او

بیرون کشید از رابطه و رفت
دخترک اما باردار شده بود از خاطره ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ʘ͜͡ʘ علی ☚ کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود ! ʘ͜͡ʘ
ʘ͜͡ʘ علی ☚ کاش خوشبختی هم مثه مرگ حق بود ! ʘ͜͡ʘ

کـاش مـي فـهـميـدي …. قـهـر ميـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر

کـاش مـي فـهـميـدي ….
قـهـر ميـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگيـري و بـلـنـدتـر بـگـويي:
بـمان…
نـه ايـنـکـه شـانـه بـالا بـيـنـدازي ؛
و آرام بگويي
هـر طور راحـتـى

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید