لحظه  بروز رسانی 
aida
aida

ایـטּ روز هـــابیـشـتــــر از هــر زمــانــے،כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)כیـگــر نـﮧ

ایـטּ روز هـــابیـشـتــــر از هــر زمــانــے،כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)כیـگــر نـﮧ

ایـטּ روز هـــابیـشـتــــر از هــر زمــانــے،כوωــﭞْ כارم خــوכم بـاشـــــم(!)כیـگــر نـﮧ حـرصِ بـכωــﭞْ آورכטּ را כارم،و نـﮧ هــراسِ از כωــﭞْ כاכטּ را…هــر ڪـس مــرا مـــے خـواهـכ،بـﮧ خـاطــر خـوכم بخـواهــכ…כلـــم هــواے خـوכم را ڪـرכه ا


مشاهده همه ی 4 نظر