لحظه  بروز رسانی 
مِــهـدی
قاطیقاطی
مِــهـدی

عشقم رفت، ولی رفتن نیستحس میکنم قلبم نیستیخ زدم توی سرمای

عشقم رفت، ولی رفتن نیست
حس میکنم قلبم نیست
یخ زدم توی سرمای آغوشت،
 نمیدونم چرا سردم نیست؟!
بعد من لعنت به هرکی هست بعد تو
لعنت به هرکی هست بعد تو لعنت به من
بعد من لعنت به تو!
بعد من آغوشت غریبه شد
بعد تو آغوشم غریبه شد
بعد تو این روح پاک باکر..
فاحشه توی شهر سلیطه شد
عشقم رفت. چون پول مهمه
آهن و عضله و آمپول مهمه
حاجی ام لطفی کرد و سیقه اش کرد
نمیدونست که سند معقول مهمه
سرطان میخوام.. من قلبم از تو ضربان میخواد
بعد تو من پشتم گرم نی این سایه اس همپای قدمام میآد
ترک من سخت تر از مورفین اگر بودش ترکم کن
اگه درکت نکردم تو در دوازدهمین قدم درکم کن
من به تمام عشق هایت معتادم..
نگی دستامو اگه اینقد خوب بودم که از چشمت افتادم
عشقم رفت از این خونه نه از دل!
کشتی حبسه توی این گله..
غرق شدم توی اشکای خودم..
نجات این مرد شده مشکل
جای تو روی تختم دنیاس
جای لبهات روی لبهام ووتکاس
تنها عشقم یه ورق و خودکاره
سیگارم داستان عرق و ووتکا.. برو خوش باش
عرق می ریزم.. عرق می خورم..
 عرق میکنم از سردرد
توئم عرق میکنی از سردرده بعد درد
من درمون همه دردام
من انبار همه دردام
من با تو تو گذشته زندگی میکنم.. بیخیال همه فردا!
توی تخت یه غریبه یادم کن
من سینم، ساده ام.. صادم کن
این بیماری شیرینه برام
من هادم.. فرهادم کن
نبض تو رگمی، نبض تو رگتم
عکسه تو سرمی، عکسه تو سرتم
تو یه اعتیاد سخت بودی برا من، من معتاد تو
بعد ترک تو من درد می کشم.. روی دیوار چنگ میکشم.. بیخیال..
زندگی عاشقانه واسه عاشقانه
من و عادت تنهایی.. یه عشق عارفانه
زندگی تو درد شاعرانه
عشقو رد کرد حرف عاقلانه..
ولی من دیوونم.. تو خونه ایی که با هم نساختیم میمونم
من حجم بغضم از تخت خالیت.. از چشم و ابروی اربابت
از این رسم خوب برده داریت.. از پنجه های تو پشت تنم.. از چشمک تلخ تو پشت زنم..
تو اسلحه رو رو سر خودت گرفتی.. ولی آخره بازی.. آره عشقم کشته منم! 
تهه قصه ها غصه منم.. اونکه نمی پرسه منم.. هنو معتاد قرص شبم.. هنو معتاد قرص شبم
—-
ترکم کن، نترس از درد.. خود اشکهایم را با طناب می بندم..
گریه نکن.. آروم کن خود را.. با فکر اینکه من دارم می خندم
لذت این اعتیاد به سردردها نمی ارزد.. کمی فکر کن..
اگر ترکت نکردم سخت بود..تو دیگر مرا ول کن
هر شب چند سی سی دل سرنگ از تو گوشه ی جوب بی جانم
تو ترکم کن.. لطفاً.. من معتادت می مانم...

مشاهده همه ی 190 نظر
مِــهـدی
قاطیقاطی
مِــهـدی

یِ روزی میرسه میبـ ـینی هیچکی کِنآرِت نیس.همه اونآی کِ میگُفَن

یِ روزی میرسه میبـ ـینی هیچکی کِنآرِت نیس...همه اونآی کِ میگُفَن رِفیق وآقعیَن رَفتَن!!!

یِ روزی میرسه کِ دِلـ ـت خیلی گِرفته فَقَط خودت میتونی آرومش کنی و دیگه دنبآلِ مَرحَم نمیگردی...

یِ روزی میرسه کِ تَنـ ـهآ تو خیـ ـآبون بی هَدَف قَدَم میزنی... دیگه دنبآلِ هَم قَدَم نمیگَردی...

یِ روزی میرسه کِ دیگه دلِت نمیخواد کسی بیاد تو زندِگیت... هیچ حسی ب کسی نداری...

یِ روزی میرسه کِ دیگه نِگرآن رَفتَن کَسی نیستی...

یِ روزی میرسه کِ دیگه از تَنهآیی شِکآیَت نمیکنی...ی جورآی بآ شَرآیِط کنار میآی...

اون وفته کِ میشی یِ آدَم تَنهآ تَنهآیِ تَنهآ...!!!

1450466125426928_large.jpg

مشاهده همه ی 111 نظر
مِــهـدی
قاطیقاطی
مِــهـدی

★★این دست نوشت یک پسره.★★★★بخون و خودتو بذار جای اون.★★  

★★این دست نوشت یک پسره....★★
★★بخون و خودتو بذار جای اون....★★

                           ♥️(((خدا صبر بده بهش)))♥️

★به سلامتیه کسی که کارت عروسی عشقش رو براش اوردن..★

★روز عروسی تیپ زد★
.★رفت آرایشگاه.عطر زد..★
★خوش تیپ خوش تیپ کرد..★
★لباسی رو پوشید که عشقش دوست داشت..★
★رفت عروسی..★
★براش رقصید..★
★برای داماد شاباش داد...★
★داشت میومد بیرون..★
★یکی صداش زد:داداش جا داری سه نفرو رو سوار کنی؟★
★جانم!؟★
★اخه میخوام تا خونه عروس داماد رو همراهی کنیم جا نیست...★
★اره جا دارم سوار شین..★
★افتاد پشت ماشین عروس..★
★هی بوق هی بوق هی بوق..★
★آدمه دیگه نمیتونه جلو اشکاش رو بگیره...★
★زنی که کنارش نشسته بود گفت جوون چته؟★
★پسره گفت خانم شما کیه عروس میشین؟؟★
★زنه گفت از امشب مادر شوهرش..★
★گفت خانم امشب پشتم شکست..★
★عشقم رفت..★
★عروس رویاهام رفت...★
★اومد پیش پسر شما..★
★زنه فقط سکوت کرد★
★.پسره گفت خانم تورو جان عزیزتون مواظب عشقم باشید...★

                       ♡نفهمید کسی قدرت بالای عشق را♡
                 
   ♡که تا عاشق نشوی نفهمی این حس را♡
.
.
♥️آهااای فلااانیاا مواظب عشقم باشید

مشاهده همه ی 74 نظر
مِــهـدی
قاطیقاطی
مِــهـدی

|این پُست میشِـ, گُفت آخَرین پُستَم هَست تآ آخَر بِخون| |شَرم

|این پُست میشِـ, گُفت آخَرین پُستَم هَست تآ آخَر بِخون|
|شَرم میکُنَم بآ تَرآزویِ کودَک گُرسنه کِنآرِ پیآدِ رو وَزنِ سیریَم رآ بِکِشَم...|
|غَمگینَم مِثلِ اون بَچه فَلَجی کِ هَر کَس میبینَتِش میگه خُدآیآ شُکرِت ...|
|مآ دآریم رو زَمینی زِندِگی میکُنیم کِ خودِش رو جَو گِرِفتِ دیگه تَکلیفِ آدَمآش مَعلومه...|
|مآ بِ نَدیدَنآ بِ نَرِسیدَنا بِ نَشُدَنآ عادَت کَردیم...|
|دَهه70 یَعنی ریه های دآغون.آهَنگِ حصینُ.شَب گِریه هآ.پَرسه هآیِ شَبونه .لَعنَت بِ قِصه هایِعاشِقونه.اینه نَسلِ مآ.اینَم بِ عِشقِ هَمه دهه70 یآ...|
|تآوآنِ خآطِرآت رو ریه هآت نَبآیَد بِدَن:سَبُک تَر کآم بِگیر رِفیق...|
|مَن اَگه مجری اَخبار نآشنوایان بودم اوضآعِ دُنیآ رو بآ یِک اَنگُشت نِشون میدآدَم...|
|غَمگینم هَمآنَند دَلقَکی کِ رو صَحنه چِشمِش بِ عِشقش اُفتاد کِ بآ مَعشوقِش بِ او میخَندیدَن...|
عَمو مِهدیـ

1432388814373995_large.gif
25192518662498580836.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
مِــهـدی
قاطیقاطی
مِــهـدی

|یـ ـه ـرِوآیَتـ ـمیگِـ ـنَبآشیـ ـدوستآنـ ـهَستَنـ ـوَلیـ ـمَنـ ـمیگَمـ ـنَبآشیـ

|یـ ـه ـرِوآیَتـ ـمیگِـ ـنَبآشیـ ـدوستآنـ ـهَستَنـ ـوَلیـ ـمَنـ ـمیگَمـ ـنَبآشیـ ـدوستـ ـآتـ ـکِـ ـهیچـ ـدوستِـ ـدوستـ ـآتـ هَمـ هَستَنـ|| یِـ ـه ـرِوآیَتـ ـمیگِـ ـمَنـ ـغرورَموـبیشتَرـاَزـبآبآمـ ـدوسـ ـدآرَمـ ـتُـ ـکِـ ـدیگِـ دُختَرِ مَردُمـ ـی...| | یـ ـه ـرِوآیَتـ ـمیگِـ ـبِـ ـهَر ـقیمَتـ ـی پـ ـآدِشـ ـآهَمـ ـاَگَر چِـ, غـ ـرورَمـ اِمپـ ـرآطوری کَبیری ـاَستـ کِ بِ  پآیِ هیچـ ـکَس جُز @سُقوطـ نَخوـآهَد کَرد|| یِـ, رِوـآیَـ ـت میگِـ ـمَن ـبآ سـ ـآیـ ـه خودَمـ ـلَـ ـجَم ـکِ جُلوتَر ـبآشَمـ عَمو تو کِـ ـجـ ـآیِ خود دآری||بُرو ـآتِلیـ ـه عَکـ ـس ـبِندآز ـلـ ـآیکآت 5رَقَمـ ـی بِشِـ دُروغـ بِـ اَدد لیستـ ـآت تَحویـ ـل بِدِ وَلی یِ چیزی رو ـیآدِت نَرِ اُتـ ـآقِتـ آییـ ـنه دآرهـ هـ ـه||تـ ـو اوجِ جَوـآنی شُدَمـ  یِـ رَوـآنـ ـی ...||تـ ـو بآ مَن بودی گُنـ ـدِ بودی|:/وَگَرنَ هَمـ ـه میدونَنـ ـمآه ـاَز خودِش نور نَدـآرِ هـ ـه||یـ ـه ـرِوآیَتـ ـمیگِـ ـمَـ ـن عَمو مِـ ـهدی هَستَمـ|

مشاهده همه ی 1155 نظر
مِــهـدی
قاطیقاطی
مِــهـدی

| ♦مـَشـــتــــے ؟|| ⇋ﻣـآ ﺭﻭ ﺧــُـــدآ ﻫــَــمــ ﺩﻭستـــ ﻧَﺪﺍﺭِﻩ⇌| |⇋ﺗُﻮ ﮐِـہ

| ♦مـَشـــتــــے ؟|
| ⇋ﻣـآ ﺭﻭ ﺧــُـــدآ ﻫــَــمــ ﺩﻭستـــ ﻧَﺪﺍﺭِﻩ⇌|

|⇋ﺗُﻮ ﮐِـہ ﺩﯾﮕــِـــہ ﺑَﻨﺪَﺷـــــــے نوکَرِتـــَمـــ⇌ ...|

|عَمُـ مِهدیـ |
1429601532190091_large.gif
1429601371171439_large.gif

مشاهده همه ی 805 نظر
مِــهـدی
قاطیقاطی
مِــهـدی

| اِنتِظار نَداشتِـ باشـ بیامـ مِنَتـ کِشیـ مَنـ بَرایِـ بَستَنِـ بَندِ

| اِنتِظار نَداشتِـ باشـ بیامـ مِنَتـ کِشیـ مَنـ بَرایِـ بَستَنِـ بَندِ کَفشامـ پاهامُـ میارَمـ بالا هیچوَقتـ خَمـ نِمشَمـ |
|مَنـ اُنـ شِیطُنَمـ کِـ جُلُـ هیچـ اَدَمیـ تَعظیمـ نَکَردِ |
| بَرایِـ قَدَمـ زَدَنـ با تُـ هَر از گاهیـ اَز خُدَمـ بیرُنـ میزَنَمـ رُحَمـ هَنُز بِـ خانِـ بَر نَگَشتِـ اَستـ |
| کاشـ خُشبَختیـ هَمـ مثلِـ مَرگـ سَهمِـ هَمِـ, بُد |
|ما کِـ اَخَر نَفَهمیدیمـ دُنیا بِـ کامِـ کیِـ وَلیـ هَر کیـ هَسـ خاهِشَنـ دَستـ بِچَرخُنِـ ما هَمـ 2تا کامـ بِگیریمـ, |
|اَدَمیـ را دیدَمـ با سایِـ خُدَشـ دَردِلـ میکَرد چِـ رَنجیـ میکِشَد وَقتیـ هَوا اَبریستـ... |
|خُدایا یِـ سوالـ؟بَقیِـ باهاتـ نِسبَتیـ دارَنـ؟ |
|زِندِگیـ مَنـ سایزِ تُـ نیستـ... |
|عَمُـ مِهدیـ |
24077576445035857473.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
مِــهـدی
قاطیقاطی
مِــهـدی

حِسُـ حالَمـ اینـ روزا حِسـ وحالِـ, اُنـ بَچِـ یَتیمیـ هَسـ17840531562316638833.gif

حِسُـ حالَمـ اینـ روزا حِسـ وحالِـ, اُنـ بَچِـ یَتیمیـ هَسـ کِـ فُشـ پِدَر خُردِ...

شاخـ شُدیـ لایکاتـ بالاسـ؟پِلیز لایکِتـ هَنُز پیـ ویـ ماسـ هِــ,
17840531562316638833.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
مِــهـدی
قاطیقاطی
مِــهـدی

وَقتیـ چِشامُنـ وا شُد اَز زِندِگیـ,سیر شُدیمـ,نَفَهمیدیمـ چیـ شُد تُیِـ جَوُنیمُنـ

وَقتیـ چِشامُنـ وا شُد اَز زِندِگیـ,سیر شُدیمـ,نَفَهمیدیمـ چیـ شُد تُیِـ جَوُنیمُنـ پیر شُدیمـگُفتَنـ چَپـ میزَنیـ مُنحَرِفیـ بیـ اعتِقادیـ اَما شُما کِیـ بِـ سوالایـ مَنـ جَوابـ دادینـما اَز وَقتیـ چِشامُنـُ وا کَردیمـ کِ جَنگـ بود تُـ دَستـ بابا بـِـ, جایِـ قَلَمـ تُفَنگـ بُدهَمیشـِ, پایِـ زِندِگیـ واسِـ ما لَنگـ بُد هَمیشـِ جَوابِـ, اِعتِراضِمُنـ کِـ سَنگـ بُدفَقَطـ واسِـ یِـ بار بزار مَنـ بِگَمـ قِصِـ,رُ مَنُـ تُـ هَر2تا میشناسیمـ دَردُ ریشَـ, رُواسِـ یِـ بارَمـ بِزار فِکـ کُنَمـ کِـ ادَمَمـ تَصَوُر کُنَمـ تُـ یِـ جامِعهیـِ سالِمَمـبِزار یادَمـ برهـ,20سالـ تُـ سَریـ خُردَمـ کِـ یِـ تُفالِـ یِـ بیـ ارزِشَمـ بِزار فِکـ کُنَمـ,بِزار چِشامُـ بِبَندَمُـ بِگَمـ خُشبَختَمـ کِـ بیـ ایَندِهـ, نیستَمُـ بِـ فَردا چِشـ دُختَمـتُـ کِ تُـ دِلِتـ میخَندیـ اَگِـ تُـ نازُ نِعمَتیـ اخِـ زِندِگیـ واسِـ ما یِـ چیزِ دیگَسـ لَعنَتیـمِسـ لَحظِیِـ تُـ خوابـ کِـ رَفتِـ گِریِـ سُرخِـ اُنـ چِشا کِـ خُنـ گِرِفتِـواسِـ ما اینـ زِندِگیـ نیسـ مِسـ جُنـ کَندَنِـ مِسـ تُـ صُبـ زِندِهـ, شُدَنُـ شَبـ مُردَنِـ... عَمـُ مِهدیــ

نظرات برای این پست غیر فعال است