لحظه  بروز رسانی 
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

آه . عَزیز !!! حَرفی بِزَن

آه . عَزیز !!! حَرفی بِزَن

آه ...
عَزیز !!!

حَرفی بِزَن ...
هَر چَند کوتاه ...

چیزی بگو ...
چون هَمان کوتاهی !!!
که بسیار کوتاه ...

تَرانه ای ساز کُن و آوازی بخوان ...
هَر چَند آرام ...

آهی و آهسته ...
چون هَمان آرامشی !!!
که بسیار آرام ؛ آهسته ...

خُدای مَن ...

فَریادی بِزَن ...
هَر چَند عَظیم !!!

چون هَمان عَظِمتِ اَللهُ اَکبَر !!!
که بسیار و بی اِنتهاست ...

اصلا برخیز !
سُبحان الله ...
که چه زیباست !!!

بَرخیز و شَمشیرَم بِزَن ...

جانَم بِگیر و ...
اَز غَمِ آن قیل و قالِ ...
هَر چه زَمین و آسمانِ ...
می دانَم که می دانَم که می دانَم !!!
بِکَن ...

فَقَط ...

تو اِی ...
عِشقِ کُهنه اَم ...
جوان و تازه بِمان ...

آه اِی ...
حَقیقتِ خیالی شیرین ...
خیالِ حَقیقتِ شیرینَم بِمان ...

با مَن بِمان ...
با مَن بِمان ...

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

به هَم که رِسیدیم . فَهمیدی دوستَم داری

به هَم که رِسیدیم . فَهمیدی دوستَم داری

به هَم که رِسیدیم ...

فَهمیدی دوستَم داری !
فَهمیدی دوستَتدارم !
کُهنه و عَمیق !!!

پَس عاشقانه اَز تو گُذَشتَم !!!

وَ تو هَم ...
فَراتَر اَز عِشق و مُحَبَّت ! مَرا هَمراهی کَردی !!!
و بیش اَز تَوانَت * با مَن کِنار آمَدی * !!!

دیگر بَس اَست !
هَمینجا ! کِنارِ مَن بِه ایست و !!! نِظاره کُن !!!

/ دشمنانِ پنهان /

بیشتر دِقَّت کُن !

پَس سیاهیِ لَشکری را خواهی دید !
که بَعد اَز کِنار آمَدَنَت با شَب !!!
پایِشان به روز کشیده شُد !!!

خِیلِ عَظیمی که با تو کِنار نیامَدَند !!!
تا پایِشان به روز کشیده شَود !!!
و خیانتِ دَست های پِنهانِشان !!!
دَر هَمین کِناره های شَب آشکار شَوَد !!!

دُشمنانی که مُدَّت هاست در کُرسی های قُدرت !!!
ظالِم و مَغرور !!!
شَب و روز را اَز دُنیایِمان دُزدیده اَند !!!

پَس چِهره هایِشان را خوب به خاطرِ عَزیزَت بِسپار !!!

به زودی با هَمه ی آنها در موضِعِ حَقّ و قُدرت روبرو خواهیم شُد !!!

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

هَر چه فَریاد کِشیدَم . پاک کَردی به

هَر چه فَریاد کِشیدَم . پاک کَردی به

...
هَر چه فَریاد کِشیدَم ...
پاک کَردی به سُکوت !

و حال ...

هَر چه سُکوت میکِشَم !..
پاک میکُنی فَریاد !

هَر چه کِشیدَم ...
پاک کَردی !!!

که هَرچه روزِگار می گَردَد !!!
اَثَری اَز ما نِمیابَد !!!

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

یادِ کودکی هایَم بِخِیر . که هرگز فراموش نمی کُنَد

یادِ کودکی هایَم بِخِیر . که هرگز فراموش نمی کُنَد

یادِ کودکی هایَم بِخِیر ...
که هرگز فراموش نمی کُنَد ...
لِذَّتِ بوییدنِ آب و نانِ پُربَرکتِ دستانِ خَسته اَت را ...

آه ...
چه دیر رسیدم و چه زود رفتی !

اَز وقتی رَفتی ...
شَمع ها که جای خود ...
خَربُزه ها هَم ؛ یِکی یِکی آب شُدند !

تا جایی که نان ها به اِعتراض !
دِل به دریا زَدند و لُقمه لُقمه !
اَز سَرِ بَرکَتِ سُفره ها آب ! شُدند !!!

چطور با این هَمه باز مُشکلِ کَم آبی حَل نِمی شود !!!
و هَنوز مَسیرِ رَدّپای رَفتَنَت خُشک و خالی است !!!

تو رَفتی !!!
تا برای همیشه باور کُنَم که دیگر نمی آیی !!!

و ما !
در آوارِ عَظیمِ تَنهایی !!!
پُشتمان گَرمِ دَست های سَرد و خالیِ مان !!!
روزها !!!
با هَر نَفَس به فِکرِ نان باشیم !!!
و شَب ها !!!
جای خالی اَت سَرنَزَده دِلمان را بِزَنَد !!!
و اَز شَرم و خِجالَت !!!
در افکارِمان قطره قَطره آب !!! شَود !!!

تا گونه هایِمان هَمچون زَمینِمان خُشک و بی بَرکَت نَباشَد !!!

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

بی تو . دُنیای مَردها . قابِلِ

بی تو . دُنیای مَردها . قابِلِ

بی تو ...

دُنیای مَردها ...
قابِلِ تَحمُّل نیست ...

بی عشقِ تو ...

مَردها ...
چه مَغرورانه یَتیم و ...
چه اَحمَقانه بی فُروغ می شوَند ...

زَمین را پُر اَز "خُدا" کُن ...
به لُطفِ آسمانِ حُضورَت ...
اِی بانو ...

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

میگویی . گِریه کُن . گِریه تَسکینَت می دَهَد

میگویی . گِریه کُن . گِریه تَسکینَت می دَهَد

میگویی ...
گِریه کُن ...
گِریه تَسکینَت می دَهَد ...

نَه ...
این چِشمه نَبایَد خُشک شَوَد ...

بایَد باشَد ...
تا روزی جاری شَود !

هَمین که هَستی بَرایَم کافی است ...
چِشمه باشَد بَرای ریشه ها !!!

عُمری است پَناهَم میدَهی و ...
در پَناهِ تو چِشمه ها و ریشه هایَم قَوی تَر می شَوَد ...
هَر چَند که در ظاهِر خُشک و فَرسوده اَم !

دوستَتدارَم ...

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

هَر چه کَم آوَردَم . تو را جَمع کَردَم

هَر چه کَم آوَردَم . تو را جَمع کَردَم

هَر چه کَم آوَردَم ...
تو را جَمع کَردَم ...

که ...

هَر چه کَم می آوَری !
دَر مَن جَمع می شَوَد !!!

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

هر چه کَم آوردی ! مَرا جَمع کَردی !!

هر چه کَم آوردی ! مَرا جَمع کَردی !!

هر چه کَم آوردی !
مَرا جَمع کَردی !!

که ...

هَر چه جَمع میکُنَم !!!
تو را کَم می آورَم !!!!!

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

نَه . مَن و تو جَمع نمی شَویم

نَه . مَن و تو جَمع نمی شَویم

نَه ...
مَن و تو جَمع نمی شَویم ...

اصلا مَن و تو ...
ما نِمی شَویم ...

هَمان بِهتَر این ما ...
جَمع شَوَد به ...

مَن مِنهای تو ...
و ...
تو مِنهای مَن ...

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسن
آروم و عادیآروم و عادی
حسن

یِک عُمر . کَم آوَردی و جَمع نَکَردی

یِک عُمر . کَم آوَردی و جَمع نَکَردی

یِک عُمر ...
کَم آوَردی و جَمع نَکَردی ...

که هَر چه جَمع می کُنَم ...
باز کَم می آوَرَم ...

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید