لحظه  بروز رسانی 
YEGANEH M
خوشحالخوشحال
YEGANEH M
پست شماره 295571448 از YEGANEH M


مشاهده همه ی 8 نظر
YEGANEH M
خوشحالخوشحال
YEGANEH M
پست شماره 295571428 از YEGANEH M


مشاهده همه ی 5 نظر
YEGANEH M
خوشحالخوشحال
YEGANEH M

تا به کی باید رفت .از دیاری به دیاری دیگرنتوانم,نتوانم جستنهر

تا به کی باید رفت ...

از دیاری به دیاری دیگر

نتوانم,نتوانم جستن

هر زمان عشقی و یاری دیگر 

کاش ما ان دو پرستو بودیم

که همه عمر سفر میکردیم 

از بهاری به بهاری دیگر ...

مشاهده همه ی 3 نظر
YEGANEH M
خوشحالخوشحال
YEGANEH M

من .پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن داردو

من ...

پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبین 

مینوازد ارام,ارام

پری کوچک غمگینی که

شب از یک بوسه میمیرد

و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد امد ...

مشاهده همه ی 1 نظر
YEGANEH M
خوشحالخوشحال
YEGANEH M

میگویی بیخیال تو شوم؟خب لعنتی اگر اسان است,تو بیخیال او شو

میگویی بیخیال تو شوم؟

خب لعنتی اگر اسان است,تو بیخیال او شو ...


مشاهده همه ی 4 نظر