لحظه  بروز رسانی 
ZedZiro
لوسلوس
ZedZiro

♥ مخاطـب خـاصِّ هـمـیـشـگـیِ مــن خـواهـرم ♥تـنـهـا کـسـی کــ آرزوم بـود

مخاطـب خـاصِّ هـمـیـشـگـیِ مــن خـواهـرم

تـنـهـا کـسـی کــ آرزوم بـود تـو لـبـاسِ عـروس بـبـیـنـمـش " تـویـی "

تـنـهـا رفـیـقـی کــ دارمُ تـا ابـد تـنـهـام نـمـیـذاره وُ پـشـتـمـه " تـویـی "

تـنـهـا کـسـی کــ حـتـی بـا فــک کـردن بِــش آروم مـیـشـم " تـویـی "

تـنـهـا کـسـی کــ بــ نـجـابـتُ پـاک بـودنِ دلُ روحُ جــِـسـمِـش ایـمان دارم " تـویـی "

تـنـها کـسـی کــ نـفـسـام وصــلِ بـه نـفـسـاش " تـویـی "

تـنـهـا کـسـی کــ تـا زنـده ام حـواسـم هـمـیـشـه بـهـش هـس " تـویـی "

تـنـهـا کـسـی کــ بـاهــم دردُ دل مـیـکـردیـمُ مـیـکـنـیـم " تـویـی "

اونــیـکــ ایـنـارو دارم واسـش مـیـنــویـسـمُ اَشـک مـیـریزم تـویـی خـواهــرم

واسـت آرزوی بـهـتـریـنـا رو دارمُ خــُـدارو قـسـم مـیـدم بــ اشـکـام کــ هـمـیـشـه شادُ خـوشـبـخـت بـاشـی

داداشـیـت دیــگــ مــَـرد شـده وُ فـکـر چـیـزی نـبـاش جـــُـز خـودتُ لـحـظـات شـیـریـنِ بـا شـوهـرت

ایــنــو هـمـیـشـه یـادت بـاشـه داداشـیـت تـا نـفـس مـیـکـشـه بــ فـکـرتـه وُ قـلـبـش واسِ تـو مـیـزنـه

دوسـتـت دارم بـا تـمـوم وجـودم خـواهـرم

خوشـبـخـت شـی هَـمـه هـستـیُ زنـدگــیِ داداشـیـت

نظرات برای این پست غیر فعال است
ZedZiro
لوسلوس
ZedZiro

پـیـشـاپـیـش ســالِ خــوبــیُ واسِ هَــمَـتـون آرزو دارم

پـیـشـاپـیـش ســالِ خــوبــیُ واسِ هَــمَـتـون آرزو دارم

مشاهده همه ی 2284 نظر