لحظه  بروز رسانی 
Ali
عاشقعاشق
Ali

روزگار غریبی است. نمڪدان را ڪه پر میڪنی توجهی به ریختن

روزگار غریبی است...

نمڪدان را ڪه پر میڪنی توجهی به ریختن نمڪها نداری ...

اما زعفران را ڪه میسابی به دانه دانه اش توجه میڪنی!!!

حال آنڪه بدون نمڪ هیچ غذایی خوشمزه نیست...
ولی بدون زعفران ماهها و سالها میتوان آشپزی ڪرد و غذا خورد...

مراقب نمڪهای زندگیتان باشید
ساده و بی ریا و همیشه دم دست
ڪه اگر نباشند وای بر سفره زندگی!!!

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

ساده ڪه باشی.!!! آدمهاخیلی زود دوستت میشوندوتوخیلی دیرمیفهمی دشمنت بودند.! ساد

ساده ڪه باشی........!!!
آدمهاخیلی زود دوستت میشوندوتوخیلی دیرمیفهمی دشمنت بودند......!
ساده ڪه باشی.......!!!
آدمهاباهمه ڪمبودهایشان به غرورت حمله میڪنندوباهمه غرورشان مچاله ات میڪنند........!
ساده ڪه باشی......!!!
آدمها تورا همیشه بازی میڪنندو خودشان همیشه بازیگران پشت پرده میمانند......!
ساده ڪه باشی........!!!
آدمها اوقات بیڪاری راباسادگی ات پرمیڪنند وتو درلحظه های اندوه تنها
می مانی......!
ساده ڪه باشی......!!!
سادگی ات راحماقت میخوانندوڪسی نمیفهمدتوازفرط''''آدم بودن''''
ساده ای........!

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

هرچہ بیشتر فکرمے‌کنم کمتر به یاد مے آورم خودم را

هرچہ بیشتر فکرمے‌کنم کمتر به یاد مے آورم خودم را


هرچہ بیشتر فکرمے‌کنم
کمتر به یاد مے آورم خودم را
پیش از عاشقت بودن!!
الان دقیقا کیستم؟
ته‌مانده‌اے از خودم
یاتمـــــــــام تو؟

مشاهده همه ی 2 نظر
Ali
عاشقعاشق
Ali

تو را بہ رخ تمام شقایق ها میڪشم  و

تو را بہ رخ تمام شقایق ها میڪشم  و


تو را بہ رخ

تمام شقایق ها میڪشم

 و میگویم : تا گݪ مڹ هست

زندگی باید ڪرد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

هیچ ڪـجا، هیچ زمان، فـریاد زندگـے بـے جواب نبودہ

هیچ ڪـجا، هیچ زمان، فـریاد زندگـے بـے جواب نبودہ


هیچ ڪـجا، هیچ زمان،
فـریاد زندگـے
بـے جواب نبودہ اسـت.
قلـب خوب تـو
جواب فریـاد من اسـت ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

لکنت زبان از ناتوانیم نیست تو که میائی دختران شهر

لکنت زبان از ناتوانیم نیست تو که میائی دختران شهر


لکنت زبان
از ناتوانیم نیست
تو که میائی
دختران شهر
هیچ
واژه ها هم
حسودیشان می شود


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
عاشقعاشق
Ali

شانس آوردم  ڪہ سَمتم آمدے خوب ڪردے ڪہ                      "مُخِ

شانس آوردم  ڪہ سَمتم آمدے خوب ڪردے ڪہ                      "مُخِ


شانس آوردم  ڪہ سَمتم آمدے
خوب ڪردے ڪہ
                     "مُخِ من را زدے!"

خوب ڪردم عاشقم ﺍی مهربان
من فداےِ تو … براےِ من بمان


سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید