سلآمـ به گروهـ [ᓆ♡ـلبهـ شیشه اے] פֿـوش اومدیטּ
بروز رسانی 
@sh@ah@in@
مهربونمهربون
@sh@ah@in@

* عزیزی می گفت جای گیاه بامبو را که عوض میکنی

* عزیزی می گفت جای گیاه بامبو را که عوض میکنی دیگر رشد نمی کند/
پژمرده می شود/
می دانی چرا؟ چون ریشه اش را همانجا جا می گذارد/
دل آدمیزاد که دیگر کمتر از گیاه نیست/
گاهی ریشه اش جا می ماند در دلی...لبخندی...بوسه ای.../"سحر رستگار"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@sh@ah@in@
مهربونمهربون
@sh@ah@in@

* سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین/

* سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین/

* سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین/

آمدی سر به هوا چشم به راهم کردی ....../"پانته آ صفا"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@sh@ah@in@
مهربونمهربون
@sh@ah@in@

* باز هم کشته و بازنده ی این جنگ منم/

* باز هم کشته و بازنده ی این جنگ منم/

* باز هم کشته و بازنده ی این جنگ منم/

که تو با لشکر چشمانت و ... من یک نفرم !/"محسن نظری"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@sh@ah@in@
مهربونمهربون
@sh@ah@in@

* گفتم به هیچ کس دل خود را نمی دهم/

* گفتم به هیچ کس دل خود را نمی دهم/

* گفتم به هیچ کس دل خود را نمی دهم/

اما دلم برای همان هیچ کس گرفت/"فاضل نظری"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید