بروز رسانی 
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

کـآش میـבـآنـِـستـــے בُنـیـآے مـَלּ בر لـَبـخـَنـבهـآے تــُو

کـآش میـבـآنـِـستـــے

בُنـیـآے مـَלּ בر لـَبـخـَنـבهـآے تــُو

لــَمس کـَـرבלּ احسـآسـَت

گرفـتـَלּ בستـآنـَت خُلـآصــﮧ میشـَوב

....بــِﮧ هـَمیـלּ سـآבگــے

بـَرـآے تـَمـآم لـَحظــﮧ هـآے بـآ مـَלּ نـَبوבنت

בلـتـَنگــے میکـُنـَم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ هیچکس نمـﮯבآند. .

نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ

هیچکس نمـﮯבآند. . .

پشت این چهره ی آرامـ בر دلم چـﮧ مـﮯگذرב...

نمـﮯدآنـﮯ!

کسی نمـﮯבآند. . .

این آرامش ِ ظاهــر و این בل ِ نـا آرام ،

چقـבر פֿـستـﮧ ام مـﮯکنـב . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

آی سهراب خانه باشد طلبت

آی سهراب

خانه باشد طلبت

دل من سخت گرفته است بگو

شانه دوست کجاست؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 1 نظر
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

پسـری که ازت نپرسـه کجا میـری ،کجا میـای ؟، بهـت

پسـری که ازت نپرسـه کجا میـری ،کجا میـای ؟،
بهـت نگه زود میـری خونـه ،
نگه رسیـدی زنـگ بـزن ،

نگـه روسریتـو بکـش جلـو ،
روزی 10بـار زنگ نزنـه ،...
جلوی دوستـاش دستتـو سفـت تر نگیـره ،
نگه فقـط 5min بیـا جلـوی در ببینـمـت ،
نبرتـت برف بـازی ،
واست عروسـک و پاستیـل و لواشک نخـره . .
اصلاً پسـر نیــــــــــــــــست . . .اشیاســـــت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

ﻣﻦ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻢ ﭼﺮﺍ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺭﺩ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻫــﺎ؟ !!

ﻣﻦ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻢ ﭼﺮﺍ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺭﺩ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻫــﺎ؟ !!
ﺍﺯ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻭ ﺷــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺸــﺎﻥ
ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺷﺸﺎﻥ،
ﺍﺯ ﻋﻄﺮ ﺗﻨﺸـﺎﻥ،
ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯾﺸــﺎﻥ...
ﭘﺮﺭﻭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؟!!
ﺧﺐ ﺑﺸﻮﻧﺪ .
ﻣﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻣﯽ ﺗﺎ ﺁﺳﻤـﺎﻥ ﻧﺮﻓﺘﻪﺍﯾﻢ؟!
ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﮑــﺎﺀ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﺳﺖﻫﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩﻫﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺁﻏﻮﺷﻬـﺎ، ﺩﺭ ﺑﺰﻧﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺮِﭘﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩﺍﯾﻢ؟
ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺳـﺎﯾﻪ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﻢ ﮔﻮﺵ ﻓﻠﮏ ﺭﺍ ﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻣَﺮﺩَﻡ
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩِ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ
ﺩﻟﺶ ﻏﻨﺞ ﺑﺰﻧﺪ ﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺯﻧـــﯽ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﺩ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

کاش میدونستی که آرامم میکند ” بودنت ” آرامم

کاش میدونستی که
آرامم میکند ” بودنت ”
آرامم میکند” دیدنت ”
آرامم میکند ” صدایت ”
آرامم میکند “خنده هایت”
آرامش من در ” کنار ” توست
آرامش من در “خواستن” توست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

بـبـیـטּ , مَـטּ. آرمـیـטּ .نیـسـتَـمـ ! اگـﮧ اوטּ

بـبـیـטּ , مَـטּ. آرمـیـטּ .نیـسـتَـمـ !

اگـﮧ اوטּ میـگـﮧ :

.اگـﮧ בیـگـﮧ نَـבارے رومـ هیـچ میـلــے

اگـﮧ مَـنـو نمیـخـواے نَـבاره عـیـبــے

مَـטּ میـگَـمـ :
اگـﮧ בیـگـﮧ نَـבارے رومـ هیـچ میـلــے

اگـﮧ مَـنـو نمیـخـواے بـﮧ בرڪــ

هِـــ.ــــرے
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

دوست دارم دستم به اوني كه دوستش دارم برسه .

دوست دارم دستم به اوني كه دوستش دارم برسه ...
بگيرمش و يه عالمه كتكش بزنم ....
_ يهو وسط كتك زدن _ بزنم زير گريه و بگم :

آخه ديووووونه !!!! دلم واست تنگ ميشه ...

اينقدر ازم دور نباش ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

دلم یک فیلم بلند می خواد . یک واقعیت عاشقانه

دلم یک فیلم بلند می خواد ...
یک واقعیت عاشقانه !!!!
پر از سکانس های با تو بودن
و یک دکمه تکرار ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هانا
آروم و عادیآروم و عادی
هانا

امروز من ایستاده ام امروز باز هم یک انتظار

امروز من ایستاده ام
امروز باز هم یک انتظار
در دلم هر لحظه سودایی دیگر است
در وجودم هر زمان شوق رسیدن
آرزوی پر زدن
انتظار دیدن است
گاه گاهی در آسمان چشم تو پر می زنم
یا که گاهی در خیالت می رسم
دیدنت
دیدنت اما برایم مثل یک افسانه ی دیرینه است
بر تمام میله های این قفس.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید