..
بروز رسانی 
احمد
احمد

زندگی دو نیمه است: نیمه ی اول در انتظار نیمه

زندگی دو نیمه است:
نیمه ی اول در انتظار نیمه دوم
و نیمه دوم در حسرت نیمه اول.

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بایسان
بایسان

خیلی چیزا زمانی که باید بود ولی نبود مثل تو

خیلی چیزا زمانی که باید بود ولی نبود
مثل تو و خوشبختی
زمان منو بی تفاوتتر و بی احساس تر کرده

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ‿ تـارا ‿✿
قبراققبراق
✿ ‿ تـارا ‿✿
+

+

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ‿ تـارا ‿✿
قبراققبراق
✿ ‿ تـارا ‿✿
+

+

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ‿ تـارا ‿✿
قبراققبراق
✿ ‿ تـارا ‿✿
+

+

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ‿ تـارا ‿✿
قبراققبراق
✿ ‿ تـارا ‿✿
+

+

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ ‿ تـارا ‿✿
قبراققبراق
✿ ‿ تـارا ‿✿
+

+

sSINGLESs1
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید