لحظه  بروز رسانی 
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

ز بــــوی زلف تــــو مفتــونم ای گل ز

ز بــــوی زلف تــــو مفتــونم ای گل ز

ز بــــوی زلف تــــو مفتــونم ای گل

ز رنـــگ روی تــــو دلخــونم ای گل

مــن عـــاشق ز عشقت بی قرارم

تو چون لیلی و من مجنونم ای گل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

دلا غــــافل ز سبحـــانی چه حاصل مطیع نفس

دلا غــــافل ز سبحـــانی چه حاصل مطیع نفس

دلا غــــافل ز سبحـــانی چه حاصل

مطیع نفس و شیطــانی چه حاصل

بــود قــــدر تــــو افــــــزون از ملایک

تـــو قـدر خود نمی دانی چه حاصل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

خــــدایا داد از این دل داد از این دل

خــــدایا داد از این دل داد از این دل

خــــدایا داد از این دل داد از این دل

نگشتم یک زمان مو شاد از این دل

چــــو فردا داد خــواهان داد خواهند

بر آرم مـــن دو صــد فریاد از این دل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

گلستـــان جـــــای تـــــو ای نازنیننم مـــو در گلخـــــن

گلستـــان جـــــای تـــــو ای نازنیننم مـــو در گلخـــــن

گلستـــان جـــــای تـــــو ای نازنیننم

مـــو در گلخـــــن به خاکستر نشینم

چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا

چــــو دیده واکنــــم جــــز تــــه نوینم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

جز روی تو من با صنمی غیر نسازم زین اتش

جز روی تو من با صنمی غیر نسازم زین اتش

جز روی تو من با صنمی غیر نسازم
زین اتش دل یکسره در سوز و گدازم

زان قوت عشق تو مگر بار خدایا
پاکیزه شود طینت هر روز نمازم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عباس مدیر گر وه دوستان
آروم و عادیآروم و عادی
عباس مدیر گر وه دوستان

سیه چشمی، به کار عشق استاد، به من درس محبت

سیه چشمی، به کار عشق استاد، به من درس محبت

سیه چشمی، به کار عشق استاد،
به من درس محبت یاد می داد!


مرا از یاد برد آخر، ولی من
بجز او، عالمی را بردم از یاد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید