لحظه  بروز رسانی 
ابوالفضل دلدار
عاشقعاشق
ابوالفضل دلدار

از ناراحتي کسايي که زود قهر مي کنن نترسين ،

از ناراحتي کسايي که زود قهر مي کنن نترسين ، اينا زود هم آشتي مي کنن. از ناراحت کردن کسايي نگران باشين که صبورن . چون اگه برن . . . " ديگه بر نميگـردن ".


_ بتــرس از دل شکسـتن . . . یادت باشـه ، زنگ تفـریح دنیـا همیشـگی نیست. زنگ بعـد " حســـاب " داریم ._ در دیاری که ارزش زنان به زیبـایی و ارزش مـردان به داراییـست ، به دنبال " عشـــق " نگرد ._ در طوفانهـای زندگی ، " باخــدا " بودن نجاتبخش است . . . نه " ناخــدا " بودن ._ نگـران نبـاش ، نفـرینت نمیکنـم . همیـن که جـایت در دعـاهایم خالیسـت . . . برایت کافیست .
_ بودنـــــت همچــون نبـــودنت اســت ! وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ، پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !http://image.zarup.com/data/jpg/1/0/3/1/103100-ddd.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل دلدار
عاشقعاشق
ابوالفضل دلدار

میخوام امشب باز بخونم / با همین صدای خسته با همین

میخوام امشب باز بخونم / با همین صدای خسته
با همین حالی که دارم / دیگه این سکوت بسته
من واسه دلم میخونم / خوب باشم یا بد همینم
خیلی حرفا تو گلومه / از چیزاییکه میبینم
میخوام حرفامو بخونم...

http://image.zarup.com/data/jpg/1/0/3/1/103133-85.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید