تولدت مبارک
لحظه  بروز رسانی 
Amir Ali
مو قشنگمو قشنگ
Amir Ali

ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ . ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ . ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ . ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ

ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻥ ...
ﮐﺴﯽ ﭺ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ...
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ...
ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ !!!
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﻣﺎ ﺑﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺍﯾﻢ، ﻃﻠﺐ ﺁﺏ ﻭ ﻧﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺍﯼ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺨﺸﺸﻬﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﻘﺪﺭ ﮐﻦ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir Ali
مو قشنگمو قشنگ
Amir Ali

گاهی دلت از زندگیت میگیرد .میخواهی کودک باشی .کودکی که به

گاهی دلت از زندگیت میگیرد .میخواهی کودک باشی .کودکی که به هر بهانه ای به اغوشی پناه میبرد .بزرگ که باشی بغض های زیادی را باید بیصدا دفن کرد….

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir Ali
مو قشنگمو قشنگ
Amir Ali

سلامتیه خودم سلامتیه دوستام ک پشتمند سلامتیه کسی ک دوسم

سلامتیه خودم سلامتیه دوستام ک پشتمند سلامتیه کسی ک دوسم

سلامتیه خودم
سلامتیه دوستام ک پشتمند
سلامتیه کسی ک دوسم داره
سلامتیه دخترپسرای باحال مجازی
سلامتیه مدیرای باحال مجازی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir Ali
مو قشنگمو قشنگ
Amir Ali

این روز ها تنم گرمی آغوش میخواهد با طعم عشق نه

این روز ها تنم گرمی آغوش میخواهد با طعم عشق نه هوس.لبانم خیسی لبهایی را میخواهد با طعم محبت نه شهوت.موهایم نوازش دستی را میخواهدبا طعم ناز نه نیاز.تنی را میخواهم که روحم را ارضا کند نه جسمم را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir Ali
مو قشنگمو قشنگ
Amir Ali

#حکم #اعدام بود…! اعدامی لحظه ای مکث کرد و #بوسه

#حکم #اعدام بود…!

اعدامی لحظه ای مکث کرد و #بوسه ای بر طناب دار زد

دادستان گفت: صبر کنید

آقای #زندانی این چه کاریست؟!

زندانی #خنده ای کرد و گفت:

بیچاره #طناب نمیزاره زمین بیفتم، #ولی آدم ها !!!

بدجور #زمینم زدن!

امروز هم گذشت و نیامدی….!
ناشکر نیستم !
فردا هم روز خداست….!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir Ali
مو قشنگمو قشنگ
Amir Ali

هـــروقت ڪـم می آورم… مـی گـــویم : اصـــلا مهـم نیـــست…

هـــروقت ڪـم می آورم… مـی گـــویم :

اصـــلا مهـم نیـــست

امـا تــــــ ♥ـــــو خـــوب مـیدانی

نبـودنــــت چقـــدر بـرایــم مهـم اسـت… !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir Ali
مو قشنگمو قشنگ
Amir Ali

اینـ روزـهآ هوایـ دلهـا آلودهـ استـ تو بــ ـه احسـاستــــ بیاموز

اینـ روزـهآ هوایـ دلهـا آلودهـ استـ
تو بــ ـه احسـاستــــ بیاموز

نفــ ــس نکشــد
هوایــ دلـ ـها آلودهـ استـــ

اینجا فاصلــ ه یــ یک عشــ ــق

تا
عشــ ــق بعدیـ

فقط یـ ک نخ سیگار استــــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir Ali
مو قشنگمو قشنگ
Amir Ali

بر دم دهکده مردی تنها… کوله بارش بر دوش… میگوید با

بر دم دهکده مردی تنها
کوله بارش بر دوش
میگوید با خود
غم این خفته ی چند
خواب در چشم ترم میشکند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Amir Ali
مو قشنگمو قشنگ
Amir Ali

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسیست که الفبای

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست
بلکه نداشتن کسیست که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند
و از او رسم محبّت را بیاموزی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید