لحظه  بروز رسانی 
عجب صبری خدا دارد
آروم و عادیآروم و عادی
عجب صبری خدا دارد

آسمان چه غریبانه به حال من دلباختــــهمی بارد وچه عاشقانه نعره

آسمان چه غریبانه به حال من دلباختــــه
می بارد وچه عاشقانه نعره سرمی دهد
بی آنکه بداند بهر چــــه...
شایـــد...
شاید که آسمان هم بامن همدرداســـــت...
شاید بر او هم جفا کرده انـــــد،
شایداوهم درمانده است...
ازاین دنیا که این گونه دردودل
می کنــــد..
آسمان عاشقانه می گرید، زیراکه او
 دلباختهاست وعاشقانه به حال دل خود
می گریــــد... 
من هم آهسته بااومی گریـــم
و چه غریبانه رفت آن پرنده ی
کوچک وقتی که از صدای گریه ام خسته شــد.

مشاهده همه ی 1 نظر
عجب صبری خدا دارد
آروم و عادیآروم و عادی
عجب صبری خدا دارد

فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی

فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است! کودک به دنبال آزادی بزرگتر؛ و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است! پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است! آنانکه رفته اند در آرزوی بازگشت و آنانکه مانده اند در رویای رفتن! خداوندا کدامین پل در کجای دنیا شکسته است که هیچ کس به مقصد خود نمیرسد!!؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید