لحظه  بروز رسانی 
afson
آروم و عادیآروم و عادی
afson

باهمه صمیمی نیستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو بذار پای غرورمــــــــــــــــــ

باهمه صمیمی نیستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو بذار پای غرورمــــــــــــــــــ

باهمه صمیمی نیستم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو بذار پای غرورم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من می ذارم پای شعورم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشاهده همه ی 1 نظر
afson
آروم و عادیآروم و عادی
afson
هه

هه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
afson
آروم و عادیآروم و عادی
afson
هه

هه

مشاهده همه ی 2 نظر