لحظه  بروز رسانی 
♥ MaHsA KhAtOn ♥
عاشقعاشق
♥ MaHsA KhAtOn ♥

نیمه گمشده نیست که . . . . .

نیمه گمشده نیست که
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نیمه گور به گور شدس....

نیست اصن...
نکبت!!!
اشغال!!!
نفهم!!!
منقرض شده
حلواتو بخورم الهییییی
چرا نمیای بگی ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چند تا ولنتاین به عزات بشینم تا خبرت بیاد؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 1 نظر
♥ MaHsA KhAtOn ♥
عاشقعاشق
♥ MaHsA KhAtOn ♥

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﺁﻥﻣﯿﺸﯽ ﺑﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﺮﯼ

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﺁﻥﻣﯿﺸﯽ
ﺑﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﺑﺒﯿﻨﯽ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﮐﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ ! ﭼﯽ ﺭﻭ ﻭﺍﻟﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ !
ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ !
ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻫﺎﺷﻮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ
 ﺷﺎﯾﺪﺑﻔﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﯽ
ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺷﺎﺩﻩ؟ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ؟ ﺧﻮﺑﻪ؟
ﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺵ ﻏﺼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯾﺎﺵ ﺷﺎﺩﻣﯿﺸﯽ ...
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻥ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﯿﺎﺩ
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﻭﺷﻨﺶ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﯽ
ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﭙﺮﺳﯽ !
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻤﻮﻡ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻩ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺗﻤﻮﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﮐﺎﻣﻨﺘﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ﻋﻘﺐ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ
ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ ! ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﯽ
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ! ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ !
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﻭ !
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺍﻭﻧﻢ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ...
ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻧﻪ ! ﻻﯾﮏ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ! ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪﻡ ! ﯾﻪ
ﻭﻗﺖ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ! ﻓﮏ ﻧﮑﻨﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻟﺸﻢ ! ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ! ﺑﺬﺍﺭ ﻓﮏ ﮐﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻢ ! ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ ! ﺑﺬﺍﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ ! ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﻟﺨﻮﺷﻢ ! ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ! ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺶ
ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺑﻢ ! ﺑﺠﺎﯼ ﻻﯾﮏ ﺍﺷﮑﺎﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﯽ ...
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﻪ
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯼ
ﺣﺘﯽ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﻼﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮ،
ﺍﻵﻧﺸﻮ ﻭ ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺯﯼ
....................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nasim bala
شیطونشیطون
nasim bala

  حـَ ـــــــوّا کـِــ ـهـ باشیـــ ــ   بَعــضـیــــ ــ ــهــــ ـا    "هـَـــــــــــــ ـو

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

 

حـَ ـــــــوّا کـِــ ـهـ باشیـــ ــ

 

 

 

بَعــضـیــــ ــ ــهــــ ـا

 

 

 

 

"هـَـــــــــــــ ـوا" بَرِشـــــــ ـان میــــ ـدارد

 

 

 

کِـــ ـهـ

 

 

 

" آدَمَنــــــــ ـد"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥ MaHsA KhAtOn ♥
عاشقعاشق
♥ MaHsA KhAtOn ♥

تنهایی…….!!! میدونی تنهایی ینی چی؟ ینی جایی که یه

تنهایی…….!!!
میدونی تنهایی ینی چی؟
ینی جایی که یه روزی ارزوشو داشتی نشسته باشی ولی واست مثه زندان باشه میدونی واسه چی؟واسه این که عشقت پیشت نیست تا دستشو دور کمرت حلقه کنهٰ….
نیست تا لباسشو روت بندازه و بگه سرما نخوری عروسکم….
نیست تا توی گوشت آروم از رویاهای آیندتون بگه و بهت عشقشو بده….
نیست تا براش نازکنی و نازتوبکشه….
نیست تا سرتو رو سینش بذاری و پیرهنشو بارونی کنی…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥ MaHsA KhAtOn ♥
عاشقعاشق
♥ MaHsA KhAtOn ♥

يك روز از اين روزگار بي انصافـــــــــــــــــــــ حق اين چشمارو

يك روز

از اين روزگار بي انصافـــــــــــــــــــــ

حق اين چشمارو مي گيرمـــــــــــــــــــــ

يا به تو مي رسمــــــــــــــ

يا توي انتظار تو مي مييرمــــــــــــــــــــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥ MaHsA KhAtOn ♥
عاشقعاشق
♥ MaHsA KhAtOn ♥

دیگربه همه چیزشک دارمــــــــــــــــــــــ وقتی تو به دوست داشتن من یقین

دیگربه همه چیزشک دارمــــــــــــــــــــــ

وقتی تو

به دوست داشتن من یقین داشتیـــــــــــــــــــــــــــــــــ و


بی بهانه رفتیــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید