لحظه  بروز رسانی 
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

نوشتم ۵۰٪ ﺯﻥ ﻫﺎیی ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ" ﮔﻔﺘﯽ

نوشتم ۵۰٪ ﺯﻥ ﻫﺎیی ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ"

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ ۷۵٪ : ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺴﺮ ﮐﺮﻭﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﺭﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ

ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ ۳۵٪ : ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﮑﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ :ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻬﯿﺰﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺖ

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ﻭ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ

ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ

ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ

ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ

ﮔﻔﺘﯽ: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ

ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ .

ﮔﻔﺘﯽ: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ

ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ

ﮔﻔﺘﯽ: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ.

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ , ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ ,

ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻓﺎﺣﺸﻪ , ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺪ , ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ ﺷﺪ

وﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ , ﻧﺨﺒﻪ ﺍﺵ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ , ﺍﺳﻄﻮﺭﻫﺎﯾﺶ

ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ , ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ ﺷﺪ , ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮ

ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ , ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ ,

ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ ,

ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ ﺁﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ,
                         
 ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ ﻧﺪﺍﺩ

ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ , ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ
ﺷﺪ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ

ﭘﺪﺭ ﮐﻪ بودي

سياسي نبودي مادر و خواهر كه بودي"

94440895455247552913.jpg

مشاهده همه ی 414 نظر
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

اﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

اﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﯾـﺶ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺯ
                     
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮﺩ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﭘﺴﺮﯼ ﺍﺯ ﮐﻼﻩ ﮔﯿﺲ، ﻣﻮﺑـﻨﺪ، ﻭ ﮔﻮﺷـﻮﺍرﻩ ،
                         
ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﭘﺴﺮﯼ ﺗﻮﯼ ﺩﻋﻮﺍ، ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻥ، ﺟﯿــﻎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ !

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ

ﺑﻪ ﺁﯾﻨﻪ ﺯﻝ ﻣﯿـﺰﺩ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺖ

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺭﺍ
                   
ﻧـﺎﻣﻮﺱ ﺧـﻮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﯾـﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿـﻦ ﺭﺍ.

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ:

ﭘﺴﺮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﺗﺎ ﻫﺮﺷﺐ

ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺵ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﻧسل ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﯾﺪﻡ…

ﭘﺴﺮ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣـﻦ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻋﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:

“ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩست ﻧﺪﻫﯽ”

46141757299708216768.jpg

مشاهده همه ی 423 نظر
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

בُختــَرڪـہ باشے ، בلت زود میگیــره . בُختــَرڪـہ باشے ، قلبت

בُختــَرڪـہ باشے ، בلت زود میگیــره ...

בُختــَرڪـہ باشے ، قلبت زود میشکنـہ

از بودنایــے ڪـہ بوے مـوند
טּ نمیـدטּ،

از آدمایـے ڪـہ بوےآدمیت نمیـدטּ،

از دستایـے ڪـہ بوے امنیـت نمیـدטּ...

בُ
ختــَرڪـہ باشے... دلت تنگ میشـہ...

و هیچکـس حال اونمـوقعت رو نمیفهمـہ

مگر ایـ
טּ ڪـہ دنیــاے دختـرونـہ رو حس کرده باشـہ...

בُختــَرڪـہ باشے... زود پیـر میشـے...

از بعضـے آدَمــا... بعضـے اِتفـاقــا... دَردا...

بعضـے حَــرفـا...

בُختــَرڪـہ باشے... تَنهـا رفیقِـت...

تَنهـا حامیـت... دلسـوزت...و تَنهـا کسـے ڪـہ

آغوشـش دستـش بوے امنیـت میـده ×پـدَرِتــه×

בُختــَرڪـہ باشے اگـہ یه ذره مهربـون باشے ..

اگـہ یه ذره دختر باشـے .. نابـودِت میکنن...

בُختــَرڪـہ باشے بایـد بـہ خودت افتخار کنـے ،

یه جاهایـے خستـہ میشـے از دُختــَر بودنت ،

گاهـے حتی از بودنت...

בُختــَرڪـہ باشے... براے همیشـہ בُختــَرے ...

نمیتـونـے اَداے آدَماے بـے تفـاوت رو در بیارے ،

نمیتـونـے متنفــر بشـے ، نمیتـونـے تلافـے کنـے ،

نمیتـونـے دختـــــــر نباشـے!

کاشکـے یه روزے میشـدڪـہ...

هیـچ
בُختــَرے دیگـه בُختــَرنباشـہ...

شایَـد آدَمـا حُـرمـتِ وجودِ دُختــــــرُ دَرکــ میکـردن...

وقتی لطافـَتِ وجـود
בُختــَر براشـون بشه حســـرت ..

وقتی نباشـے... .

ו○ اونموقـع دُنیــا تازه میفهمـہ چـے کـَـم دارهـ... ○•×

64565947041543918602.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

هی مردم ! عادت نکنید که هر زنی را فاحشه بنامید

هی مردم !

عادت نکنید که هر زنی را فاحشه بنامید ...!

فاحشه مردیست که از همخوابگی با سگ هم نمیگذرد ....

اما برای ازدواج به دنبال دختر

آفتاب و مهتاب ندیده است !

دخترک...

هیچگاه برای بدست آوردن محبت کسی

" تنت" را به او مسپار !

هیچ تضمینی نیست که فردا تورا فاحشه نخواند ...

حواست باشد !

اینجا ایران است ...

اینجا تنها سرزمینی است که متضاد باکره فاحشه است ...

qym3u19qobhe0b3qmd3t.jpg

مشاهده همه ی 239 نظر
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

בخـتـَرے 15 سآلــہ ، نـوزآבے 1 سآلــہ بــہ بـَغـَل בآشـت

בخـتـَرے 15 سآلــہ ، نـوزآבے 1 سآلــہ

بــہ بـَغـَل
בآشـت ...!

مـَر
בم زیــر لـَب بـِهـِش میــگـفتـَن فـآحـشــہ ...!

امآ هیـچ كـَس نـمیــ
בآنـسـت كــہ بــہ او

בر 13 سآلـگـے تـَجآوز شـבه بـُوב ...!

پــسرے 23 سآلــہ رو مـَرבم تـَنبـَل

چآقآلـو صـ
בآش میكـَرבن ...!

امآ هیـچ كـَس نـمیــ
בآنـسـت پــسر بـخـآطـر

بیـمآریـشـہ كــہ اضافـہ وَزن
בآره ...!

مـَر
בے 75 سآلـہ رآ مـَرבم

بــے ریـخـت صـ
בآش میـكـَرבن ...!

امآ هیـچ كـَس نـمیــ
בآنـسـت كــہ مـَرבزیـبآیــے

صـورَتـَش رآ
בر رآه حـفـظ وَطـَنـش فـבآ كـَرבه ...!

وَ هـَر روز مـَر
בم مـَن وَ تـو رآ

بـہ غـَلـَط قـضآوَت میـكـنـَنـ
ב ...!!

2l39nr2zo87ki71raf2s.jpg

مشاهده همه ی 166 نظر
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

راستی خدا دلم هوای دیروز را کرده هوای روزهای کودکی را

راستی خدا

دلم هوای دیروز را کرده

هوای روزهای کودکی را

دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم

آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد

دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم

و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی را

میخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی

که دل شکستم و دلم را شکستند

دلم میخواهد این بار اگر معلم گفت

در دفتر نقاشی تان هر چه میخواهید بکشید

این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو

دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم

آن را نچینم

دلم میخواهد …

می شود باز هم کودک شد؟؟

راستی خدا!

دلم فردا هوای امروز را می کند

46739202501821745234.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

هی پسر.من یک دخترم.!!! یک انسانم.همانند تو.!!! اما. عقاید پدربزرگانمان،

هی پسر....من یک دخترم....!!!

یک انسانم....همانند تو....!!!

اما....

عقاید پدربزرگانمان، نگاه هیز مردمانمان

مرا متفاوت از تو میخواند.....!!!

تفاوتی که هیچوقت لمسشان نکردم....

اصلا کدام تفاوت....؟؟؟

من ابرو برمیدارم.. توام برمیداری.....

آرایش میکنم.. توام اینکا رو میکنی....!!!

گوشواره میندازم.. توام میندازی..

لوس حرف میزنم... توام میزنی....!!!

من و تو تنها یک تفاوت داریم...!!!

دوستی من با یک پسر، دوست داشتنش،

هم اغوشیش، بوسیدنش....

یعنی.... فاحشگی....!!!

اما برای تو یعنی آزادی جوونی کردن....!!!

من یک دخترم...حتی اگر فاحشه باشم....!!!

کارهایم زنانه است...افکارم زنانه است...!!!

دوست داشتنم زنانه است...تکیه کردنم به یک

مرد زنانه است....!!

من با تمام تفاوت ها پای جنسیتم،

زنانگی ام ایستاده ام.....!!

اما تو چی...؟؟؟مردانگی ات را به چه میفروشی....؟؟

من یک دخترم....!! فاحشه یا باکره فرقی ندارد.....!!

من به جنسیتم افتخار میکنم.....!!

90519941602805916211.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

اینایی که داغون داغون میکنن فازشون چیه ؟! شکست عشقی خورده

اینایی که داغون داغون میکنن فازشون چیه ؟!

شکست عشقی خورده میگه داغونم ...!

دوس دخترش بوسش نکرده میگه داغونم ...!

خوب گوش کن ...!

داغون اون کسیه که جلو بیمارستان آس و پاس

نشسته چون هر آمپولش دو ملیون پولشه ...


داغون اون کسیه که ضامن نداره بهش

وام بدن واسه کرایه خونه ...


داغون اون کسیه که 6 سال پای طرفش میشینه

بعد میبینه آزمایش خونشون بهم نمیخوره ...


داغون اون مادریه که هفته ای دو بار دیالیز میشه ...

داغون اون دانشجویی هست که کلیه

میفروشه که اخراج نشه ...


داغون اون پسریه که روش نمیشه با وضع

مالیش بره خواستگاری دوست دخترش ...


داغون اون دختریه که سر میدون ویالون میزنه ...

داغون اونیه که تا جیبش خالی میشه

دورش هم خالی میشه ....


داغون اون پسرک فال فروش سر چهار راهه ...

داغون اون دختریه که تو بهشت زهرا گل میفروشه ...

میفهـــــــــمی ؟!

من و تو داغون نیستیم !!

42698228812774232529.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

دود میکنم ! نامـــت ، یـــادت ،صدایـت را در یک کــام

دود میکنم !

نامـــت ، یـــادت ،صدایـت را در یک کــام ،

ما بقی اش را . . . ؟

در تنهایـــی ام ،

چه کــــ ــامی می دهد ،

جای خــــــ ــــالی ات .

62113082246915457349.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)
Ahmad(مدیرارشدگروه Fire&ice)

همیشه با تو بوده ام با تو نفس کشیده ام

همیشه با تو بوده ام

با تو نفس کشیده ام با چشمان تو دیده ام

مرا از تو گریزی نیست

چنان که روح را از جسم و زمین را از آسمان

و چنان با آن زیسته ام

که با ور کرده ام

دلیل بودن من تو هستی

تنها تو ....

56464215642030205393.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است