لحظه  بروز رسانی 
aida
بی‌حالبی‌حال
aida
.

:)

مشاهده همه ی 1 نظر
aida
بی‌حالبی‌حال
aida

رفيق،كلمه‌ى خيلى‌سنگينيه.! هركسى‌لايقِ‌رفيق‌بودن‌نيست شايددوست‌باشه ولى‌رفيق‌نيست.! رفيق

رفيق،كلمه‌ى خيلى‌سنگينيه..!
هركسى‌لايقِ‌رفيق‌بودن‌نيست
شايددوست‌باشه
ولى‌رفيق‌نيست..!
رفيق‌كه‌داشته‌باشى،‌مطمئنى‌يكى هست‌كه‌تو‌روزايى‌كه‌هيشكيو‌ندارى،
كنارت‌باشه‌بتونى‌سنگاىِ‌دلتو وا‌بكّنى،
هرچی‌تودلته‌روبريزى‌دور،
كنارش‌چال‌كنى‌توزمين‌،
كه‌ديگه‌اون‌دغدغه‌ها‌سراغت‌نيان..!
رفيق‌كه‌باشه،خيالت‌راحته‌يكى‌از‌دور، هواتوداره..!
وقتى‌كسى‌نيس،ميتونى‌سرتوبذارى‌رو شونش،بهش بگى:
"رفيق،تواين‌روزاى‌بى‌كسى،خيلى‌خوبه كه‌تورودارم!رفيق،تونباشى،كى‌ميخواد معرفت‌خرج‌كنه‌واسم!؟
معرفت‌هم‌كه‌اين‌روزا،اصن‌گيرنمياد..!
تواين‌روزاى‌نامرد،‌خرابِ‌معرفتتم..!"
اصن‌به‌قول‌كوچه‌بازاريا،لاستيكِ دوچرختم‌رفيق..!

مشاهده همه ی 4 نظر