لحظه  بروز رسانی 
akbar ka
akbar ka

یک بار ز چشم خویش شکایتی نکرده ام

یک بار ز چشم خویش
شکایتی نکرده ام

تیر نگاهت
یکسره
به دل خویش برده ام

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

یک بار ز چشم خویش شکایتی نکرده ام

یک بار ز چشم خویش
شکایتی نکرده ام

تیر نگاهت
یکسره
به دل خویش برده ام

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

یک بار ز چشم خویش شکایتی نکرده ام

یک بار ز چشم خویش
شکایتی نکرده ام

تیر نگاهت
یکسره
به دل خویش برده ام

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

یک بار ز چشم خویش شکایتی نکرده ام

یک بار ز چشم خویش
شکایتی نکرده ام

تیر نگاهت
یکسره
به دل خویش برده ام

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

گاهی یه حال خود بحرف گاهی

گاهی یه حال خود
بحرف

گاهی به ناله ات
نترس

دشمن دل
نهاد توست

دشمن فعل
نگاه توست

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

گاهی یه حال خود بحرف گاهی

گاهی یه حال خود
بحرف

گاهی به ناله ات
نترس

دشمن دل
نهاد توست

دشمن فعل
نگاه توست

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

گاهی یه حال خود بحرف گاهی

گاهی یه حال خود
بحرف

گاهی به ناله ات
نترس

دشمن دل
نهاد توست

دشمن فعل
نگاه توست

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

از درد دلم درد نگفتم به تو

از درد دلم
درد نگفتم

به تو راست

از چالش دردم
به تو هیچ نگفتم

به تو راست

گر هیزم اتش
به دلم
شعله بسازد

ذر کاهش دردم
به تو هیچ نگویم

به تو راست

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

از درد دلم درد نگفتم به تو

از درد دلم
درد نگفتم

به تو راست

از چالش دردم
به تو هیچ نگفتم

به تو راست

گر هیزم اتش
به دلم
شعله بسازد

ذر کاهش دردم
به تو هیچ نگویم

به تو راست

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید