لحظه  بروز رسانی 
akbar ka
akbar ka

اگر می زجان جمع کنی یه فطرت

اگر می
زجان جمع کنی

یه فطرت
تو نداری به هوش

تو هوشیار باش
که می ندارد به هوش

هزاران جفا میزند
می فروش

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

اگر می زجان جمع کنی یه فطرت

اگر می
زجان جمع کنی

یه فطرت
تو نداری به هوش

تو هوشیار باش
که می ندارد به هوش

هزاران جفا میزند
می فروش

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

اگر می زجان جمع کنی یه فطرت

اگر می
زجان جمع کنی

یه فطرت
تو نداری به هوش

تو هوشیار باش
که می ندارد به هوش

هزاران جفا میزند
می فروش

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

اگر می زجان جمع کنی یه فطرت

اگر می
زجان جمع کنی

یه فطرت
تو نداری به هوش

تو هوشیار باش
که می ندارد به هوش

هزاران جفا میزند
می فروش

کا اکبر

هــمـســفـر عـشـــق...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

هر از گاه تو را بخواهم

هر از گاه
تو را بخواهم

تو دانی
چه خوانم تو را

پس بیا
که یک دانه ای

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

هر از گاه تو را بخواهم

هر از گاه
تو را بخواهم

تو دانی
چه خوانم تو را

پس بیا
که یک دانه ای

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

گاهی به قابم گاهی به خواب گاهی

گاهی به قابم
گاهی به خواب

گاهی بچسب
گاهی نچسب

گاهی پگاه می خروشم
گاهی ز اه می جوشم

هر حالتی به جان دارم
تنها تو را کم دارم

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

گاهی به قابم گاهی به خواب گاهی

گاهی به قابم
گاهی به خواب

گاهی بچسب
گاهی نچسب

گاهی پگاه می خروشم
گاهی ز اه می جوشم

هر حالتی به جان دارم
تنها تو را کم دارم

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید