تولدت مبارک
لحظه  بروز رسانی 
akbar ka
akbar ka

بازی به عشق سهل شده حاصل ان

بازی به عشق
سهل شده

حاصل ان
ننگ شده

مستی نکن
ای دل من

پاسخ عشق
سهل شده

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

بازی به عشق سهل شده حاصل ان

بازی به عشق
سهل شده

حاصل ان
ننگ شده

مستی نکن
ای دل من

پاسخ عشق
سهل شده

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

بازی به عشق سهل شده حاصل ان

بازی به عشق
سهل شده

حاصل ان
ننگ شده

مستی نکن
ای دل من

پاسخ عشق
سهل شده

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

بازی به عشق سهل شده حاصل ان

بازی به عشق
سهل شده

حاصل ان
ننگ شده

مستی نکن
ای دل من

پاسخ عشق
سهل شده

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

پیوسته و اهسته دلم با اه هست

پیوسته و اهسته
دلم با اه هست

چه کنم؟
دلبرمن در راه هست

ای خدا
راه به حالش اسان کن

تا رسد
دلبر من از راهش

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

پیوسته و اهسته دلم با اه هست

پیوسته و اهسته
دلم با اه هست

چه کنم؟
دلبرمن در راه هست

ای خدا
راه به حالش اسان کن

تا رسد
دلبر من از راهش

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

پیوسته و اهسته دلم با اه هست

پیوسته و اهسته
دلم با اه هست

چه کنم؟
دلبرمن در راه هست

ای خدا
راه به حالش اسان کن

تا رسد
دلبر من از راهش

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

پیوسته و اهسته دلم با اه هست

پیوسته و اهسته
دلم با اه هست

چه کنم؟
دلبرمن در راه هست

ای خدا
راه به حالش اسان کن

تا رسد
دلبر من از راهش

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

کم به فکر منی اتش به اشک منی

کم به فکر منی
اتش به اشک منی

حجران تو را می ستود
اشک تو را می ربود

اه اگر ناله بود
سایه تو را می ربود

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

کم به فکر منی اتش به اشک منی

کم به فکر منی
اتش به اشک منی

حجران تو را می ستود
اشک تو را می ربود

اه اگر ناله بود
سایه تو را می ربود

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید