لحظه  بروز رسانی 
akbar ka
akbar ka

خیره به سر چرا شدی؟ درد سرم

خیره به سر
چرا شدی؟

درد سرم
زیاد شده

روز و شبم
سیاه شده

خاک شدم
ز دست تو

خنده شدی
ز کار خود

کیش نکن
به مهر خویش

صاحب کل
ناظر است

کا اکبربرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

خیره به سر چرا شدی؟ درد سرم

خیره به سر
چرا شدی؟

درد سرم
زیاد شده

روز و شبم
سیاه شده

خاک شدم
ز دست تو

خنده شدی
ز کار خود

کیش نکن
به مهر خویش

صاحب کل
ناظر است

کا اکبربرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

خیره به سر چرا شدی؟ درد سرم

خیره به سر
چرا شدی؟

درد سرم
زیاد شده

روز و شبم
سیاه شده

خاک شدم
ز دست تو

خنده شدی
ز کار خود

کیش نکن
به مهر خویش

صاحب کل
ناظر است

کا اکبربرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

خیره به سر چرا شدی؟ درد سرم

خیره به سر
چرا شدی؟

درد سرم
زیاد شده

روز و شبم
سیاه شده

خاک شدم
ز دست تو

خنده شدی
ز کار خود

کیش نکن
به مهر خویش

صاحب کل
ناظر است

کا اکبربرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

در پی بهار بودم به دلم پاییز شد

در پی بهار بودم
به دلم پاییز شد

گر پی صفا روم
به جفا زود رسم

چه بخواهم
چه نخواهم

در پی سرشت روم
تو بدادم رس

که منم بی حاصل !

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

رها نکن ز دست خود دل شکسته

رها نکن
ز دست خود

دل شکسته
دست من

صذا نکن
ز هر صدا

دل شکسته
بی صدا

بها نده
ز هر بهار

رهاکنم
به کدخدا

کا اکبر

مشاهده همه ی 17 نظر
akbar ka
akbar ka

رها نکن ز دست خود دل

رها نکن
ز دست خود

دل شکسته
دست من

صذا نکن
ز هر صدا

دل شکسته
بی صدا

بها نده
ز هر بهار

رهاکنم
به کدخدا

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

رها نکن ز دست خود دل

رها نکن
ز دست خود

دل شکسته
دست من

صذا نکن
ز هر صدا

دل شکسته
بی صدا

بها نده
ز هر بهار

رهاکنم
به کدخدا

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

رها نکن ز دست خود دل

رها نکن
ز دست خود

دل شکسته
دست من

صذا نکن
ز هر صدا

دل شکسته
بی صدا

بها نده
ز هر بهار

رهاکنم
به کدخدا

کا اکبر

مشاهده همه ی 2 نظر
akbar ka
akbar ka

از تو خبر نیست چرا؟ چاره به

از تو خبر نیست
چرا؟

چاره به اهم

بی تو
ز هر بهانه

زول زده
در ماه

بی تو
غباری
مانده به چشمم

بی تو
ابایی نیست
ز مردن

کا اکبر

مشاهده همه ی 5 نظر