لحظه  بروز رسانی 
akbar ka
akbar ka

تورا از راه قلبم می شناسم اگر

تورا
از راه قلبم می شناسم

اگر دیدم تو را
با چشم چشمم

هزاران خشم
ز چشمم بسته دیدم

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

تورا از راه قلبم می شناسم اگر

تورا
از راه قلبم می شناسم

اگر دیدم تو را
با چشم چشمم

هزاران خشم
ز چشمم بسته دیدم

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

تورا از راه قلبم می شناسم اگر

تورا
از راه قلبم می شناسم

اگر دیدم تو را
با چشم چشمم

هزاران خشم
ز چشمم بسته دیدم

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

چون شانه به شانه به دلم کردم

چون شانه
به شانه

به دلم کردم نشانه

که تو باز ایی
سرت ارم به شانه

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

چون شانه به شانه به دلم کردم

چون شانه
به شانه

به دلم کردم نشانه

که تو باز ایی
سرت ارم به شانه

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

چون شانه به شانه به دلم کردم

چون شانه
به شانه

به دلم کردم نشانه

که تو باز ایی
سرت ارم به شانه

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

چون شانه به شانه به دلم کردم

چون شانه
به شانه

به دلم کردم نشانه

که تو باز ایی
سرت ارم به شانه

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

دست به دعا که میشوی منتظر اه نمیشوی

دست به دعا که میشوی
منتظر اه نمیشوی

دست خدا
به دست تو

حمله دعا میشوی

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

دست به دعا که میشوی منتظر اه نمیشوی

دست به دعا که میشوی
منتظر اه نمیشوی

دست خدا
به دست تو

حمله دعا میشوی

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

دست به دعا که میشوی منتظر اه نمیشوی

دست به دعا که میشوی
منتظر اه نمیشوی

دست خدا
به دست تو

حمله دعا میشوی

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید