لحظه  بروز رسانی 
akbar ka
akbar ka

نه به دل دارم بلا نه به

نه به دل دارم
بلا

نه به چشم دارم
تو را

دیده ام
کم سو شده

دیدن رویا
چرا؟

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

نه به دل دارم بلا نه به

نه به دل دارم
بلا

نه به چشم دارم
تو را

دیده ام
کم سو شده

دیدن رویا
چرا؟

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

نه به دل دارم بلا نه به

نه به دل دارم
بلا

نه به چشم دارم
تو را

دیده ام
کم سو شده

دیدن رویا
چرا؟

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

به کجا روم تو باشیو و می

به کجا روم
تو باشیو و می

تو باشیو
سراب بهشت

تو باشیو
اندر صفای عشق

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

چه بگوید این دلم ناله اش

چه بگوید
این دلم

ناله اش
نعل به خودست

گریه اش
لعن به هوس

سکوتش
اتش به جان

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

چه بگوید این دلم ناله اش

چه بگوید
این دلم

ناله اش
نعل به خودست

گریه اش
لعن به هوس

سکوتش
اتش به جان

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

چه بگوید این دلم ناله اش

چه بگوید
این دلم

ناله اش
نعل به خودست

گریه اش
لعن به هوس

سکوتش
اتش به جان

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

چه بگوید این دلم ناله اش

چه بگوید
این دلم

ناله اش
نعل به خودست

گریه اش
لعن به هوس

سکوتش
اتش به جان

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
akbar ka
akbar ka

به کجا میرود این دل به

به کجا
میرود این دل

به نگاه اخر
این نا کجا اباد

دل میستانی
ز من

میروی
به ...

کا اکبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید