لحظه  بروز رسانی 
عـــلیرضا-AR
شیطونشیطون
عـــلیرضا-AR

بسلامتی کسی که                 

بسلامتی کسی که                                                                                               ساعت 3 نصفه شب بهش زنگ زدم                                                                                 بعد دوتا بوق با صدای خواب الود میگه:                                                                              فقد اسم و ادرس؟                                                                                                      میگم اسم و ادرس کی؟                                                                                               میگه اسم و ادرس کسی که عشقمو بی خواب کرده.....love smileyslove smileyslove smileyslove smileyslove smileys

مشاهده همه ی 3 نظر
عـــلیرضا-AR
شیطونشیطون
عـــلیرضا-AR

پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی. پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــه

پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی...

1388776259622.jpg


پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی

پــول گــرفــتــنــ از پــدر چــقــدر ســخــتــه ... 
پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی

2ســال تــنــهــای  تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدر سـخـتـه... 
پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی

دلــهــره ی شــغــل آیــنــده داشــتــنــ چــقــدر ســخــتــه ... 
پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی

از دســتــ دادنِ عــشــقــتــ بــخــاطــر پــول چــقــدر ســخــتــه ... 
پــســربــایــد بــاشــی تابــفــهــمــی

بــوق زدن پــشــتــِ مــاشــیــنِ عــروسِ عــشــقـــتـــ چـــه حــالــی داره ... 
پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی

خــوردنِ بــُغــض بــرای ایــنــکـــه مــســخــرتـــ نــکــنـــن کـــه داره گــریــه 
میـــکــنــه چــــــــقــــــدر ســــخـــــتـــــه ...


مشاهده همه ی 3 نظر
♧♧
آروم و عادیآروم و عادی
♧♧

خـــــــــــــــیانــــــــــــــــــــــت چــــــــــی شـــــــد صــــــــدا قـــــــطــ

http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com

5.gif
خـــــــــــــــیانــــــــــــــــــــــت
تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك www.bahar22.com
چــــــــــی شـــــــد صــــــــدا قـــــــطـــع شـــــــــد
Chi Shod Seda Ghat Sohd

1400662338130182_large.jpg

Diss lovely

مــن هنوز هــمون ادمم
هنــوزنم تخســم

95.gif


بـــرو که هیچ بــین مــا نیست اصلا
زنــدگیم بــا تــو پاشــید از هـــم

مــــــــــــــــــــــــــن
بــه نبود تـــو راضــی هستــم

چـــون تــو رفتــیو گذاشــتی خالـــی دســـتم

pichak.net-19.gif

5.gif
Live Laugh Love

مشاهده همه ی 103 نظر
♧♧
آروم و عادیآروم و عادی
♧♧

مـــــــــــــــــــگــر خودت نگفــتی خداحــافظ؟پـــــــــــــــــــس چرا وقتی گــفتم”به

http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com

11028230560656896508.jpg
مـــــــــــــــــــگــر خودت نگفــتی خداحــافظ؟
پـــــــــــــــــــس چرا وقتی گــفتم”به ســلامت” نگاهــت تلخ شــد؟
بـــــــــــــــــــــرو به ســلامت
دیــــــــــــــــــــــگــر هــم ســراغم را نگــیر!
خــــــــــــــــــــــــــســته تــر از آنم کــه بر ســر راهت بنــشینم
و دلـــــــــــــــــــــــــیل رفتنــت را جــــویاشــوم…

95.gif

1400293839357539_large.jpg
بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ،

که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
تــــــوسط پـــــــــســر פֿــــــــــــــــ ـاڪــ ـے

pichak.net-19.gif
دختر دمیدن شکلک بوسه

مشاهده همه ی 99 نظر
♧♧
آروم و عادیآروم و عادی
♧♧

ســـــــــــــیــــــــــــــــــــــنا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــو ▄ ▃ ▂

Live Laugh Love
ســـــــــــــیــــــــــــــــــــــنا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــو:| ▄ ▃ ▂


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥عـشــــقم تـویـــی♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥عـشــــقم تـویـــی♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

1399616664852563_large.jpg

╬♥═╬╬═♥╬
(..')/♥ ♥('..)
.♥/. = .█/.
_| |_ ♥ _| |_

95.gif

مشاهده همه ی 64 نظر