لحظه  بروز رسانی 
عـــلیرضا-AR
شیطونشیطون
عـــلیرضا-AR

بسلامتی کسی که                 

بسلامتی کسی که                                                                                               ساعت 3 نصفه شب بهش زنگ زدم                                                                                 بعد دوتا بوق با صدای خواب الود میگه:                                                                              فقد اسم و ادرس؟                                                                                                      میگم اسم و ادرس کی؟                                                                                               میگه اسم و ادرس کسی که عشقمو بی خواب کرده.....love smileyslove smileyslove smileyslove smileyslove smileys

مشاهده همه ی 3 نظر
عـــلیرضا-AR
شیطونشیطون
عـــلیرضا-AR

پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی. پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــه

پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی...

1388776259622.jpg


پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی

پــول گــرفــتــنــ از پــدر چــقــدر ســخــتــه ... 
پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی

2ســال تــنــهــای  تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدر سـخـتـه... 
پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی

دلــهــره ی شــغــل آیــنــده داشــتــنــ چــقــدر ســخــتــه ... 
پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی

از دســتــ دادنِ عــشــقــتــ بــخــاطــر پــول چــقــدر ســخــتــه ... 
پــســربــایــد بــاشــی تابــفــهــمــی

بــوق زدن پــشــتــِ مــاشــیــنِ عــروسِ عــشــقـــتـــ چـــه حــالــی داره ... 
پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی

خــوردنِ بــُغــض بــرای ایــنــکـــه مــســخــرتـــ نــکــنـــن کـــه داره گــریــه 
میـــکــنــه چــــــــقــــــدر ســــخـــــتـــــه ...


مشاهده همه ی 3 نظر