لحظه  بروز رسانی 
*Ali
مهربونمهربون
*Ali

باز هم خوابریاضی دیده ام                                       

باز هم خوابریاضی دیده ام                                                                       خواب خط های موازی دیده ام

خواب دیدم خوانده ام ایگرگ زگوند                                                  دامن هراتحادی می درم

دست وپای بازه هارابسته ام                                                              ازکمندمنحی هارسته ام

گاه درزندان قدر مطلقم                                                                      گاه خط ها را موازی می کنم

با توان ها نقطه بازی می کنم                                                             ناگهان دیدم توابع مرده اند

دریاضی بحث انتگرال نیست                                                           صحبت از تبدیل ورادیکال نیست

کاروان جذرها کوچیده است                                                       استخوان کسرها پوسیده است

از لگ وبسط نبز آثاری نیست                                                        ردپای ازخط وبردار نیست

آری آری خواب افسون می کند                                                  عقده را از سینه بیرون می کند 

                                                                                                            Ali.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید