لحظه  بروز رسانی 
مهدی
مهربونمهربون
مهدی

عواقب دوستی هایی که هدفی غیر از ازدواج دارند

عواقب دوستی هایی که هدفی غیر از ازدواج دارندهمانطور که گفتیم افرادی که با هدف غیر از ازدواج با یکدیگر دوست می شوند ، چون بر اساس معیارهای ازدواج انتخاب نشده اند معمولا افرادی هستند که کیفیت اخلاقی پایینی دارند و به درد ازدواج نمی خورند. دختر و پسری که با یکدیگر با هدف یر از ازدواج دوست هستند در آینده دو حالت برایشان به وجود می آید :اولین حالت این است که آن ها بعد از مدتی به خاطر مشکلاتی که وجود دارد دوستی خود را برهم می زنند وبسیار ضربه روحی خواهند خورد .

حالت دوم وقتی است که طرفین به یکدیگر وابستگی عاطفی زیادی پیدا می کنند و نمی توانند از یکدیگر جدا شوند ، در این حالت طرفین تصمیم به ازدواج می گیرند ککه کار غیرعاقلانه ای است زیرا طرف مقابلشان را بر اساس معیارهایشان انتخاب نکرده اند و او مناسب ازدواج نیست.

در این گونه روابط حداقل شناخت وجود دارد و فردی که برای این نوع دوستی انتخاب می شود معیارهای اخلاقی مورد نظر فرد دیگر را ندارد مثلا در برخی موارد دختران حدی از یک رابطه را می پسندند اما پسران پا را از این حدود فراتر می گذارند و خواسته بیشتری دارند ، در این روابط دختران به علت ترس از دست دادن دوستی شان تسلیم خواسته طرف مقابل خود می شوند.

بنابراین بهتر است این نوع دوستی ها را یکدفعه به پایانرساند زیرا کم کردن تدریجی رابطه و تنزل آن به یک دوستی معمولی موثر نیست زیرا طرفین رابطه عاطفی با یکدیگر برقرار ساخته اند و ممکن است مشکلات روحی آنان را بیشتر شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
مهربونمهربون
مهدی

آثار فردی و اجتماعی عفاف و حجاب و نقش آن در

آثار فردی و اجتماعی عفاف و حجاب و نقش آن در امنیت زنان

ـزوم پوشـیدگی زن در برابـر مـرد بیگانـه یکـی از مسـائل مهـم اسـامی اسـت در قـرآن کریـم دربـارهی
ایــن موضــوع تأکیــد شــده اســت. اســام آن زنــی را مهــم میشناســد کــه، دارای عفــت و پرهیــزگاری
بــوده و از رذایــل و مفاســد پیراســته باشــد مصــداق ایــن کالم در ســوره احــزاب آیــهی 35 آمــده کــه
میفرمایـد: »الحافظیـن فروجهـم و الحافظـات...«. از مسـائل مهمـی کـه در بـاب حجـاب مطـرح اسـت
اینکــه آثــار فــردی و اجتماعــی عفــاف و حجــاب چــه نقشــی در تأمیــن امنیــت اجتماعــی زنــان دارد؟
آیـا احـکام پوشـش از مختصـات اجتماعـی اسـت یعنـی ضـرر و زیـان آن مربـوط بـه جامعـه اسـت یـا
نـه عـاوه، بـر آثـار اجتماعـی آثـار فـردی نیـز دارد کـه پیامدهـای سـوء ناشـی از بدحجابـی در وهلـه
اول متوجــه خــود زن میگــردد و بعــد بــه جامعــه برمیگــردد اینهــا مســائلی اســت کــه در ایــن
نوشـتار مـورد بررسـی قـرار میگیـرد و لـذا آن را در دو حیطـهی آثـار فـردی و اجتماعـی آوردهایـم. و
بـرای مخاطـب ایـن مطلـب روشـن خواهـد شـد کـه عفـاف و حجـاب بـا امنیـت اجتماعـی زنـان رابطـه
مســتقیمی دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
مهربونمهربون
مهدی

مشکل اصلی در روابط دختر و پسر

مشکل اصلی در روابط دختر و پسر


متأسفانه بعضی از دخترها هم برای اینکه رضایت پسر را جلب کنند مرتکب این اشتباه بزرگ

می‌شوند و تقاضای رابطه جنسی او را قبول می‌کنند. غافل از اینکه پسرها هیچ‌وقت با کسی که

قبلاً با او دوست بوده‌اند و یا رابطه جنسی داشته‌اند، هرگز ازدواج نمی‌کنند و برای ازدواج هم

به‌دنبال دختری هستند که قبلاً با کسی رابطه نداشته است. دخترها نیز با این اشتباه نه ‌تنها


خودشان را ارزان فروخته‌اند، بلکه پسران با دیدن این رفتار، آنها را افرادی هرزه تلقی می‌کنند.

چون پسرها این کار دختران را به‌حساب سست ‌بودنشان می‌گذارند و می‌گویند، اگر فرد دیگری

هم این تقاضا را داشته باشد، احتمال دارد که به او هم جواب مثبت بدهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
مهربونمهربون
مهدی

گرگ‌ها همیشه زوزه نمی‌کشند . گاهی هم می‌گویند :

گرگ‌ها همیشه زوزه نمی‌کشند ...
گاهی هم می‌گویند :
دوستت دارم ...
و زودتر از آنکه بفهمی بره‌ای ...
می‌درند خاطراتت را ...
و تو میمانی با تنی که بوی گرگ گرفته ... ! (شاعر: نامعلوم)
*** روابط دختر و پسر قبل از ازدواج یکی از موضوعات مبتلابه جوانان امروز جامعه ماست. ما در این جستار، می خواهیم اطلاعاتی را در اختیار دختران (که آسیب پذیری شان در این روابط، بسیار بالاست) بگذاریم تا با توجه به آن ها جنس مقابل شان را بهتر بشناسند و با داشتن آگاهی های لازم، در دام سوء استفاده کنندگان نیفتند : (تذکر : پسرانی که حقیقتاً مقید به احکام شرع و دستورات دینی هستند، خود به خود از بحث ما خارج هستند، چرا که هیچ گاه وارد این نوع روابط نمی شوند).

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
مهربونمهربون
مهدی

گرگ‌ها همیشه زوزه نمی‌کشند . گاهی هم می‌گویند :

گرگ‌ها همیشه زوزه نمی‌کشند ...
گاهی هم می‌گویند :
دوستت دارم ...
و زودتر از آنکه بفهمی بره‌ای ...
می‌درند خاطراتت را ...
و تو میمانی با تنی که بوی گرگ گرفته ... !

مشاهده همه ی 2 نظر
مهدی
مهربونمهربون
مهدی

اسامی بزرگ مردانی که در واقعه کربلا به شهادت رسیدند:

اسامی بزرگ مردانی که در واقعه کربلا به شهادت رسیدند:
٠١- حسین ابن علی ابن ابوطالب(ع)
٠٢- عباس ابن علی ابن ابوطالب(ع)
٠٣- عبدالله ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
٠٤- عثمان ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
٠٥- عون ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
٠٦- جعفر ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
٠٧- علی (اکبر) ابن حسين ابن علی ابن ابوطالب(ع)
٠٨- علي (اصغر) ابن حسين ابن علی ابن ابوطالب(ع)
٠٩- ابوبکر ابن حسن ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
١٠- قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
١١- عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
١٢- عبدالرحمن ابن عقیل ابن ابوطالب رحمه الله
١٣- جعفر ابن عقیل ابن ابوطالب رحمه الله
١٤- عبدالله (اکبر) ابن عقیل ابن ابوطالب رحمه الله
١٥- عبدالله (اصغر) ابن عقیل ابن ابوطالب رحمه الله
١٦- عون ابن جعفر ابن ابوطالب (جعفر طیار) رحمه الله
١٧- عبدالله ابن مسلم ابن عقیل رحمه الله
١٨- حبیب ابن مظاهر رحمه الله
١٩- حجاج ابن مسروق جعفی رحمه الله
٢٠- حر ابن یزید ریاحی رحمه الله
٢١- حلاس ابن عمر راسبی رحمه الله
٢٢- حنظله ابن اسعد شبامی رحمه الله
٢٣- زاهر مولی عمرو ابن حمق رحمه الله
٢٤- زهیر ابن قین بجلی رحمه الله
٢٥- سالم ابن عمرو رحمه الله
٢٦- سعید ابن عبدالله حنفی رحمه الله
٢٧- سلمان ابن مضارب بجلی رحمه الله
٢٨- سوار ابن منعم رحمه الله
٢٩- سوید ابن عمرو خثعمی رحمه الله
٣٠- سیف ابن حارث ابن سریع جابری رحمه الله
٣١- سیف ابن مالک عبدی رحمه الله
٣٢- هفهاف ابن منهد راسبی رحمه الله
٣٣- ضرغامه ابن مالک رحمه الله
٣٤- عابس ابن ابی شبیب شاکری رحمه الله
٣٥- عامر ابن حسان ابن شریح طائی رحمه الله
٣٦- عامر ابن مسلم عبدی رحمه الله
٣٧- ابو ثمامه صائدی رحمه الله
٣٨- عبدالرحمن ابن عبدالله ارحبی رحمه الله
٣٩- عبدالرحمن ابن عبدربه انصاری خزرجی رحمه الله
٤٠- عبدالرحمن ابن عروه غفاری رحمه الله
٤١- عبدالله ابن عروه غفاری رحمه الله
٤٢- جبله ابن علی شیبانی رحمه الله
٤٣- جابر ابن حارث سلمانی رحمه الله
٤٤- جابر ابن حجاج تیمی رحمه الله
٤٥- جناده ابن کعب انصاری رحمه الله
٤٦- جندب ابن حجیر خولانی رحمه الله
٤٧- عبدالله ابن عمیر کلبی رحمه الله
٤٨- یزید ابن مغفل جعفی رحمه الله
٤٩- ابراهیم ابن حصین ازدی رحمه الله
٥٠- ابو عمرو نهشلی رحمه الله
٥١- اسلم ترکی رحمه الله
٥٢- عمار ابن حسان طائی رحمه الله
٥٣- عمرو ابن جناده انصاری رحمه الله
٥٤- عمرو ابن قرظه انصاری رحمه الله
٥٥- امیه ابن سعد طائی رحمه الله
٥٦- عون ابن عبدالله ابن جعفر رحمه الله
٥٧- انس ابن حارث کاهلی رحمه الله
٥٨- قاسط ابن زهیر تغلبی رحمه الله
٥٩- بریر ابن خضیر همدانی رحمه الله
٦٠- مالک ابن عبدالله جابری رحمه الله
٦١- مجمع ابن عبدالله عائذی رحمه الله
٦٢- محمد ابن عبدالله ابن جعفر رحمه الله
٦٣- مسعود ابن حجاج رحمه الله
٦٤- مسلم ابن عوسجه اسدی رحمه الله
٦٥- مسلم ابن کثیر ازدی رحمه الله
٦٦- یزید ابن ثبیت عبدی رحمه الله
٦٧- نافع ابن هلال رحمه الله
٦٨- نعیم ابن عجلان انصاری رحمه الله
٦٩- وهب ابن عبدالله کلبی رحمه الله
٧٠- منجح ابن سهم (غلام ابا عبدالله) رحمه الله
٧١- جون (غلام ابوذر غفاری) رحمه الله
٧٢- شوذب (غلام شاکر ابن عبدالله همدانی) رحمه الله

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی
مهربونمهربون
مهدی
مشاهده همه ی 5 نظر
مهدی
مهربونمهربون
مهدی

از یخ پرسیدن که چرا اینقدر سردی ؟ یخ جواب

از یخ پرسیدن که چرا اینقدر سردی ؟
یخ جواب خوبی داد
گفت: من که اوّلم آب و آخرم آب؛
پس "گرمی" را با من چه کار؟
حال اِی انسان؛
اوّلت "خاک" و آخَرت هم "خاک"
پس این همه غرور از کجا!

مشاهده همه ی 7 نظر
مهدی
مهربونمهربون
مهدی

سلام دوستان کی درباره پاورپونت اطلاعات داره ممنون

سلام

دوستان کی درباره پاورپونت اطلاعات داره ممنون میشم راهنمایی کنید

مشاهده همه ی 7 نظر