لحظه  بروز رسانی 
سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ
عصبانیعصبانی
سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ

вαняαмــــــــــــــــــــــــtـ@24sa בوست בاريـ بازҐ واسҐ ناز كنيـ نـہ تو فكر كرבيـ

 لینک

вαняαмــــــــــــــــــــــــtـ@24sa

2h6fr54.jpg
בوست בاريـ بازҐ واسҐ ناز كنيـ نـہ
تو فكر كرבيـ يـہ بچـہ پاستوريزҐ
تو بـہ ما نمي פֿـوريـ בافيـ جـ ـيگر
پ๛ چي مي گي בوست בارۓ باشيـ پيشـҐ
مي פֿـواҐ بـפֿـونـҐ تا صـבاҐ باز برہـ بالا بيشتر
ولي امشبـ شبـ جمع๛ פـالا بيا پيشҐ
ايـ سِيگار لعنتي كاҐ بـבـہ פـالا وا๛ مלּCigar
تا בـפֿـتر פـرفمو פֿـيلي رك بگҐ פـالا واست
مלּ وقت نـבارҐ توي 24 ساعَتـ פֿـرابҐ
تويـ פֿـيابوלּ پ๛ هوار ڪҐ
بزלּ میترسҐ פـرفـ בرارלּ مرבҐ واسموלּ
ميـ گيـ صـבاҐ פֿـوفـہ باشـہ قبولـ
بيا ماچتـ كنـҐ تا ڪـہ جاش شـہ كبوב
از ايלּ بـפـثـ בور نشيҐ و بچسبيҐ بهشـ
همـہ بـבونלּ اينو چـہ كسيـ نوشتـ
ما مستـ و پاتيلیҐ با בست و پا مي ريҐ
تا ازتو تا مريـפֿ راـہ בست و پا كنيҐHypnotic
تا بريҐ فضا راـפـت 24 ساعتـ
فكر مלּ اينـہ كـہ بگҐ چي בيـבҐ كـہ نـבيـבي تو؟
يا كـہ چيزي بـפֿـونҐ كـہ نشنيـבي פֿـب!
پ๛ مشتۓ بي تو......

نظرات برای این پست غیر فعال است
سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ
عصبانیعصبانی
سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ

ᓆـوانین ڪًـلی حاڪًـҐ بر فــِیـω نما هر ڪًــωـ چهار تا پیج

30upn9j.gifᓆـوانین ڪًـلی حاڪًـҐ بر فــِیـω نما 30upn9j.gif
  1. هر ڪًــωـ چهار تا پیج בاره בو تا בـᓘـتریـ בو تا پـωـری Just_Cuz_19.gif
  2. هر ڪًـاربری ڪً تازہ عضو میش با اـωـҐ ڪًـاربری בـᓘـتر و زیرش نوشت اهل شیطونی شڪً نڪًـنیـב ڪً پـωـره
  3. هر پـωـتی ڪًــہ تازه گذاشت بش و ωـریع لایڪً و باز نشر بش زوבی هҐ ڪًـپی میش تا وᓆـت از مـב بیفت و برا همـہ عاـבی بش ـdreamyeyesf.gif
  4. پـωـتهایی هـωـت ڪً مگین غیرت ایرانی ᓘـوלּ ایرانی عرضـہ نـבاری و ... ڪً باز نشر نڪًـنی اونا فـᓆـط בنبال باز نشرלּ حتے ارزش لایڪً هҐ نـבاره حـωـاـω نشـבـہ و با ڪًـمال ارامش از ڪًـنار اونا عبور ڪًـنیـב Morning Coffee
  5. ـ وᓆـتی یه جا ڪًـل مینـבازن مـᓘـصوصا اگـہ حتے یـہ בـᓘـتر باشه مطئن باشیـב اـᓘـرش بـہ فحش ڪًـشیـבه میشه چوלּ هیچ پـωـریِ جلو בـᓘـتر نمیـᓘـواـב ڪًـҐ بیارہ wha%255B1%255D.gif
  6. مهҐ ترین ᓆـانوלּ احـωـاـωـی فیـω نما میگه وᓆـتے בل یڪًـو ڪً בوω شـבاری میشڪًـنی زیاـב ناراحت نشو چوלּ تو ᓘـصوصی ᓘـیلے ها هـωـتن ڪً ارومش میڪًـنלּ ـCoffee Screen
  7. اونایی هـωـتن ڪً ᓆـهر میڪًـنن بـہ בوωـتاشون میگن من الاלּ حذف حـωـاب ڪًـاربریو میزنم نگران نباشیـב اونا جایی نمیرن ᓘـوבҐ 97 بار میـᓘـواـωـتҐ برҐ ولی هҐ اڪًـنون هҐ בر ᓘــבمت شما هـωـتمـــــ
    20959MR.GIF

نظرات برای این پست غیر فعال است
سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ
عصبانیعصبانی
سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ

ARTESH ZEDBAZIخطــ ـ منـ ERFAN تنها اهنگـ رپـ ایرانیـ کهـ از

 لینک

ARTESH ZEDBAZI
عکس های عرفان
خطــ ـ منـ ERFAN تنها اهنگـ رپـ ایرانیـ کهـ از شبکهـ جهانیـ vivaپخش شد
هر ڪًـے ڪًــہ باهاҐ باشـہ
هرچے بـہ پاش باشـہ
ωـختے تو راش باشـہ

خــــ ـط منـ
هر جا ڪًــہ مלּ برҐ
خـωـتـہ و בر بـہ בر
همراـہ مלּ ωـفر

خــ ـط منـ
چیـہ چشҐ نـבارے ببینے
چشت בراـב تا نتونے בیگـہ
از اوלּ چشҐ تو ببینے

زاخــــــــــار

פـالا کـہ فهمیـבے פֿـط مלּ چیـہ

پـω پـωـر בیگـہ نیاے یـہ وقت ωـمت مלּ

چونکـہ نفر آـפֿـر تیغ کـہ בیـב

چناלּ جیغ کشیـב تفلکے انگارے

פֿـتنـہ کرב 63izs7n.gifنظرات برای این پست غیر فعال است