لحظه  بروز رسانی 
علی اصغرعباسی
علی اصغرعباسی

عشق ز پروانه ن.ز گربه بیاموز 

عشق ز پروانه ن.ز گربه بیاموز 

عشق ز پروانه ن...ز گربه بیاموز

 

مشاهده همه ی 1 نظر