لحظه  بروز رسانی 
alias
alias

ی تربت گمگشته ات دارالسلام انبیا صحن بقیع خلوتت بیت

ی تربت گمگشته ات دارالسلام انبیا
صحن بقیع خلوتت بیت الحرام انبیا
تنها نه مام احمدی مام تمام انبیا
از کوثر احسان تو لبریز جام انبیا

 

عشق یعنی دل سپردن در الست
از می وصل الهی مست مست
عشق یعنی ذکر ناموس خدا
یا علی گفتن به زیر دست و پا

 

عشق یعنی جلوه صبر خدا
شرم ایوب نبی از مرتضی
عشق یعنی صبر در هنگام خشم
عشق یعنی جای سیلی روی چشم

 

عشق بر دل ها شهامت میدهد
عشق بر غم ها حلاوت میدهد
عشق بر دلداده فرمان میدهد
عاشق جان داده را جان میدهد
عشق باعث شد که دل سامان گرفت
پشت درب خانه زهرا جان گرفت

 

عشق یعنی انقلاب فاطمه
عشق یعنی عشق ناب فاطمه
بیت الاحزان خراب فاطمه
عشق یعنی صحبت بی واهمه
حیدر در بند پیش فاطمه

 

آن که خود مرد دلیر جنگ بود
دستگیر فرقه ای صد رنگ بود
عشق یعنی عاشقی در تار و پود
گردش دستاس با دست کبود
عشق یعنی گریه های حیدری
دختری دنبال نعش مادری

 

عشق یعنی قلب چون آیینه ای
جای میخ در به روی سینه ای
عشق یعنی انتظار منتظر
سینه ای مجروح از مسمار در
عشق یعنی طاعت جان آفرین
رد خون سینه بر روی زمین

مشاهده همه ی 2 نظر
alias
alias

ی تربت گمگشته ات دارالسلام انبیا صحن بقیع خلوتت بیت

ی تربت گمگشته ات دارالسلام انبیا
صحن بقیع خلوتت بیت الحرام انبیا
تنها نه مام احمدی مام تمام انبیا
از کوثر احسان تو لبریز جام انبیا

 

عشق یعنی دل سپردن در الست
از می وصل الهی مست مست
عشق یعنی ذکر ناموس خدا
یا علی گفتن به زیر دست و پا

 

عشق یعنی جلوه صبر خدا
شرم ایوب نبی از مرتضی
عشق یعنی صبر در هنگام خشم
عشق یعنی جای سیلی روی چشم

 

عشق بر دل ها شهامت میدهد
عشق بر غم ها حلاوت میدهد
عشق بر دلداده فرمان میدهد
عاشق جان داده را جان میدهد
عشق باعث شد که دل سامان گرفت
پشت درب خانه زهرا جان گرفت

 

عشق یعنی انقلاب فاطمه
عشق یعنی عشق ناب فاطمه
بیت الاحزان خراب فاطمه
عشق یعنی صحبت بی واهمه
حیدر در بند پیش فاطمه

 

آن که خود مرد دلیر جنگ بود
دستگیر فرقه ای صد رنگ بود
عشق یعنی عاشقی در تار و پود
گردش دستاس با دست کبود
عشق یعنی گریه های حیدری
دختری دنبال نعش مادری

 

عشق یعنی قلب چون آیینه ای
جای میخ در به روی سینه ای
عشق یعنی انتظار منتظر
سینه ای مجروح از مسمار در
عشق یعنی طاعت جان آفرین
رد خون سینه بر روی زمین

مشاهده همه ی 1 نظر
alias
alias

ی تربت گمگشته ات دارالسلام انبیا صحن بقیع خلوتت بیت

ی تربت گمگشته ات دارالسلام انبیا
صحن بقیع خلوتت بیت الحرام انبیا
تنها نه مام احمدی مام تمام انبیا
از کوثر احسان تو لبریز جام انبیا

 

عشق یعنی دل سپردن در الست
از می وصل الهی مست مست
عشق یعنی ذکر ناموس خدا
یا علی گفتن به زیر دست و پا

 

عشق یعنی جلوه صبر خدا
شرم ایوب نبی از مرتضی
عشق یعنی صبر در هنگام خشم
عشق یعنی جای سیلی روی چشم

 

عشق بر دل ها شهامت میدهد
عشق بر غم ها حلاوت میدهد
عشق بر دلداده فرمان میدهد
عاشق جان داده را جان میدهد
عشق باعث شد که دل سامان گرفت
پشت درب خانه زهرا جان گرفت

 

عشق یعنی انقلاب فاطمه
عشق یعنی عشق ناب فاطمه
بیت الاحزان خراب فاطمه
عشق یعنی صحبت بی واهمه
حیدر در بند پیش فاطمه

 

آن که خود مرد دلیر جنگ بود
دستگیر فرقه ای صد رنگ بود
عشق یعنی عاشقی در تار و پود
گردش دستاس با دست کبود
عشق یعنی گریه های حیدری
دختری دنبال نعش مادری

 

عشق یعنی قلب چون آیینه ای
جای میخ در به روی سینه ای
عشق یعنی انتظار منتظر
سینه ای مجروح از مسمار در
عشق یعنی طاعت جان آفرین
رد خون سینه بر روی زمین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alias
alias

ی تربت گمگشته ات دارالسلام انبیا صحن بقیع خلوتت بیت

ی تربت گمگشته ات دارالسلام انبیا
صحن بقیع خلوتت بیت الحرام انبیا
تنها نه مام احمدی مام تمام انبیا
از کوثر احسان تو لبریز جام انبیا

 

عشق یعنی دل سپردن در الست
از می وصل الهی مست مست
عشق یعنی ذکر ناموس خدا
یا علی گفتن به زیر دست و پا

 

عشق یعنی جلوه صبر خدا
شرم ایوب نبی از مرتضی
عشق یعنی صبر در هنگام خشم
عشق یعنی جای سیلی روی چشم

 

عشق بر دل ها شهامت میدهد
عشق بر غم ها حلاوت میدهد
عشق بر دلداده فرمان میدهد
عاشق جان داده را جان میدهد
عشق باعث شد که دل سامان گرفت
پشت درب خانه زهرا جان گرفت

 

عشق یعنی انقلاب فاطمه
عشق یعنی عشق ناب فاطمه
بیت الاحزان خراب فاطمه
عشق یعنی صحبت بی واهمه
حیدر در بند پیش فاطمه

 

آن که خود مرد دلیر جنگ بود
دستگیر فرقه ای صد رنگ بود
عشق یعنی عاشقی در تار و پود
گردش دستاس با دست کبود
عشق یعنی گریه های حیدری
دختری دنبال نعش مادری

 

عشق یعنی قلب چون آیینه ای
جای میخ در به روی سینه ای
عشق یعنی انتظار منتظر
سینه ای مجروح از مسمار در
عشق یعنی طاعت جان آفرین
رد خون سینه بر روی زمین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alias
alias

کبوتری در لانه بود ان لانه را اتش زدن گل در

کبوتری در لانه بود
ان لانه را اتش زدن
گل در میان خانه بود
ان خانه را اتش زدن
خورشید ال مصطفی از چه شدی خاکستری
ای یاس گلزار علی از چه شدی نیلوفری
دنبال حیدر می دوید  
از سینه اش خون می چکید
از سینه اش خون می چکید
شکر خدا زینب ندید    
از سینه اش خون می چکید.    

مشاهده همه ی 1 نظر
alias
alias

کبوتری در لانه بود ان لانه را اتش زدن گل در

کبوتری در لانه بود
ان لانه را اتش زدن
گل در میان خانه بود
ان خانه را اتش زدن
خورشید ال مصطفی از چه شدی خاکستری
ای یاس گلزار علی از چه شدی نیلوفری
دنبال حیدر می دوید  
از سینه اش خون می چکید
از سینه اش خون می چکید
شکر خدا زینب ندید    
از سینه اش خون می چکید.    

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alias
alias

کبوتری در لانه بود ان لانه را اتش زدن گل در

کبوتری در لانه بود
ان لانه را اتش زدن
گل در میان خانه بود
ان خانه را اتش زدن
خورشید ال مصطفی از چه شدی خاکستری
ای یاس گلزار علی از چه شدی نیلوفری
دنبال حیدر می دوید  
از سینه اش خون می چکید
از سینه اش خون می چکید
شکر خدا زینب ندید    
از سینه اش خون می چکید.    

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alias
alias

عکساتونو جمع کنید از این فضاها به خدا مدیونین اگه اینکارو

عکساتونو جمع کنید از این فضاها به خدا مدیونین اگه اینکارو نکنید چون تو اون دنیا میگن یه برادر یه رفیق بهمتون گفت شما این کار نکردید اون موقع هی خجالت می کشیم ...وای بر ماها

مشاهده همه ی 3 نظر
alias
alias

عکساتونو جمع کنید از این فضاها به خدا مدیونین اگه اینکارو

عکساتونو جمع کنید از این فضاها به خدا مدیونین اگه اینکارو نکنید چون تو اون دنیا میگن یه برادر یه رفیق بهمتون گفت شما این کار نکردید اون موقع هی خجالت می کشیم ...وای بر ماها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alias
alias

خواهرای من عکساتونو از تو این صفحات جمع کنید با غیرت

خواهرای من عکساتونو از تو این صفحات جمع کنید با غیرت بهتون میگم چون که همه ی خواهرام همه دوستامو واقعا دوست دارم من خاک پاتونم...

مشاهده همه ی 1 نظر