لحظه  بروز رسانی 
♡ mohammad ♡
آروم و عادیآروم و عادی
♡ mohammad ♡

مثل گندم باش!زیرخاک می برندشباز مي روید پرترزیرسنگ می برندشآرد ميشود

مثل گندم باش!
زیرخاک می برندش
باز مي روید پرتر
زیرسنگ می برندش
آرد ميشود پربهاتر
آتش می زنندش
نان میشود مطلوب تر
به دندان می جوندش
جان می شود نیرومندتر

ذات باید ارزشمند باشد

مشاهده همه ی 4 نظر
ابراهيم پور
ابراهيم پور

بِـﺎَﻻﺧَــﺮِﻩ ﯾِﮑـ ﺭﻭﺯ ﺑِـﻪ ﺁﺭِﺯﻭمـ ﺧﻮآﻫَمـ ﺭِﺳﯿـﺪ

بِـﺎَﻻﺧَــﺮِﻩ ﯾِﮑـ ﺭﻭﺯ ﺑِـﻪ ﺁﺭِﺯﻭمـ ﺧﻮآﻫَمـ ﺭِﺳﯿـﺪ


ﺩَﺭ ﺻَـﻒ ﺍَﻭَلـ ﻧَﻤﺎﺯ !...

ﺣَﺘﯽ ﺟُﻠـﻮﺗَـﺮ ﺍَﺯ ﭘﯿـﺶ ﻧَﻤـﺎﺯ !...

ﻫَـﻤـﻪ ﺑِﻪ ﻣَـنـ ﺍِﻗﺘِــﺪﺍ ﺧـﻮﺍﻫَﻨـﺪ ﮐَـﺮﺩ ...
f18d3b4e10bfa6176942541718db7e634e4bdd56

ﺑَﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫَﻢ ﮐﻪ ﺷُﺪﻩ ﻋَﺰﯾﺰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷُﺪ

ﻭَ ﻫِﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧَﻤﺎﺯ ﺗـَﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫَﻣﻪ ﺑﻪ ﺳَﻤﺖ

ﻣَـﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺁﻣـﺪ

ﺩَﺭ ﺁﻥ ﻟَﺤﻈﻪ ﻧﺎﮔَﻬﺎنــ ﺷَﺨﺼﯽ ﻓَﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰَﻧَـﺪ

"ﺑـُﻠَﻨـﺪ بــﮕــﻮ ﻻ ﺍِﻟـﻪ ﺍِﻟَﺎ ﺍﻟﻠّﻪ

سـَــرِ خــــاک مَــن ...

اونـی که بیشـتَر اذیَتَم کَرد بیشـتَر گریه میکُنه ...

اونـی که نَخواست مَنو ببینه بالاخَره میاد دیدَنِ جَسَـدَم ...

اونـی که حَتی نَیومَد تَوَلُدَم زیر تابـوتَـمـو گِرِفتِه ...

اونـی که سـَلام نمیکَرد میاد بَرا خُدافِظــی ...

عـَـجـــب روزیــــــه اون روز...حِیف که خودَم اون روز نیستَم

bab47141061fa83176f5c9d64de37781f26f90b9

مشاهده همه ی 1 نظر
FOTROS_II
FOTROS_II

قــَدر اونــيـو بــدونــ كــة كــُهنــه پــوشـيــد تــآ تــو نـــو بــِپــوشـي


قــَدر اونــيـو بــدونــ كــة كــُهنــه پــوشـيــد تــآ تــو نـــو بــِپــوشـي

【روزتــ مــُبـاركــ پــِدرمـ

{-38-}{-41-}


اينــم منــو بابــام يهــويــي كنــار پــل خونــيــن شهــر 4 مــاهــم بــوده{-123-}

etgmnnh5h5700m53n559.jpg

53m6114u7bobjft18ju7.jpg
http://8pic.ir/images/qz9tqh1pryr923nj5ahx.jpg

مشاهده همه ی 186 نظر
ابراهيم پور
ابراهيم پور

#وایـبـر چـیـسـت؟ لـایـن کـجـاسـت؟ تـانـگـو چـه رنـگـیـه؟#ایـنـسـتـاگـرام خـوردنـیـه؟ ایـن

#وایـبـر چـیـسـت؟

لـایـن کـجـاسـت؟

تـانـگـو چـه رنـگـیـه؟#ایـنـسـتـاگـرام خـوردنـیـه؟

ایـن هـا هیـچ کـدام :اشـیـا :# مـکـان : رنـگ : غـذانیـسـتـنـد

وسـایـلـی هـسـتـن

کـه اگـر بـابـرنـامـه اسـتـفـاده نـکـنـیـم #بـی بـرنـامـه یـمـان مـی کـنـد.

185755_799.jpg

اگـر بـه سـایـت زیـر مـراجـعـه کنـیـم.


http://whois.irdomain.com/


وبـعـد ادرس viber.com را سـرچ کنـیـم مـی بـیـنـم

کـه ایـن سـایـت 15 سـال پـیـش ثـبـت شـده

وسـال هـا درحـال #بـرنـامـه ریـزی و تـلـاش بـوده

خـواسـتـم بـگـم انـهـا بـرنـامـه ریـزی دارنـد

چـرا مـا #بـابـرنـامـه و هـدف نبـاشـیـم؟؟

پـس حـواسـم را جـمـع کـنـم.

ایـن روز هـا خـیـلـی هـا از خـدا کـه هـیـچ از #خـودشـون هـم دور شـدن ...

هـمـه حـرف مـن ایـن شـد بـا برنامه وهـدف اسـتـفـاده کـنـیـم.

مشاهده همه ی 11 نظر
ابراهيم پور
ابراهيم پور
مشاهده همه ی 6 نظر
ابراهيم پور
ابراهيم پور

#نَسیمــ کِرآمَتــ وَزیدَـن گِرفتـه.! ُ بـآرآـن #رَحمَتــ چِکیدَـن گِرفتِـه .! مَبـآدـ

#نَسیمــ کِرآمَتــ وَزیدَـن گِرفتـه...!

ُ بـآرآـن #رَحمَتــ چِکیدَـن گِرفتِـه ...!

مَبـآدـآ بِدوزـی #نِگـآهِ دِلَتــ رـآ

بِه مَردُمـــ کـهِ بـآزـآر#یوسِفـــ فُروـش ـی دَر ای ـن دورـِه بَـد شَدیدـاً گِرفتِـه

#خُدآیـــآ...!

بِـه روـیِ دِرَخشـآن #مَهدـی...!

بِـه زُلفِــ سیـآه ُ پَریشــآنِ #مَهدـی...!

بـه قَلبــِ رَئـوفَ ـش کِـه دَریـآی دـآـغ اَستـــ

بِـه چِشمـآـن اَز غُصـه گِریـآـن #مَهدـی...!

بِـه لَبهـآـیِ گَرمــُ عَلـ ـی یـآ عَلـ ـی اَـشـ

بِـه ذِکرِ حُسیـن ُ حَسَنــ جـآـنـِ #مَهدـی...!

بِـه دَستــِ کَریمـُ نِگـآهِ رَحیمَشــ

1415880815508152_jpg.jpg

بِـه چَشمــِ اُمید فَقیرآـنِ #مَهدـی...!

بِـه صُبحـِ عَرآق ُ شَبانگـآه ِشآمَش

بِـه سَمتِ آهَنگـــِ خُرـآسـآـن #مَهـدـی...!

بِـه جـآن دآدِـه هـآـیِ مَسیرِ عُبورَـش

بَـه شَهدِ شُهـودِ شَهیدآـنِ #مَهدـی...!

#مَرآ دآئِمــُ الـاِشتیـآقَشـ بِگَردـآن

مَرآ سینــه چــآکـــ #فَرآقَشـــ بِگَردآـن

تَفَضُلــ بِفَرمــآ بَر اینــ بَندِهــِ بـی #سَر ُ پـآ

#مَـرآ هَمدَمــ ُ مَحرَمُــ هَمــ رِکـآـبِ

سَفَرهـآـیِ سَمتِــ #خُرآســآـن ُ شـآمــ ُ عَرآقَــشـ بِگَردآـن...!

یـآ #مَهدـی یـآ#مَهدـی مَدَدـی...


مشاهده همه ی 14 نظر
ابراهيم پور
ابراهيم پور

ﺟﻌﺒﻪ ﯼ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺯﻫﺮﺍ س ﻣﺮﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﭘﯿﺮﻫﻦ ﻣﺸﮑﯽ


13406328-b.jpg


ﺟﻌﺒﻪ ﯼ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺯﻫﺮﺍ س ﻣﺮﺍ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﮐﺮﺩ

ﭘﯿﺮﻫﻦ ﻣﺸﮑﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺖ ...

مشاهده همه ی 20 نظر
ابراهيم پور
ابراهيم پور

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ … ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ


DSC_0335.jpg


ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ
ﻭﻟﯽ …
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …
ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ …
ﺑﻪ ﻣﻦ …
ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ …
ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ …
ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

مشاهده همه ی 34 نظر
ابراهيم پور
ابراهيم پور

خدایا. کمکم کن تا زیبا ببینم زیبا باشم و زیبایی


خدایا...

کمکم کن

تا زیبا ببینم

زیبا باشم

و زیبایی را نشان دهم...1388000650958377_large.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
ابراهيم پور
ابراهيم پور

ســــــلامـ بر آقایـــے ڪــه یـــادش نبــــودمـ در قُنـــوت نمـــازش یـــادمـ


ســــــلامـ بر


آقایـــے ڪــه یـــادش نبــــودمـ

در قُنـــوت نمـــازش یـــادمـ ڪــرد ...


اللّـهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج


1383282977512576_large.jpg

مشاهده همه ی 16 نظر