لحظه  بروز رسانی 
اِلنا
گرفتارگرفتار
اِلنا

مشاهده همه ی 2 نظر
اِلنا
گرفتارگرفتار
اِلنا

مَنسوخ شد مُروَّت و معدوم شد وفا

زین هر دو مانده نام ، چو سیمرغ و کیمیا

شد راستي خیانت و شد زیرکي سَفَه

شد دوستي عداوت و شد مردمي جفا

مشاهده همه ی 3 نظر
اِلنا
گرفتارگرفتار
اِلنا

مکُن در جسم و جان منزل ، که این دون است و آن والا

قدم زین هر دو بیرون نِه ، نه اینجا باش و نه آنجا

به هَرچ از راه دور افتي ، چه کفر آن حرف و چه ایمان

به هَرچ از دوست وا ماني ، چه زشت آن نقش و چه زیبا

مشاهده همه ی 2 نظر
اِلنا
گرفتارگرفتار
اِلنا

ما بیدلیم و بیدل هر چه کند رواست

دل را به یادگار به معشوق داده ایم

از ما به هر حدیث به آزارچون کنید ؟

ما مردمان بیدل و بي مکر و ساده ایم

مشاهده همه ی 1 نظر
اِلنا
گرفتارگرفتار
اِلنا

در عشق تو همچو ابر مي گریم زار

وز درد چو برگ ، زرد دارم رخسار

از زرديَّ روي و گریه ، اي طُرفه نگار

در روي خزان دارم و در دیده بهار

مشاهده همه ی 2 نظر
اِلنا
گرفتارگرفتار
اِلنا

ترسم ما را ستارگان چشم کنند

تا زود رسید ز دور ، در وصل گزند

خواهي تو که روز ناید اي سرو بلند

زلف سیهِ دراز ، در شب پیوند

مشاهده همه ی 1 نظر
اِلنا
گرفتارگرفتار
اِلنا

دل بیش کشد رنج ، چو دلبر دو شود

سر گردد رنجور چو افسر دو شود

مستی آرد باده چو ساغر دو شود

گردد کده ویران چو کدیور دو شود

مشاهده همه ی 1 نظر
اِلنا
گرفتارگرفتار
اِلنا

سوداي تو آتش دلم افزون کرد

تا دیدن رویت آب چشمم خون کرد

هر دُر که لبت در صدفِ گوشم ریخت

هجران توام ز دیدگان بیرون کرد

مشاهده همه ی 1 نظر
اِلنا
گرفتارگرفتار
اِلنا

اشک من و رخسار تو همرنگ شده است

روز من و زلف تو شَبَه رنگ شده است

گیتي برِ من چون دهنت ، تنگ شده است

همچون دل تو ، جان من از سنگ شده است

مشاهده همه ی 1 نظر