لحظه  بروز رسانی 
mahsajoon
قاطیقاطی
mahsajoon

             کودکان همیشه غایب نیمکت های چشم به راه در خیابان

             عکس و تصویر کودکان همیشه غایب نیمکت های چشم به راه در خیابان دود و بوق و دروغ ...
کودکان همیشه غایب نیمکت های چشم به راه

در خیابان دود و بوق و دروغ

- " آقا تورا به خدا بیاین کفشاتونو واکس بزنم "

و کفش هایی که التماس های ماسیده در سرما را عبور می کنند

خیابانی به بزرگی روز جهانی کودک

خیابانی به کوچکی کنوانسیون حقوق کودکان

خیابانی به اندازه ی لبخند های رنگ باخته ی اسکناس های پنجاه تومانی

در آغوش لحظه های دود الود

و آغوش خالی مادران رختشوی محله های شمالی

روزهای گرسنگی کم خونی بی پناهی

- " شیشه پاک می کنیم فقط صد تومن "

شتاب دست ها و دستمال ها

در خیابان های متراکم خرداد و مرداد

گرمازده ی محبت بی دریغ کولر پژوها و پاترول ها!

کودکان کارگاه و کوره پزخانه

کودکان مزرعه و ساختمان

کودکان امروز و هر روز

کودکان فرداهای نافرجام

و گوری کوچک

و دست های خسته ای که گیسوان خاک را چنگ می زنند

مشاهده همه ی 5 نظر