لحظه  بروز رسانی 
mahdi
عاشقعاشق
mahdi

به سلامتی پـسـر ﺑــﭽـﻪ اﯼ 4 ﺳــالـه ﮐــﻪ ﯾــﻪ ﺭﻭﺯ ﮐــﻪ

به سلامتی پـسـر ﺑــﭽـﻪ اﯼ 4 ﺳــالـه ﮐــﻪ ﯾــﻪ ﺭﻭﺯ ﮐــﻪ ﮐــﺎﺭﺧﯿـﻠـﯽ ﺑــﺪﯼ ﮐــﺮﺩﻩ ﺑــﻮﺩ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺶ ﺩﻧـﺒـﺎﻟـﺶ ﺩﻭﯾـﺪ ﺗـﺎﺑﯿـﺮﻭﻥ ﺣﯿــﺎﻁ ﭘـﺴـﺮﮎ ﻫـﻤـﻮﻥ ﺟﻠــﻮﯼ ﺩﺭ ﻭﺍﯾـﺴـﺘـــﺎﺩ ﻭ ﺟــﻠﻮﺗــﺮ ﻧـﺮﻓــﺖ
ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺶ ﻫـﻢ ﮐﺘــﮑـﺶ ﺯﺩ.. ﺑﻌــﺪ ﻭﻗﺘـﯽ ﺑـﺮﮔـﺸـﺖ ﺗـﻮﺧـﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﭼـﺸـﻤـﺎﯼ ﭘـﺮ ﺍﺷـﮑـﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻧـﺶ ﮔﻔـﺖ :
ﻓـﮑـﺮ ﻧـﮑـﻦ ﻧـﻤـﯿـﺘـﻮﻧـﺴـﺘـﻢ ﻓـﺮﺍﺭﮐﻨــﻤـﺎ.. ﺗـﻮ ﭼـــــﺎﺩﺭ ﺳـﺮﺕ ﻧـﺒـﻮﺩ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
عاشقعاشق
mahdi

ﺍﺳﻢ: ﮐﻮﮐﺐ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ : ﮐﻢ ﺳﻮﺍﺩ . ﻣﺘﻮﻟﺪ : ﺩﻩ ﮐﻮﺭﻩ

ﺍﺳﻢ: ﮐﻮﮐﺐ
ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ : ﮐﻢ ﺳﻮﺍﺩ .
ﻣﺘﻮﻟﺪ : ﺩﻩ ﮐﻮﺭﻩ .
ﻋﻼﯾﻖ : ﺍﻻﻍ ﺳﻮﺍﺭﯼ .
*
*
*
*
ﻭﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ :
ﺍﺳﻢ: ﺳﺎﻧﺎﺯ
ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ : ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﺘﻮﻟﺪ : ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ
ﻋﻼﯾﻖ : ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺭﺍﻧﯽ، ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻧﻮ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
عاشقعاشق
mahdi

به علت کم شدن ارزش پول ملی .کمیته امداد طی بیانیه

به علت کم شدن ارزش پول ملی .کمیته امداد طی بیانیه ای اعلام کرد: 
.
.
.
.
.
.
مومنین توجه داشته باشند که از این پس صدقه زیر هزار تومان هیچ بلایی را دفع نمیکند... والا 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
عاشقعاشق
mahdi

ﺳﻪ ﺗﺎ زن ﻣﻴﺮﺳﻦ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻥ

ﺳﻪ ﺗﺎ زن ﻣﻴﺮﺳﻦ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻥ

ﺳﻪ ﺗﺎ زن ﻣﻴﺮﺳﻦ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻥ ﺭﺩ ﺑﺸﻦ
اﻭﻟﻲ ﻣﻴﮕﻪ: ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﻘﺪﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺭﺩ ﺷﻢ
ﺧﺪا ﺑﻬﺶ ﺩﺳﺖ و ﭘﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﻮﻱ ﻣﻴﺪﻩ و زنه ﺭﺩ ﻣﻴﺸﻪ ﻭﻟﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﻣﻴﺮﻩ
ﺩﻭﻣﻲ ﻣﻴﮕﻪ: ﺧﺪاﻳﺎ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺭﺩ ﺷﻢ
ﺧﺪا ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭﺵ ﻣﻴﺰاﺭﻩ و زن ﺭﺩ ﻣﻴﺸﻪ وﻟﻲ اﻳﻨﻢ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﻣﻴﺮﻩ
ﺳﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻪ: ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻮﺵ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺭﺩ ﺷﻢ
ﺧﺪا اﻭﻧﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻪ مرد ﻣﻴﻜﻨﻪ, ﻃﺮﻑ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺯ ﭘﻞ ﺭﺩ ﻣﻴﺸﻪ
عاغا پسرا یکی پرچمو بگیره با من دور افتخار بزنه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
عاشقعاشق
mahdi

اﻧﻮﺍﻉ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ . . . . . . ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ

--------------اﻧﻮﺍﻉ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ . . . .
...
...
ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﺯ : ﻣﺜﻞ ﭘﮕﺎﻩ، ﺳﭙﯿﺪﻩ، ﺳﺤﺮ
ﺍﺳﻢ ﺟﮏ ﻭ ﺟﻮﻧﻮﺭ ﺑﺎﺷه :
ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﻩ : ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ،ﺩﺭﻧﺎ …
ﺣﺸﺮﻩ : ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ،
ﭼﻬﺎﺭﭘﺎ : ﻣﺜﻞ ﻏﺰﺍﻝ ...
ﺍﺳﻢ ﻋﻠﻒ ﺑﺎﺷه : ﻣﺜﻞ ﺭﯾﺤﺎﻧﻪ، ﭘﻮﻧﻪ ﻭ …
اسم گل باشه : نرگس ، مریم ، رز، نسترن ، لاله
ﺍﺳﻢ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺷه : ﻣﺜﻞ ﺻﺤﺮﺍ، ﺩﺭﯾﺎ، ﺧﺎﻭﺭ، ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷه : ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻢ، ﺩﺭﯾﺎ، ﺳﺎﺣﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﻭ ﻛﻼ ﻫﺮ ﺍﺳﻤﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷه ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮه...
ﻭ ﺩﺭﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﭘسره..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
عاشقعاشق
mahdi

مورد داشتیم پسره ماشین مدل بالاش و فروخته ،دوست دخترش گفته:میشه

مورد داشتیم پسره ماشین مدل بالاش و فروخته
،دوست دخترش گفته:میشه شماره پسری که ماشین تو خریده 
بهم بدی؟
آخه من به اون ماشین عادت کردم..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
عاشقعاشق
mahdi

ﻋﺮﻭﺱ ﺧﺎﻧﻢ ﭼﯿﮑﺎﺭﻥ؟ ﺧﯿﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﺑﻪ، ﺣﺎﻻ ﭼﯿﺎ ﻣﯿﺪﻭﺯﻥ؟ ﺩﻫﻦ ﻓﮏ

ﻋﺮﻭﺱ ﺧﺎﻧﻢ ﭼﯿﮑﺎﺭﻥ؟
ﺧﯿﺎﻃﻦ
ﺑﻪ ﺑﻪ، ﺣﺎﻻ ﭼﯿﺎ ﻣﯿﺪﻭﺯﻥ؟
ﺩﻫﻦ ﻓﮏ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﻮﻫﺮ |-:
ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻗﺎ ﺩﻭﻣﺎﺩ ﭼﯿﮑﺎﺭﻥ؟
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻦ
ﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ؟
ﺩﻫﻦ ﻓﮏ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻋﺮﻭﺱ ﻭ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ
ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻋﻮﺽ ﺩﺍﺭﻩ ﮔﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
عاشقعاشق
mahdi

یه دختره با یه ساپورت خیلی نازک و مانتو جلو باز

یه دختره با یه ساپورت خیلی نازک و مانتو جلو باز توخیابون داشت راه میرفت،گشت ارشاد که سهله راهنمایی رانندگی هم اگه بهش گیر میدادحق داشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahdi
عاشقعاشق
mahdi

بعد از کازینو و باشگاههای ورزشی و کلاسهای یوگای مختلط که

بعد از کازینو و باشگاههای ورزشی و کلاسهای یوگای مختلط که به صورت زیرزمینی فعالیت میکردن، حالا کاشف به عمل اومده که رستورانهای زیرزمینی هم در ایران مدتیست که راه افتادن و میشه رفت اونجا و انواع خوردنی های مجاز و غیرمجاز رو سفارش داد و البته توی این رستورانها خانومها هم مجبور نیستن روسری سرشون کنن.
اینجوری که پیش میره تا چند وقت دیگه کل ایران میره زیر زمین و روی زمین فقط چند تا مسجد و حسینیه باقی می مونه !!!!!!! :|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید