لحظه  بروز رسانی 
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

این معجزه‌ی توست که پاییز قشنگ است هر شاخه‌ی با

این معجزه‌ی توست که پاییز قشنگ است
هر شاخه‌ی با برگ گلاویز قشنگ است

هر خش‌خش خوشبختی و هر نم‌نم باران
تا یاد توام هرکس و هرچیز قشنگ است

کم‌صبرم و کم‌حوصله دور از تو، غمی نیست
پیمانه‌ی من پیش تو لبریز قشنگ است

موجی که نپیوست به ساحل به من آموخت
در عین توانستن پرهیز قشنگ است

بنشین و تماشا کن از این فاصله من را
فواره‌ام، افتادن من نیز قشنگ است

بنشین و ببین زردم و نارنجی و قرمز
پاییز همینست، غم‌انگیز قشنگ است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

عــشــق را آمــوخــتــم از بــلــبــلــیــ چــون بــدیــدم رســم عــشــقــش بــا

عــشــق را آمــوخــتــم از بــلــبــلــیــ
چــون بــدیــدم رســم عــشــقــش بــا گــلــیــ

پــر گــشــود و دور گــل مــیــگــشــت نــاز
نــغــمــه مــیــزد،نــغــمــه هاے دلــنــواز

خــار گــل چــنــدے بــه پــایــش زد خــراشــ
دم فــرو بــســت و نــڪــرد ایــن نــڪــتــه فــاشــ

چــون نــســیــم عــشــق بــر گــل مــے وزیــد
آشــیــانــے در ڪــنــارش بــرگــزیــد

غــرق شــد در عــشــق بــازے بــاگــلــشــ
گــل شــد او را صــاحــب جــان و دلــشــ

انــدڪــے از راز دل بــا گــل بــگــفــتــ
تــا ڪــه شــب شــد در ڪــنــار گــل بــخــفــتــ

صــبــح دم گــشــت و ز خــواب خــوش پــریــد
لــیــڪــن از عــشــقــش نــشــانــے را نــدیــد

دســت بــے رحــمــے گــلــش را چــیــد و بــرد
چــشــم خــود بــســت و از ایــن دل غــصــه مــرد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

زمستان فصل با طراوت وزیبای است کم تر

زمستان
فصل با طراوت
وزیبای است
کم تر از بهار نیست.
فصل سرد و ساده
با چهره ی گشاده
فصل مهربانی
با انگیزه ی سرشار.
ما سردی های زمستان را
با نفس های گرم تو
بهار خواهیم کرد…
زمستان فصل خواهش است
فصل جوشش است
کم تر از بهار نیست. …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

این معجزه‌ی توست که پاییز قشنگ است هر شاخه‌ی با

این معجزه‌ی توست که پاییز قشنگ است
هر شاخه‌ی با برگ گلاویز قشنگ است

هر خش‌خش خوشبختی و هر نم‌نم باران
تا یاد توام هرکس و هرچیز قشنگ است

کم‌صبرم و کم‌حوصله دور از تو، غمی نیست
پیمانه‌ی من پیش تو لبریز قشنگ است

موجی که نپیوست به ساحل به من آموخت
در عین توانستن پرهیز قشنگ است

بنشین و تماشا کن از این فاصله من را
فواره‌ام، افتادن من نیز قشنگ است

بنشین و ببین زردم و نارنجی و قرمز
پاییز همینست، غم‌انگیز قشنگ است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

با تو گفتم حَذَر از عشق ؟ ندانم سفر از

با تو گفتم حَذَر از عشق ؟ ندانم
سفر از پیش تو ؟ هرگز نتوانم
روز اول که دل من به تمنای تو پر زد
چون کبوتر لب بام تو نشستم
تو به من سنگ زدی من نه رمیدم نه گسستم
بازگفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم
حذر از عشق ندانم
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
اشکی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت
اشک در چشم تو لرزید
ماه بر عشق تو خندید
یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم
پای دردامن اندوه کشیدم
نگسستم نرمیدم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

با تو گفتم حَذَر از عشق ؟ ندانم سفر از

با تو گفتم حَذَر از عشق ؟ ندانم
سفر از پیش تو ؟ هرگز نتوانم
روز اول که دل من به تمنای تو پر زد
چون کبوتر لب بام تو نشستم
تو به من سنگ زدی من نه رمیدم نه گسستم
بازگفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم
حذر از عشق ندانم
سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
اشکی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت
اشک در چشم تو لرزید
ماه بر عشق تو خندید
یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم
پای دردامن اندوه کشیدم
نگسستم نرمیدم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

عــشــق را آمــوخــتــم از بــلــبــلــیــ چــون بــدیــدم رســم عــشــقــش بــا

عــشــق را آمــوخــتــم از بــلــبــلــیــ
چــون بــدیــدم رســم عــشــقــش بــا گــلــیــ

پــر گــشــود و دور گــل مــیــگــشــت نــاز
نــغــمــه مــیــزد،نــغــمــه هاے دلــنــواز

خــار گــل چــنــدے بــه پــایــش زد خــراشــ
دم فــرو بــســت و نــڪــرد ایــن نــڪــتــه فــاشــ

چــون نــســیــم عــشــق بــر گــل مــے وزیــد
آشــیــانــے در ڪــنــارش بــرگــزیــد

غــرق شــد در عــشــق بــازے بــاگــلــشــ
گــل شــد او را صــاحــب جــان و دلــشــ

انــدڪــے از راز دل بــا گــل بــگــفــتــ
تــا ڪــه شــب شــد در ڪــنــار گــل بــخــفــتــ

صــبــح دم گــشــت و ز خــواب خــوش پــریــد
لــیــڪــن از عــشــقــش نــشــانــے را نــدیــد

دســت بــے رحــمــے گــلــش را چــیــد و بــرد
چــشــم خــود بــســت و از ایــن دل غــصــه مــرد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

زمستان فصل با طراوت وزیبای است کم تر

زمستان
فصل با طراوت
وزیبای است
کم تر از بهار نیست.
فصل سرد و ساده
با چهره ی گشاده
فصل مهربانی
با انگیزه ی سرشار.
ما سردی های زمستان را
با نفس های گرم تو
بهار خواهیم کرد…
زمستان فصل خواهش است
فصل جوشش است
کم تر از بهار نیست. …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

مخور غم چون به پایان روزگار انتظار اید رود سرمای

مخور غم چون به پایان روزگار انتظار اید
رود سرمای دی اندم که هنگام بهار اید
خزان بر تخت یغما چند روزی بیش ننشیند
صبا با جیش نوروزی و لطف بی شمار اید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

مخور غم چون به پایان روزگار انتظار اید رود سرمای

مخور غم چون به پایان روزگار انتظار اید
رود سرمای دی اندم که هنگام بهار اید
خزان بر تخت یغما چند روزی بیش ننشیند
صبا با جیش نوروزی و لطف بی شمار اید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید