لحظه  بروز رسانی 
asal
ناراحتناراحت
asal
میدونم دروغه

{-w21-}{-w21-}

مشاهده همه ی 2 نظر
asal
ناراحتناراحت
asal
مشاهده همه ی 8 نظر
asal
ناراحتناراحت
asal

همه بنویسن..مرسی{-29-}

takhte_gach.jpg


مشاهده همه ی 26 نظر
asal
ناراحتناراحت
asal

ای کاش سرطان بگیرم دلت بسوزه به حالم برگردی

ای کاش سرطان بگیرم دلت بسوزه به حالم برگردی پیشم
ای کاش تویِ بغلت بمیرم حداقل میدونم که تنها نمیشم

ای کاش جوابِ آزمایشو بدن دکتر بهم بگه شیش ماه دیگه نیستی
ای کاش اصلا برم تو خیابون یه ماشین بزنه بهم نفهمه هیشکی

ای کاش روی تخت بیمارستان تنهایی جون بدم آخر نرسی
ای کاش تو دعوا چاقو بخورم فریاد بزنم دادم نرسه به کسی

ای کاش نفرین مادرم میگرفت شب میخوابیدم صبح بیدار نمیشدم
ای کاش هیچ وقت تو رو نمیدیدم ای کاش هیچوقت عاشق نمیشدم

Banoo_Mehrab#

مشاهده همه ی 7 نظر
asal
ناراحتناراحت
asal

عکس و تصویر میپرم ....... خلاص

می پرم،دلهره کافیست خدایا تو ببخش{-w20-}

                                                   خودکشی دست خودم نیست،خدایا تو ببخش{-w17-}

مشاهده همه ی 13 نظر
asal
ناراحتناراحت
asal

   دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽ بهانه  ﻧﯿــست ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ

   دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽ بهانه  ﻧﯿــست

ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ . ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ .

ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ .

دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ .

ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ . ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری .

ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧـﻨـﺪ

اﮔـﺮ ﺧــــﻮﺑـﯽ ﮐـﻨـﯽ .

ﻟـﺒـﺨـــﻨـﺪ ﺑـﺰﻧـﯽ .

ﺷـــــﺎدی ﮐـﻨـﯽ ﺗــــﻮ را ﻧـﺎﭘـﺎک ﻣـﯿــــﺪاﻧـﻨـﺪ .

اﯾـﻨـﺠـﺎ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ ..

. ﻫـــــﻤـﻪ ﭼـﯿـﺰت را ﻣـﯽ ﺷـﻤـﺎرﻧـﺪ .

ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش ،ﺧــــﻮدت ﺑـﺎش .

ﺑـﮕـﺬار گرگ های ﺷـﻬـﺮ ﻫـــــﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺑــــــﮕـﻮﯾـﻨـﺪ .

ﺑـﻪ دﻧـﯿـﺎ آﻣـﺪﻩ اﻧـﺪ ﺗـﺎ زوزﻩ ﺑـﮑـﺸـﻨـﺪ.

مشاهده همه ی 5 نظر
asal
ناراحتناراحت
asal

کاشکی چی وجود نداشت؟؟؟؟؟  

[​IMG]

کاشکی چی وجود نداشت؟؟؟؟؟
 

مشاهده همه ی 16 نظر
asal
ناراحتناراحت
asal

از یه جایی به بعد. به همه چیز و


از یه جایی به بعد...
به همه چیز و همه کس بی اعتنا میشی
دیگه نه از کسی میرنجی...
نه به عشق کسی دل میبندی...{-w55-}

مشاهده همه ی 9 نظر