لحظه  بروز رسانی 
SEPEHR
SEPEHR

برو خدانگهدار.سپردمت به تقدیر.از تو فقط واسم موند یه اه سردو

برو خدانگهدار...
سپردمت به تقدیر...
از تو فقط واسم موند یه اه سردو دلگیر...


shamekh73%20(275).jpg

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 9 نظر
SEPEHR
SEPEHR

%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 2 نظر
SEPEHR
SEPEHR

%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 4 نظر