لحظه  بروز رسانی 
fattah
fattah

fattah Emma Hager • 3 years ago می

fattah Emma Hager • 3 years ago می

fattah Emma Hager • 3 years ago

می رود از یاد

**می رود از یاد**

داراب ۲۲ اردیبهشت ۸۴

این دل دیـوانه ی من مــــی رود از یاد
عاشق آشفته سخن مـــی رود از یاد
من بُدم و سبزی و باغ و چمـن و تــــو
این گل و آن باغ و چمن می رود از یاد
کـــــاج قدیــــــمی و تــو و باغ معـــــطر
یاد من و کاج کهـــــن می رود از یـــــاد
تــن به فـــــدای تو کنم یــــــار وفـــــادار
تن که شود گور و کفن می رود از یـــاد
خانه چو کرده است عدو در وطــــن من
خانه و هم مـــام وطن مــــی رود از یاد
زخـــــم شــدم ذره شدم روز اســـــارت
زخم تن و دست و بدن مــــی رود از یاد
ناله مکن ای دل غمگـــــین به اســــارت
ناله ی جانسوز محــن می رود از یـــــاد
پیروهـــــــن روز اســـــارت چو بپوشـــــم
بوی خوش مشک ختن می رود از یــــاد

ناقــــل یک موج رســــائیم به خورشیــد

صاحــــب این مـــوج رسن می رود از یاد

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

0 نظر


Reply

Share ›

Avatar
Andrea Raymer Kelsey Moody • 3 years ago

I feel like I am in such a minority because I

مشاهده همه ی 1 نظر
fattah
fattah

**باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

**باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

**باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

8 دی ماه 96 داراب

یــــاد تـــو می رود از خــــــاطر خــــواهان همه

گــــود من پـر شــــده از مـــوج ســـواران همه

آسمان یاری خود را ز تو می گیرد و می فرساید

ســــایه ســـــاکت تــــــو روی زمستــــان همه

گلرخان در غــــم تو زلـف پـــــریشان کــــردند

باد هم ریخت به هــــم زلـــف پریشـــــان همه

آن طـــبیبان غــــلط گـــــوی فـــــراری از عـــلم

می ربـــودند تـــــو را از شــــب خــــندان همه

لـــــرزه لــــحظه تـو لـــــرزه به دنیا انـــــداخت

اشـــک تـــو می چــــکد از لحظه چـــشمان همه

بــــوی شــــعر تو ز گــــــلدان خـــــدا می آیــد

باز کـــــن ســـاقی صــــادق در گـــــلدان همه

کـــــرده طــــــغیان در دروازه خـــــیرات خــدا

وای اگـــــر رخنه کند ســـــاغر طــــــغیان همه

مــــعرفت بـــــود و من و مرگ غـــــریبانه شعر

مــــــرثیه می بـــرد از شـــــام غـــــریبان همه

شــــعر من شـــور پراکنده به شـــــورستان ها

شور و شیرین شده شوریده شـب خـــوان همه

هــــرکه زنده ست به زندان برود ماهـــی چـند

مــــن که می رفـــــتم و دیــــدم در زندان همه

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fattah
fattah

**باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

**باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

**باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

8 دی ماه 96 داراب

یــــاد تـــو می رود از خــــــاطر خــــواهان همه

گــــود من پـر شــــده از مـــوج ســـواران همه

آسمان یاری خود را ز تو می گیرد و می فرساید

ســــایه ســـــاکت تــــــو روی زمستــــان همه

گلرخان در غــــم تو زلـف پـــــریشان کــــردند

باد هم ریخت به هــــم زلـــف پریشـــــان همه

آن طـــبیبان غــــلط گـــــوی فـــــراری از عـــلم

می ربـــودند تـــــو را از شــــب خــــندان همه

لـــــرزه لــــحظه تـو لـــــرزه به دنیا انـــــداخت

اشـــک تـــو می چــــکد از لحظه چـــشمان همه

بــــوی شــــعر تو ز گــــــلدان خـــــدا می آیــد

باز کـــــن ســـاقی صــــادق در گـــــلدان همه

کـــــرده طــــــغیان در دروازه خـــــیرات خــدا

وای اگـــــر رخنه کند ســـــاغر طــــــغیان همه

مــــعرفت بـــــود و من و مرگ غـــــریبانه شعر

مــــــرثیه می بـــرد از شـــــام غـــــریبان همه

شــــعر من شـــور پراکنده به شـــــورستان ها

شور و شیرین شده شوریده شـب خـــوان همه

هــــرکه زنده ست به زندان برود ماهـــی چـند

مــــن که می رفـــــتم و دیــــدم در زندان همه

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fattah
fattah

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

18 آذر 96 داراب

یادت همیشه دود می کند اندر نـهاد من

شــــــاید ز یاد تــــو رفــــته ست یاد من

آتــــش زدی به خرمن آســــوده تـــــنم

آســــوده بـــاش و بــــده امـــــتداد من

نـــامم پر اســـــت زیر درختان سر و کاج

پیدا نــــمی کنی تو مقبره خـــانه زاد من

مـــعتاد بــــسته به زنــــجیر بند خـــود

جـــانا بـــیا و ببــــین اعـــتیـــــاد مــــن

من مــجتهد ترین فـــقیر بناگوش ماتمم

اما کــــسی قــــبول نکند اجـــــتهاد من

مرتد شدم که فــــراموش کرده ام خدا

هـــرگز نــــمی رود ز یاد خدا ارتداد من

تا انتهای بــــودن مـن ســــیر می کـــنی

از صــــبح خــــسته تا ســحر ابتدای من

ویلان شدم به کوچه دربسته های شهر

شــــاید خــدا نظر نکند ســـوی داد مـن

با نامــــرادی خــــود خـــــو گــــرفتـه ام

هــــرگز نگشت چرخ زمان بر مـــراد من

کردم جهاد که در ختم عــــدل گریه کنم

واضــــح ترین تــــرانه به شـــط جهاد من

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
9

مشاهده همه ی 1 نظر
fattah
fattah

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

18 آذر 96 داراب

یادت همیشه دود می کند اندر نـهاد من

شــــــاید ز یاد تــــو رفــــته ست یاد من

آتــــش زدی به خرمن آســــوده تـــــنم

آســــوده بـــاش و بــــده امـــــتداد من

نـــامم پر اســـــت زیر درختان سر و کاج

پیدا نــــمی کنی تو مقبره خـــانه زاد من

مـــعتاد بــــسته به زنــــجیر بند خـــود

جـــانا بـــیا و ببــــین اعـــتیـــــاد مــــن

من مــجتهد ترین فـــقیر بناگوش ماتمم

اما کــــسی قــــبول نکند اجـــــتهاد من

مرتد شدم که فــــراموش کرده ام خدا

هـــرگز نــــمی رود ز یاد خدا ارتداد من

تا انتهای بــــودن مـن ســــیر می کـــنی

از صــــبح خــــسته تا ســحر ابتدای من

ویلان شدم به کوچه دربسته های شهر

شــــاید خــدا نظر نکند ســـوی داد مـن

با نامــــرادی خــــود خـــــو گــــرفتـه ام

هــــرگز نگشت چرخ زمان بر مـــراد من

کردم جهاد که در ختم عــــدل گریه کنم

واضــــح ترین تــــرانه به شـــط جهاد من

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fattah
fattah

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

18 آذر 96 داراب

یادت همیشه دود می کند اندر نـهاد من

شــــــاید ز یاد تــــو رفــــته ست یاد من

آتــــش زدی به خرمن آســــوده تـــــنم

آســــوده بـــاش و بــــده امـــــتداد من

نـــامم پر اســـــت زیر درختان سر و کاج

پیدا نــــمی کنی تو مقبره خـــانه زاد من

مـــعتاد بــــسته به زنــــجیر بند خـــود

جـــانا بـــیا و ببــــین اعـــتیـــــاد مــــن

من مــجتهد ترین فـــقیر بناگوش ماتمم

اما کــــسی قــــبول نکند اجـــــتهاد من

مرتد شدم که فــــراموش کرده ام خدا

هـــرگز نــــمی رود ز یاد خدا ارتداد من

تا انتهای بــــودن مـن ســــیر می کـــنی

از صــــبح خــــسته تا ســحر ابتدای من

ویلان شدم به کوچه دربسته های شهر

شــــاید خــدا نظر نکند ســـوی داد مـن

با نامــــرادی خــــود خـــــو گــــرفتـه ام

هــــرگز نگشت چرخ زمان بر مـــراد من

کردم جهاد که در ختم عــــدل گریه کنم

واضــــح ترین تــــرانه به شـــط جهاد من

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fattah
fattah

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

18 آذر 96 داراب

یادت همیشه دود می کند اندر نـهاد من

شــــــاید ز یاد تــــو رفــــته ست یاد من

آتــــش زدی به خرمن آســــوده تـــــنم

آســــوده بـــاش و بــــده امـــــتداد من

نـــامم پر اســـــت زیر درختان سر و کاج

پیدا نــــمی کنی تو مقبره خـــانه زاد من

مـــعتاد بــــسته به زنــــجیر بند خـــود

جـــانا بـــیا و ببــــین اعـــتیـــــاد مــــن

من مــجتهد ترین فـــقیر بناگوش ماتمم

اما کــــسی قــــبول نکند اجـــــتهاد من

مرتد شدم که فــــراموش کرده ام خدا

هـــرگز نــــمی رود ز یاد خدا ارتداد من

تا انتهای بــــودن مـن ســــیر می کـــنی

از صــــبح خــــسته تا ســحر ابتدای من

ویلان شدم به کوچه دربسته های شهر

شــــاید خــدا نظر نکند ســـوی داد مـن

با نامــــرادی خــــود خـــــو گــــرفتـه ام

هــــرگز نگشت چرخ زمان بر مـــراد من

کردم جهاد که در ختم عــــدل گریه کنم

واضــــح ترین تــــرانه به شـــط جهاد من

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fattah
fattah

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **


18 آذر 96 داراب


یادت همیشه دود می کند اندر نـهاد من

شــــــاید ز یاد تــــو رفــــته ست یاد من

آتــــش زدی به خرمن آســــوده تـــــنم

آســــوده بـــاش و بــــده امـــــتداد من

نـــامم پر اســـــت زیر درختان سر و کاج

پیدا نــــمی کنی تو مقبره خـــانه زاد من

مـــعتاد بــــسته به زنــــجیر بند خـــود

جـــانا بـــیا و ببین سِمّتِ اعـــتیاد مــــن

من مــجتهد ترین فـــقیر بناگوش ماتمم

اما کــــسی قــــبول نکند اجـــــتهاد من

مرتد شدم که فــــراموش کرده ام خدا

هـــرگز نــــمی رود ز یاد خدا ارتداد من

تا انتهای بــــودن مـن ســــیر می کـــنی

از انــــتها تـا به لـــب جــــوی ابتدای من

ویلان شدم به کوچه دربسته های شهر

شــــاید خــدا نظر نکند ســـوی داد مـن

با نامــــرادی خــــود خـــــو گــــرفتـه ام

هــــرگز نگشت چرخ زمان بر مـــراد من


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.co

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fattah
fattah

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **

** نامم پر است زیر درختان سرو و کاج **


18 آذر 96 داراب


یادت همیشه دود می کند اندر نـهاد من

شــــــاید ز یاد تــــو رفــــته ست یاد من

آتــــش زدی به خرمن آســــوده تـــــنم

آســــوده بـــاش و بــــده امـــــتداد من

نـــامم پر اســـــت زیر درختان سر و کاج

پیدا نــــمی کنی تو مقبره خـــانه زاد من

مـــعتاد بــــسته به زنــــجیر بند خـــود

جـــانا بـــیا و ببین سِمّتِ اعـــتیاد مــــن

من مــجتهد ترین فـــقیر بناگوش ماتمم

اما کــــسی قــــبول نکند اجـــــتهاد من

مرتد شدم که فــــراموش کرده ام خدا

هـــرگز نــــمی رود ز یاد خدا ارتداد من

تا انتهای بــــودن مـن ســــیر می کـــنی

از انــــتها تـا به لـــب جــــوی ابتدای من

ویلان شدم به کوچه دربسته های شهر

شــــاید خــدا نظر نکند ســـوی داد مـن

با نامــــرادی خــــود خـــــو گــــرفتـه ام

هــــرگز نگشت چرخ زمان بر مـــراد من


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.co

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fattah
fattah

** نازم خدا که شام مرا بی سحر نکرد **

** نازم خدا که شام مرا بی سحر نکرد **


29 آبان 96 داراب


یـــادش بـــــخیرآنکه رفت و نگاه دگــر نکرد

با هیچکس نــــگفت و عالم بالا خــــبر نکرد

هــــیچکس برای رفــتن او در به در نـــشد

جز من کسی برای رفتن خود در به در نکرد

با یــــاد خـــــیر به خــــیرات می بـرم خیرم

یاد خــــدا که خــــیر مـــــرا بی اثـر نــــکرد

دارم ســـحر مــعــــامله با اخــــتران شـــب

نازم خـــــدا که شـــام مـرا بی ســـحر نکرد

بر لکه های خــــون جـگر وصــــله مـــی زنم

بی رحم، رحــــم به خـــــون جــــگر نـــکـرد

مـــن از تلاطم چـون ماهی آورده ای به خـاک

کــــس اعـــــتنا به واژه روح بــــشر نـــکرد

در شــــورش شـعــــور پریــــشانی خـــودم

کـــــس با خـــــدا نبود ســـپاه مستقر نکرد

شــــاید خـــــدا حــلال کــــــند روزه مـــــرا

مردی که روزگـــــار به روزش سـفر نــــکرد


از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید