لحظه  بروز رسانی 
مهرداد معماری
مهرداد معماری

اگر از من بپرسند دوست داشتی عضو شورای شهر آبادان باشی

 لینک

اگر از من بپرسند دوست داشتی عضو شورای شهر آبادان باشی با قاطعیت می گفتم : این روزها به هیچ وجه! اما اگر بعد از انتخاب شهردار آبادان از من بپرسند حتما می گفتم : با کمال میل !!قصه ی انتخاب شهردار آبادان از آن قصه های پر کششی است که شنونده را بارها تا لب چشمه می برد ولی تشنه بر می گرداند. از آن دست قصه هایی که در ستون هفته نامه ها به چاپ می رسد و برای دانستن فصل های بعدی اش باید چندین و چند هفته صبر کنی.

اما اگر دنبال نویسنده ی قصه ی سریالی انتخاب شهردار آبادان هم هستی باید بصراحت و بی رودروبایستی گفت که این قصه محصول یک کار گروهی است. اما این تیم نویسنده هم یک ویژگی خاص دارند و آن نبود رابطه ی صمیمی بین خودشان هست برای همین هر هفته سیاق نوشتار به یکباره عوض می شود که نتیجه می شود سر در گمی بیشتر خواننده ؛ که عجالتا شما بخوانید شنونده!

اعضای محترم شورای شهر در این قصه نقش دارند اما این که نقششان دقیقا چیست ما هم نمی دانیم. شنیده ایم که برخی از آنان در شورای نویسندگی حضور دارند و برخی هم نه.

خلاصه اینکه برای دانستن ته این قصه نباید عجله کنید و دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد!!!

مهرداد معماری

رسانه اجتماعی اروندپرس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهرداد معماری
مهرداد معماری

چرا آبادان پایتخت مقاومت است؟ http://arvandpress.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%

چرا آبادان پایتخت مقاومت است؟

http://arvandpress.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید