لحظه  بروز رسانی 
arya-khoramdin
arya-khoramdin

اون موقع که دانشگاه میرفتم تاکسی سوار میشدم بعد دخترا کنارم

اون موقع که دانشگاه میرفتم تاکسی سوار میشدم بعد دخترا کنارم میشستند پاهاشون نرم بود
بعد یه روز دختری سوار شد که پاهاش نرم نبود{-36-}

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arya-khoramdin
arya-khoramdin

اون موقع که دانشگاه میرفتم تاکسی سوار میشدم بعد دخترا کنارم

اون موقع که دانشگاه میرفتم تاکسی سوار میشدم بعد دخترا کنارم میشستند پاهاشون نرم بود
بعد یه روز دختری سوار شد که پاهاش نرم نبود{-36-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arya-khoramdin
arya-khoramdin

اون موقع که دانشگاه میرفتم تاکسی سوار میشدم بعد دخترا کنارم

اون موقع که دانشگاه میرفتم تاکسی سوار میشدم بعد دخترا کنارم میشستند پاهاشون نرم بود
بعد یه روز دختری سوار شد که پاهاش نرم نبود{-36-}

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arya-khoramdin
arya-khoramdin

موندن و بودن با تو ،نه دیگه تکرار نمیشه دنیا

موندن و بودن با تو ،نه دیگه تکرار نمیشه
دنیا رم اگه بدی دلم ازت صاف نمیشه ♩♬♫
تو برو از این به بعد تنهایی یاورم میشه
نه دیگه دوست دارممحال باورم بشه ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت ♩♬♫
به خدا جهنمم جایی واسه تو نداره
حیف آتیش که بخواد روی سر تو بباره ♩♬♫
حرف من همینه که برو پی کار خودت
هر چی درد و غم غصستهمگی مال خودت ♩♬♫
به خدا جهنمم جایی واسه تو نداره
حیف آتیش که بخواد روی سر تو بباره ♩♬♫

حرف من همینه که برو پی کار خودت
هر چی درد و غم غصستهمگی مال خودت ♩♬♫
حالال حقت بری یه گوشه ای زار بزنی
از غم نبودنم هی داد و فریاد بزنی ♩♬♫
از خدا اینو می خوامهمیشه آواره بشی
واسه درمون دلتدنبال راه چاره شی ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت عادت ♩♬♫
به خدا جهنمم جایی واسه تو نداره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arya-khoramdin
arya-khoramdin

موندن و بودن با تو ،نه دیگه تکرار نمیشه دنیا

موندن و بودن با تو ،نه دیگه تکرار نمیشه
دنیا رم اگه بدی دلم ازت صاف نمیشه ♩♬♫
تو برو از این به بعد تنهایی یاورم میشه
نه دیگه دوست دارممحال باورم بشه ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت ♩♬♫
به خدا جهنمم جایی واسه تو نداره
حیف آتیش که بخواد روی سر تو بباره ♩♬♫
حرف من همینه که برو پی کار خودت
هر چی درد و غم غصستهمگی مال خودت ♩♬♫
به خدا جهنمم جایی واسه تو نداره
حیف آتیش که بخواد روی سر تو بباره ♩♬♫

حرف من همینه که برو پی کار خودت
هر چی درد و غم غصستهمگی مال خودت ♩♬♫
حالال حقت بری یه گوشه ای زار بزنی
از غم نبودنم هی داد و فریاد بزنی ♩♬♫
از خدا اینو می خوامهمیشه آواره بشی
واسه درمون دلتدنبال راه چاره شی ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت عادت ♩♬♫
به خدا جهنمم جایی واسه تو نداره

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arya-khoramdin
arya-khoramdin

موندن و بودن با تو ،نه دیگه تکرار نمیشه دنیا

موندن و بودن با تو ،نه دیگه تکرار نمیشه
دنیا رم اگه بدی دلم ازت صاف نمیشه ♩♬♫
تو برو از این به بعد تنهایی یاورم میشه
نه دیگه دوست دارممحال باورم بشه ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت ♩♬♫
به خدا جهنمم جایی واسه تو نداره
حیف آتیش که بخواد روی سر تو بباره ♩♬♫
حرف من همینه که برو پی کار خودت
هر چی درد و غم غصستهمگی مال خودت ♩♬♫
به خدا جهنمم جایی واسه تو نداره
حیف آتیش که بخواد روی سر تو بباره ♩♬♫

حرف من همینه که برو پی کار خودت
هر چی درد و غم غصستهمگی مال خودت ♩♬♫
حالال حقت بری یه گوشه ای زار بزنی
از غم نبودنم هی داد و فریاد بزنی ♩♬♫
از خدا اینو می خوامهمیشه آواره بشی
واسه درمون دلتدنبال راه چاره شی ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت ♩♬♫
حیف قلبم که یه روزی به تو دادمش امانت
چشمای بارونی من کرده بودش به تو عادت عادت ♩♬♫
به خدا جهنمم جایی واسه تو نداره

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arya-khoramdin
arya-khoramdin

کارگر امریکایی ساعتی 8دلار میگیره یعنی ساعتی240هزار میگیره میبینید سیستم طاغوتی

کارگر امریکایی ساعتی 8دلار میگیره یعنی ساعتی240هزار میگیره میبینید سیستم طاغوتی امریکا چقدر بده یعنی یه روز8ساعت کار کنه یک میلیونو نهصد هزار تومن میگیره

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 1 نظر