بروز رسانی 
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ آتش عشقت بہ خاڪستر بدل ڪرد آخرم گر


آتش عشقت بہ خاڪستر بدل ڪرد آخرم
گر ندارے باور از دنياے ويرانم بپرس

در تب عشق تو مے سوزد چراغ هستے ام
سوزشم را اينك از اشعار سوزانم بپرس

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌گوش دل مےشنود ، آنچہ ڪہ


‌گوش دل مےشنود ،

آنچہ ڪہ در دل باشد

عشق را زمزمہ ڪافےست ،

بہ آواز مگو
💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌دلبرے نادیده بر قلبم شده فرمانروا


‌دلبرے نادیده بر قلبم شده فرمانروا


نرم نرمڪ دل بہ او بستم نمیدانم چرابرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌از سر شب تا بہ سحر سوختن


‌از سر شب تا بہ سحر سوختن...

💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌جان مےدهد نسیمِ خوشش اهل عشق را


‌جان مےدهد نسیمِ خوشش اهل عشق را


دارد مگر نفس ز لبِ لعلِ یار صبح


ے

💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌من تشنہ و تو ساقے هرچند ز وصل خود


‌من تشنہ و تو ساقے هرچند ز وصل خود


محروم ترم سازے مشتاق ترت گردم


ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌دل بہ ڪسے سپرده‌ام ڪو همہ قصد جان ڪند


‌دل بہ ڪسے سپرده‌ام ڪو همہ قصد جان ڪند

ڪام ڪسے روا نڪرد، اشڪ بسے روان ڪند

ے

💞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌تنِ من جملہ پس ِ دل رود


‌تنِ من جملہ پس ِ دل رود

و

دل پس ِ تو...


ےدامغانے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

‌ ‌از خواب مے پریم ڪہ این ماجرا فقط


‌از خواب مے پریم ڪہ این ماجرا فقط


یڪ آرزوے مانده بہ دل بود و ما دو تا...برای ارسال اولین نظر کلیک کنید