بروز رسانی 
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی است .
مصابا و رویای گاجرات / نادر ابراهیمی / انتشارات امیرکبیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی است .
مصابا و رویای گاجرات / نادر ابراهیمی / انتشارات امیرکبیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی است .
مصابا و رویای گاجرات / نادر ابراهیمی / انتشارات امیرکبیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی است .
مصابا و رویای گاجرات / نادر ابراهیمی / انتشارات امیرکبیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی است .
مصابا و رویای گاجرات / نادر ابراهیمی / انتشارات امیرکبیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی است .
مصابا و رویای گاجرات / نادر ابراهیمی / انتشارات امیرکبیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی

بیاندیشید و از یاد نبرید که میان تحمل و تسلیم تفاوتی است .
مصابا و رویای گاجرات / نادر ابراهیمی / انتشارات امیرکبیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

مطمئن باش برادر جان ! هرگز كسي را كه غوغايش سراسر

مطمئن باش برادر جان ! هرگز كسي را كه غوغايش سراسر شهر را پر كرده باشد ، اين گونه كه تو مي گويي ، بر دار نمي كنند . ترس از مردم كوچه و بازار ، نوعي ترس از خداوند است . اين صداي رساي حق است كه از گلوي مردم دردمندكوچه و بازار بر مي خيزد . اين صدا ، تخت سلطنت را هم مي لرزاند چه رسد به تخت چند مزد بگير بي اختيار درباري را .
مردي در تبعيد ابدي/ نادر ابراهیمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

مطمئن باش برادر جان ! هرگز كسي را كه غوغايش سراسر

مطمئن باش برادر جان ! هرگز كسي را كه غوغايش سراسر شهر را پر كرده باشد ، اين گونه كه تو مي گويي ، بر دار نمي كنند . ترس از مردم كوچه و بازار ، نوعي ترس از خداوند است . اين صداي رساي حق است كه از گلوي مردم دردمندكوچه و بازار بر مي خيزد . اين صدا ، تخت سلطنت را هم مي لرزاند چه رسد به تخت چند مزد بگير بي اختيار درباري را .
مردي در تبعيد ابدي/ نادر ابراهیمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید