لحظه  بروز رسانی 
اشکان احمدی
اشکان احمدی

به نظر شما معنی آزادی از دیدگاهتون چیه؟

به نظر شما معنی آزادی از دیدگاهتون چیه؟

مشاهده همه ی 9 نظر
اشکان احمدی
اشکان احمدی

به نظر شما معنی آزادی از دیدگاهتون چیه؟

به نظر شما معنی آزادی از دیدگاهتون چیه؟

مشاهده همه ی 2 نظر
اشکان احمدی
اشکان احمدی

آدمها کنارت هستند تا کی؟ تا وقتی که به تو احتیاج

آدمها کنارت هستند تا کی؟ تا وقتی که به تو احتیاج دارند!
از پیشت میروند یک روز! کدام روز؟ وقتی کسی جایت آمد...
دوستت دارند تا چه موقع؟ تا موقعی که کسی را برای دوست داشتن پیدا کنند...
میگویند عاشقت هستندتا همیشه! نه فقط تا وقتی که نوبت بازی باتو تمام شود...
واین است بازی با هم بودن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشکان احمدی
اشکان احمدی

آدمها کنارت هستند تا کی؟ تا وقتی که به تو احتیاج

آدمها کنارت هستند تا کی؟ تا وقتی که به تو احتیاج دارند!
از پیشت میروند یک روز! کدام روز؟ وقتی کسی جایت آمد...
دوستت دارند تا چه موقع؟ تا موقعی که کسی را برای دوست داشتن پیدا کنند...
میگویند عاشقت هستندتا همیشه! نه فقط تا وقتی که نوبت بازی باتو تمام شود...
واین است بازی با هم بودن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
اشکان احمدی
اشکان احمدی

آدمها کنارت هستند تا کی؟ تا وقتی که به تو احتیاج

آدمها کنارت هستند تا کی؟ تا وقتی که به تو احتیاج دارند!
از پیشت میروند یک روز! کدام روز؟ وقتی کسی جایت آمد...
دوستت دارند تا چه موقع؟ تا موقعی که کسی را برای دوست داشتن پیدا کنند...
میگویند عاشقت هستندتا همیشه! نه فقط تا وقتی که نوبت بازی باتو تمام شود...
واین است بازی با هم بودن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید