لحظه  بروز رسانی 
☜ خانم گل..ارشد جاده ی خیس☜
قبراققبراق
☜ خانم گل..ارشد جاده ی خیس☜

نگران چی هستی.؟ گاهی  خدا   درها و پنجره ها را

نگران چی هستی..؟


گاهی  خدا   درها و پنجره ها را قفل میکنه..


زیباست اگر فکر کنی بیرون طوفانه


و


خدا


میخواد از تو محافظت کنه.


پس بخند.

مشاهده همه ی 1 نظر