لحظه  بروز رسانی 
kaveh
قبراققبراق
kaveh

یکی ازراههای درحال زیستن اینست که درهرساعت کارهایی که میکنیدروبصورت خاطره

یکی ازراههای درحال زیستن اینست که درهرساعت کارهایی که میکنیدروبصورت خاطره

یکی ازراههای درحال زیستن اینست که درهرساعت کارهایی که میکنیدروبصورت خاطره بنویسیدوقدرکارهایی روکه اون روزانجام میدین روبدونید.

مشاهده همه ی 3 نظر
kaveh
قبراققبراق
kaveh

اگردرهنگام بروزسختیهانیازخودبه کمک خارجی راانکارمیکنیدحال چه درخانه چه درکاروشغلتان،به همه

اگردرهنگام بروزسختیهانیازخودبه کمک خارجی راانکارمیکنیدحال چه درخانه چه درکاروشغلتان،به همه

اگردرهنگام بروزسختیهانیازخودبه کمک خارجی راانکارمیکنیدحال چه درخانه چه درکاروشغلتان،به همه میگوییدکه هیچ مشکلی نداریدیعنی ازاعتمادبه نفس پائینی برخوردارید،
کمک خواستن نتنهانشانه تنبلی وضعف نیست بلکه نشانه هوش،ذکاوت وعشق به خویشتن است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ForooGH
ForooGH

بزرگتریـن اعتیـاد ما آدمهــا حرف زدن از مشکلاتمونـه! بشکنیـد این

بزرگتریـن اعتیـاد ما آدمهــا حرف زدن از مشکلاتمونـه! بشکنیـد این

بزرگتریـن اعتیـاد ما آدمهــا حرف زدن از مشکلاتمونـه!
بشکنیـد این عادت رو !
از خــوشی ها حـرف بزنیـد ..

مشاهده همه ی 6 نظر
kaveh
قبراققبراق
kaveh

محبت زمانی ازراه میرسدکه انتظارش رانداریم، هرگزاصرارنورزیدکه عشق بی درنگ

محبت زمانی ازراه میرسدکه انتظارش رانداریم، هرگزاصرارنورزیدکه عشق بی درنگ

محبت زمانی ازراه میرسدکه انتظارش رانداریم،
هرگزاصرارنورزیدکه عشق بی درنگ بیابید
شایدهنوزآماده نیستید
صرفابخاطربی کسی هرکسی رانپذیرید
معیارهای خودراتعیین کنید.

مشاهده همه ی 2 نظر
kaveh
قبراققبراق
kaveh

هرچه ازدست برودچیزی به جایش می آیدپس به جای ازدست دادن

هرچه ازدست برودچیزی به جایش می آیدپس به جای ازدست دادن

هرچه ازدست برودچیزی به جایش می آیدپس به جای ازدست دادن به حصول بیندیشیدوبخاطرآوریدکه خداچنان میتواندفراوانی به بارآوردکه خالی بودن گذشته راپرکند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kaveh
قبراققبراق
kaveh

اگرهدف معینی نداشته باشیدقربانی قضاوقدرواوضاع شرایط میشویدوحتی زیرسلطه شخصیت اطرافیانتان ق

اگرهدف معینی نداشته باشیدقربانی قضاوقدرواوضاع شرایط میشویدوحتی زیرسلطه شخصیت اطرافیانتان ق

اگرهدف معینی نداشته باشیدقربانی قضاوقدرواوضاع شرایط میشویدوحتی زیرسلطه شخصیت اطرافیانتان قرارمی گیرید،
راه غلبه برمشکلات اینست که ازطریق نوشتن برای خودهدفی تعیین کنید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kaveh
قبراققبراق
kaveh

وقتی که شادهستیددراتصال به مبدأهستیدوزمانی که دراتصال بامبدأهستیدهمه چیزوهمه کس که

وقتی که شادهستیددراتصال به مبدأهستیدوزمانی که دراتصال بامبدأهستیدهمه چیزوهمه کس که

وقتی که شادهستیددراتصال به مبدأهستیدوزمانی که دراتصال بامبدأهستیدهمه چیزوهمه کس که باشمادرارتباط است ازشماسودمیبرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید