لحظه  بروز رسانی 
¤♥█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ ALI ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥█♥¤
مهربونمهربون
¤♥█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ ALI ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥█♥¤

دلــــــم یه رمـــان می خــــواد، اولــش « مـــــن

دلــــــم یه رمـــان می خــــواد، اولــش « مـــــن

دلــــــم یه رمـــان می خــــواد،

اولــش « مـــــن و تـــــــو » باشیـــم،

آخـــــــرش « مـــــــــا »...

مشاهده همه ی 2 نظر
¤♥█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ ALI ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥█♥¤
مهربونمهربون
¤♥█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ ALI ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥█♥¤

* قـَدیمـــا گنجشکــــُـ رنگــــ میکردنُ جـــآی قـنـــــآری میفُـــروختَـــن !

* قـَدیمـــا گنجشکــــُـ رنگــــ میکردنُ جـــآی قـنـــــآری میفُـــروختَـــن !

* قـَدیمـــا گنجشکــــُـ رنگــــ میکردنُ جـــآی قـنـــــآری میفُـــروختَـــن !

امّـــآ ایــــن روزآ . . . .

هَـــوســـُــ رنگـــــ میکنــــنُ جــــآی " عشـــ.♥.ــــق " میفُـــــروشَـن !!!

مشاهده همه ی 2 نظر
¤♥█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ ALI ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥█♥¤
مهربونمهربون
¤♥█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ ALI ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥█♥¤

ســـــبز . زرد. قـــــرمـــــــز. وســــوســــــه شـــــــده ام کـــــــدام

ســـــبز . زرد. قـــــرمـــــــز. وســــوســــــه شـــــــده ام کـــــــدام

ســـــبز ...
زرد...
قـــــرمـــــــز...
وســــوســــــه شـــــــده ام کـــــــدام ســــــیب را بــــــردارم !
میـــــوه فـــــروش پوزخنـــــدی زد:

" تردیـــــد نکـــــن ...
تمـــــام ســـــیب ها تو زرد نــــــد !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
¤♥█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ ALI ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥█♥¤
مهربونمهربون
¤♥█♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿ ALI ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥█♥¤

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست

تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه

کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید