لحظه  بروز رسانی 
مجتبی اطهری
ورزشکارورزشکار
مجتبی اطهری

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو و دریافت پنل سامانه پیامکی

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو 
و دریافت پنل سامانه پیامکی رایگان 
با امکان ارسال انبوه پیامک به تمامی شهر ها
با امکان خرید خط اختصاصی
به لینک زیر بروید
http://panel.teto.ir/?product=%D9%BE%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی اطهری
ورزشکارورزشکار
مجتبی اطهری

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو و دریافت پنل سامانه پیامکی

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو 
و دریافت پنل سامانه پیامکی رایگان 
با امکان ارسال انبوه پیامک به تمامی شهر ها
با امکان خرید خط اختصاصی
به لینک زیر بروید
http://panel.teto.ir/?product=%D9%BE%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی اطهری
ورزشکارورزشکار
مجتبی اطهری

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو و دریافت پنل سامانه پیامکی

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو 
و دریافت پنل سامانه پیامکی رایگان 
با امکان ارسال انبوه پیامک به تمامی شهر ها
با امکان خرید خط اختصاصی
به لینک زیر بروید
http://panel.teto.ir/?product=%D9%BE%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی اطهری
ورزشکارورزشکار
مجتبی اطهری

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو و دریافت پنل سامانه پیامکی

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو 
و دریافت پنل سامانه پیامکی رایگان 
با امکان ارسال انبوه پیامک به تمامی شهر ها
با امکان خرید خط اختصاصی
به لینک زیر بروید
http://panel.teto.ir/?product=%D9%BE%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی اطهری
ورزشکارورزشکار
مجتبی اطهری

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو و دریافت پنل سامانه پیامکی

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو 
و دریافت پنل سامانه پیامکی رایگان 
با امکان ارسال انبوه پیامک به تمامی شهر ها
با امکان خرید خط اختصاصی
به لینک زیر بروید
http://panel.teto.ir/?product=%D9%BE%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی اطهری
ورزشکارورزشکار
مجتبی اطهری

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو و دریافت پنل سامانه پیامکی

عضویت رایگان در سامانه پیامکی تی تو 
و دریافت پنل سامانه پیامکی رایگان 
با امکان ارسال انبوه پیامک به تمامی شهر ها
با امکان خرید خط اختصاصی
به لینک زیر بروید
http://panel.teto.ir/?product=%D9%BE%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی اطهری
ورزشکارورزشکار
مجتبی اطهری

شمارهشماره خطوطنوعقیمت به همراه پنل عادی 1

شمارهشماره خطوطنوعقیمت به همراه پنل عادی

1  

30005840999214 نیمه رند 30000 تومان  2 30005840999215 نیمه رند 35000 تومان 3 30005840999216 نیمه رند 32000 تومان  4 30005840999217 نیمه رند 30000 تومان 5 30005840999218 نیمه رند 30000 تومان     برای خرید به بنده پیام خصوصی ارسال کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی اطهری
ورزشکارورزشکار
مجتبی اطهری

شمارهشماره خطوطنوعقیمت به همراه پنل عادی 1

شمارهشماره خطوطنوعقیمت به همراه پنل عادی

1  

30005840999214 نیمه رند 30000 تومان  2 30005840999215 نیمه رند 35000 تومان 3 30005840999216 نیمه رند 32000 تومان  4 30005840999217 نیمه رند 30000 تومان 5 30005840999218 نیمه رند 30000 تومان     برای خرید به بنده پیام خصوصی ارسال کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجتبی اطهری
ورزشکارورزشکار
مجتبی اطهری

سامانه پیامکی سطح C امکانات     یک خط اختصاصی

سامانه پیامکی سطح C

امکانات

56412

 

 

یک خط اختصاصی 14 رقمی با شماره 3000

 

100 عدد پیامک اولیه

 

هر عدد پیامک 107 ریال 

 

با امکان گرفتن 5 زیر کاربر (عضویت 5 نفر و کنترل انها)

 

با پشتیبانی کامل 

 

با امکان اضافه نمودن خط اختصاصی 

 

با امکان قرار دادن عضویت پیامکی 

 

قیمت یک ساله سامانه :35000تومان 

تمدید سال بعد 30000 تومان 

 

 

برای خرید به سایت زیر بروید 

http://enter.mojtaba-athari.ir/view.php?id=16

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سامانه پیامکی سطح عادی 

527853

 

40 عدد پیامک اولیه

 

بدون خط اختصاصی

 پشتیبانی کامل 

                       با امکان اضافه نمودن خط اختصاصی 

 

                         با امکان قرار دادن عضویت پیامکی 

 

                             قیمت هر پیامک 120 ریال 

                                     قیمت پنل:10000 تومان

                                        تمدید سال بعد :10000 تومان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای خرید و مشاوره پیام خصوصی ارسال کنید

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید