لحظه  بروز رسانی 
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆

ڪڸ دنیا هم بڪَویند دوستم دارند ، فایده ندارد

ڪڸ دنیا هم بڪَویند
دوستم دارند ، فایده ندارد
اما دوستت دارم های تو
چـھ غوغایی میڪند
روحم را زنده میڪند .!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆

سه چیز زیباست بی خبر دعایت کنند نبینی نگاهت

سه چیز زیباست
بی خبر دعایت کنند
نبینی نگاهت کنند
ندانی یادت کنند

دعایتان میکنم به خیر
نگاهتان میکنم به پاکی
یادتان میکنم به خوبی

مشاهده همه ی 5 نظر
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆

دوستﮐـﻪﺑــﺎﺷﯽ ؛ ﻓــﺮﻗﯽﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺯﻥﺑـﺎﺷﯽ ﯾـﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺭﺑـﺎﺷﯽ ﯾـﺎ

دوستﮐـﻪﺑــﺎﺷﯽ ؛
ﻓــﺮﻗﯽﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺯﻥﺑـﺎﺷﯽ ﯾـﺎ ﻣﺮﺩ
ﺩﻭﺭﺑـﺎﺷﯽ ﯾـﺎ ﻧـﺰﺩﯾـﮏ
دوستیﻓــﺎﺻﻠﻪ ﻫــﺎﺭﺍﭘــﺮﻣﯽﮐﻨــﺪ
ﮔـﺎﻫﯽﺑـﺎﺣـــﺮﻑ
ﮔـﺎﻫﯽﺑﺎﺳﮑـﻮﺕ
دوستﺑــﻮﺩﻥﻟﻔﻆ ظـریـفی است
ﻧـﻪ ﻣﻘــﺪﺱ ﻣﺜــﻞ ﻋﺸــﻖ،
ﻧـﻪ ﺳﺮﺳﺮﯼ ﻣﺜـﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾــﻪ هــا
دوست ﮐـﻪ ﺑﺎﺷﯽﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫــﺎ ﺗﻬـﺪﯾــﺪﻧﯿﺴﺘﻨــﺪ
ﯾـﮏ ﺑــﺎﺯﯼ ﺑــﺪﻭﻥ ﺑـﺎﺯﯾﭽــﻪ
ﻓـﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ ﺟﯿﺐ ﻫـﺎﯾﺖ ﭘــﺮﺍﺳﺖ ﯾـﺎﺧــﺎﻟﯽ ...
ﻫـﺮﭼـﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯿـﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫــﺎﯼ ﺗـﻮﺳﺖ،ﺩﺭﻓﮑﺮﺕ،ﺩﺭﻗﻠﺒـﺖ،ﺩﺭﻋﻤﻠﺖ
دوستـی ﻧـﻪ ﻭﺻـﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﻧـﻪ ﻓﺼﻞ
ﮔﺮه ای ﻣﯿــﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺩﻧﯿــﺎ
ﻣــﺮﺍﮐﻪ دوستﺧــﻮﺍﻧــﺪﯼ
ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩﻫــﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺗــﻮ ﺭﻧـﮓ ﻣﯽﮔﯿــﺮﻧــﺪ
ﻣﯽﺷـﻮﯼ ﻫﻤﺴﻔﺮ،ﻫـﻢ ﺳﻔــﺮﻩ،ﻫﻢ ﮐﺎﺳﻪ،ﻫـﻢ ﺣــﺮﻑ
بـاتـــوهستــم ای دوست،همیــشه بــاش

مشاهده همه ی 4 نظر
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆

ﺗـــــــــﻮﯼ ﺯﻧـــــــﺪﮔﯽ ﻫــﺮ ﺁﺩﻣـــﯽ ﯾــﻪ ﻧﻔـــــﺮ ﻫﺴــﺖ ﮐــــﻪ .


ﺗـــــــــﻮﯼ ﺯﻧـــــــﺪﮔﯽ ﻫــﺮ ﺁﺩﻣـــﯽ ﯾــﻪ ﻧﻔـــــﺮ ﻫﺴــﺖ ﮐــــﻪ . . .
ﻫﯿﭽـــﻮﻗــــﺖ
ﻫﯿﭽـــﻮﻗــــﺖ
ﻫﯿﭽـــﻮﻗــــﺖ
ﻓﺮﺍﻣــــــــﻮﺵ ﻧﻤﯿﺸـــــﻪ…
ﯾـــــﻪ ﻧﻔـــﺮ ﮐـــﻪ ﺍﺯ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﯿﺸﺘــــﺮ ﺩﻭﺳﺘـــﺶ ﺩﺍﺭﯼ !
یـــــﻪ ﻣﺨﺎﻃــــﺐ ﺧــــــﺎﺹ ﮐــــــﻪ ﻫﺮﭼﻘــــﺪﺭﻫـــــــﻢ
ﺑــــــﺰﺭﮒ
ﺑـــــــﺎﺷـــﯽ ﺩﺭ ﻣﻘــــﺎﺑــــــﻞ
ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺩﺗــــﻮ ﮐﻮﭼــــﯿﮏ ﻣﯿــــﺪﻭﻧﯽ…
يكى كه بودنش جبران همه "نبودناى" دنياس...
اونيكه فقط يه لحظه... يه ثانيه... يه نفس از عطرش منو همون ديوونه اى ميكنه كه بودم ...
این ﭘﺴﺖ ﻓﻘـــــــــــﻂ ...
ﺑــــــﻪ خاطره ﻫﻤـــــﻮﻥ ﯾــــﻪ ﻧﻔـــــﺮه .

مشاهده همه ی 2 نظر
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆

مـــــن نبودنت را ، تــــــاب می آورم رفتنت را ،

مـــــن
نبودنت را ، تــــــاب می آورم
رفتنت را ، تحمـــــّل میکنم ...
فراموش شدنم را ، بــــاور میکنم...
امــــــا......
فــــــراموش کردنــــــت...دیگر...کـــــارِ مــــــن
نــــــیست ....!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆
آروم و عادیآروم و عادی
☆¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆sara-j00n¸.•°*”˜☆˜”*°•.¸☆

سلام زنــــدگــی مثل چــای درست کـردن میـمانـــد: خـــودبینی ات را

سلام
زنــــدگــی مثل چــای درست کـردن میـمانـــد:
خـــودبینی ات را بـجــــوشـان،
نـگـرانـی هـایت را تبـخیـر کـن،
غــم هـــایــت را رقـیـــق کـن،
اشتبـاه هــایــت را از صــافی بــگـــذران
و آنــوقت طعــم خــوشبـخـتـی را بــچــش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید