لحظه  بروز رسانی 
bahar
شیطونشیطون
bahar

تا قبل از تو هركه مي پرسيد تو با تنهاييت چه

تا قبل از تو هركه مي پرسيد تو با تنهاييت چه مي كني ؟ بي لحظه اي فكر مي گفتم عكاسي مي كنم تا قبل از تو هركه مي پرسيد عشق ؟ با لبخند مي گفتم هنوز حوالي من پيدايش نيست اما مي آيد تا قبل از تو دختركي بودم كه شهر را گاهي با پاي پياده مي گشت لبخند مي زد و مدام با - او - كه نيامده هنوز ساعت ها حرف مي زد من تا قبل از تو ديوانه اي بودم كه بي هوا حواس پرت نمي شد تو آمدي و حالا من پشت جعبه ي جادويي مشكي رنگم پشت تمام كلمات چيده شده در دفترم دنبال - تو - يي مي گردم كه هيچ كجاي اين دنيا لحظه اي انتظار مرا نمي كشد .

مشاهده همه ی 11 نظر
bahar
شیطونشیطون
bahar

پیش از آنکه دست های درخت به نور برسد ، پاهایش

پیش از آنکه دست های درخت به نور برسد ، پاهایش تاریکی را تجربه کرده ! گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد …

مشاهده همه ی 31 نظر
bahar
شیطونشیطون
bahar

به سایه ام نگاه کردم . دست به کمر ایستاده بود

به سایه ام نگاه کردم ... دست به کمر ایستاده بود ؟ طاقت نیاوردم .. گفتم تو هم از پشت خنجر بزن ... ! گفت خنجر نیست .. پیر شدم سال هاست دنبالت دویدم ....

مشاهده همه ی 36 نظر
bahar
شیطونشیطون
bahar

هَمه ی ما یک روز ، به یک شخصِ خآص مُبتلا

هَمه ی ما یک روز ، به یک شخصِ خآص مُبتلا شُدیم ولی اَنجمن ِحمایت از بیمارانِ خآص از ما حِمایت نکرد !..

مشاهده همه ی 67 نظر
bahar
شیطونشیطون
bahar

دوستت دارم چنان با احتیاط مثل « شاید » چنان باور

دوستت دارم چنان با احتیاط مثل « شاید » چنان باور نکردنی مثل « آری » و چنان طولانی مثل « تا چه پیش آید »

مشاهده همه ی 40 نظر
bahar
شیطونشیطون
bahar

زندگـــی برشی از یک کیک بزرگ شکـــلاتی است وقتــــی بىست و

زندگـــی برشی از یک کیک بزرگ شکـــلاتی است وقتــــی بىست و ىک شمــــع رویش را یک نفس فــــوت میکنی و به گـــور پدر بىست و ىک ســـالگی بلنـــد می خنــــدی...

مشاهده همه ی 9 نظر
bahar
شیطونشیطون
bahar

به ایــن تـــه سیگــــارها آهنگهـــای غمگینِ همیشـــگی چـــایِ ســـرد شده و

به ایــن تـــه سیگــــارها آهنگهـــای غمگینِ همیشـــگی چـــایِ ســـرد شده و چشمــهایی که وقت و بی وقت میبــــارند، اعتمـــاد نکن! عـــزیزم! زنــــها همه چیـــز را صبحِ زود جلوی آیینـــه با کمی لبخنـــد و آرایـــش فــــراموش میکنند . . .

مشاهده همه ی 13 نظر
bahar
شیطونشیطون
bahar

آهای پسری که احساس دخترای ساده رو بازیچه میکنی و حال

آهای پسری که احساس دخترای ساده رو بازیچه میکنی و حال میکنی که دلشو شکستی! بترس از روزی که پدر بشی و گریه های دخترت کمرت رو بشکنه...

مشاهده همه ی 53 نظر
bahar
شیطونشیطون
bahar

خسته کننده میشه برات همه چیز وقتی روح و جسمت اختلاف

خسته کننده میشه برات همه چیز وقتی روح و جسمت اختلاف سنی داشته باشه

مشاهده همه ی 20 نظر
bahar
شیطونشیطون
bahar

بگویید روی سنگ قبرم بنویسند : اگر تنها نبود ، شاید

بگویید روی سنگ قبرم بنویسند : اگر تنها نبود ، شاید اینجا قبری نبود …

مشاهده همه ی 24 نظر