لحظه  بروز رسانی 
aydaaaa
aydaaaa

خــــٓٓـٰٓـٓـٓــُدآیــــٓٓـٰٓـٓـٓــا مــــٓٓـٰٓـٓـٓـَن ھَمــــٓٓـٰٓـٓـٓونیــــٓٓـٰٓـٓـٓــخــــٓٓـٰٓـٓـٓــُدآیــــٓٓـٰٓـٓـٓــا

مــــٓٓـٰٓـٓـٓـَن ھَمــــٓٓـٰٓـٓـٓونیــــٓٓـٰٓـٓـٓــَم کہ

شَبــــٓٓـٰٓـٓـٓـآ با تنھــــٓٓـٰٓـٓـٓـآییــــٓٓـٰٓـٓـٓـم

سَــــٓٓـٰٓـٓـٓرگَــــٓٓـٰٓـٓـٓرمـ میشــــٓٓـٰٓـٓـٓـَم تآ

خــــٓٓـٰٓـٓـٓـوآبــــٓٓـٰٓـٓـٓـم بِبــــٓٓـٰٓـٓـٓــَرہ

شنــــٓٓـٰٓـٓـٓـآختــــٓٓـٰٓـٓـٓـی یآ اَصــــٓٓـٰٓـٓـٓـل

بِـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍــدَمـ ؟؟

مشاهده همه ی 3 نظر
aydaaaa
aydaaaa

۞خـــــــدایـــــــــــا۞          ➣ازتـــــــــــہِ دل میگـــــــــــــم➣       

۞خـــــــدایـــــــــــا۞

         ➣ازتـــــــــــہِ دل میگـــــــــــــم➣
         ➣هیـــــــــــــــچ وقـــــــــــــــت➣
         ➣دوچیــــــــز نشڪنــــــــــــــہ➣


﹏✰ غـــــــــــــــــرور یـہ پســـــــــــــــــــر ✰﹏

     ﹏❥ دل

مشاهده همه ی 2 نظر
aydaaaa
aydaaaa

جمله ای واقعا زیبا از نلسون ماندلا : سکوت گورستان را

جمله ای واقعا زیبا از نلسون ماندلا :


سکوت گورستان را می شنوى..!؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد..!!
میرسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود..!.!!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ..!!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖ..!!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ می کند..!!
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ..!!
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ...!؟
ﭘﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ..!!
ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ..!!
ﻋﻤﯿﻖ..!!
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ...!!
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ..!!
بودن را..!!
ﺑﭽﺶ..!!
ﺑﺒﯿﻦ...!!
ﻟﻤﺲ ﮐﻦ...!!
ﻭ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ لبخند بزن..!!
انسانها آفريده شده اند؛
که به آ نها عشق ورزیده شود....!!!
اشیاء ساخته شده اند؛
که مورد استفاده قرار بگیرند...!!!
دلیل آشفتگی های دنیا این است؛
که به اشياء عشق ورزیده می شود و انسانها مورد استفاده قرار می گيرند.....!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aydaaaa
aydaaaa

سلامتـــــے خودمون         که چــــه توے ☜ پـِـــلکـــــ ☞

سلامتـــــے خودمون 

       که چــــه توے ☜ پـِـــلکـــــ ☞ زدنــــآمـْـــون 

       چه توی ☜ پـِـیکـــــــ ☞ زدنـــآمــْـــون ... چه
 توی
  پُک زدنامون ... یــآد آدمایـــے هــَــستیــم 


      کــه ☜ بــَـــــد ☞ کــَـــردَن بــآهــآمــْــون،،،

مشاهده همه ی 1 نظر
aydaaaa
aydaaaa

کسی روبه زورنمیشه عاشق کرد.یه وقتایییه چیزایی سهمت نیسبفهم.شایــــــــد براش خوبتـــــ

کسی رو
به زور
نمیشه عاشق کرد...
یه وقتایی
یه چیزایی سهمت نیس
بفهم...
شایــــــــد براش خوبتــــــــــــرین باشی 
ولی فقط یه آدم خوبـــــــــی
همین...
تو رو بخــــــــاطر خوبیهات میخـــــــــــــــــواد نه عشق...
اگه نمـــــــــــیگه برو..چون روش نمیشـــــــه...
تو فقط یه جایگـــــــزینی نه عشــــــــق...
اینو یادت باشـــــــــه..

مشاهده همه ی 1 نظر
aydaaaa
aydaaaa

ٍبـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓه بعضیـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓ

ٍ
بـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓه بعضیـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓا بـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓاس گـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓفت 

انقـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓد بـٍـٍٰٓـٰٰٓٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓه خـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓودت میبـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓالی 

اشـتبـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓاهی 

بـــٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓا پـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓرنـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓدهـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍٍَْٰٓٓـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓا

ڪـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓوچ نڪنـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍْٰٓٓی

هـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـٰٓٓـٍـٍٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـٰٓـٍٰٓـٍْٰٓٓهٓ

مشاهده همه ی 3 نظر